รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

618 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

22 มี.ค. 62 : ในเขต 19 คน นอกเขต 94 คน ความสามารถพิเศษ 2 คน
23 มี.ค. 62 : ในเขต 44 คน นอกเขต 102 คน ความสามารถพิเศษ 9 คน
25 มี.ค. 62 : ในเขต 40 คน นอกเขต 83 คน
26 มี.ค. 62 : ในเขต 50 คน นอกเขต 133 คน
27 มี.ค. 62 : ในเขต 11 คน นอกเขต 31 คน

458 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 มี.ค. 62 : รร.เดิม 4 คน รร.อื่น 26 คน
23 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 13 คน
25 มี.ค. 62 : รร.เดิม 6 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 62 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 9 คน
27 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 5 คน

1,076 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 618 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 458 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,076 คน