รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

618 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

22 มี.ค. 62 : ในเขต 19 คน นอกเขต 94 คน ความสามารถพิเศษ 2 คน
23 มี.ค. 62 : ในเขต 44 คน นอกเขต 102 คน ความสามารถพิเศษ 9 คน
25 มี.ค. 62 : ในเขต 40 คน นอกเขต 83 คน
26 มี.ค. 62 : ในเขต 50 คน นอกเขต 133 คน
27 มี.ค. 62 : ในเขต 11 คน นอกเขต 31 คน

458 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 มี.ค. 62 : รร.เดิม 4 คน รร.อื่น 26 คน
23 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 13 คน
25 มี.ค. 62 : รร.เดิม 6 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 62 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 9 คน
27 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 5 คน

1,076 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 618 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 458 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,076 คน

รายชื่อผู้สมัคร ม.4 (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล (ไทย) ลำดับสมัคร โรงเรียน วันที่สมัคร คะแนน O-NET ประเภท แผนการเรียน
1 นางสาวพิมพ์ญาดา ปทุมพร (สมัครเพื่อเปลี่ยนสาย) 458 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
2 นางสาวดาราวรรณ เพียรแก้ว 457 บ้านนาเลา 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
3 นายอลงกรณ์ พรมธิดา 456 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
4 นายธนากร ศรีวานิช (ซ้ำลำดับ 201) 455 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
5 นายเปรมศักดิ์ อุทธิสินธุ์ 454 เมืองร้อยเอ็ด 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
6 นางสาวสุวิมล อ้วนมะโฮง 453 งัวบาวิทยาคม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
7 นางสาววรรณดี วงษ์ไทย 452 สตรีศึกษา 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
8 นางสาวเกวรินทร์ เกตุมาตย์ 451 การกุศลวัดบ้านก่อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
9 นายทักษิณ เสาตรง 450 บ้านหนองไฮ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
10 นางสาวเอมธิตรา ชาญฉลาด 449 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
11 นางสาวอุมาภรณ์ วังทอง 448 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
12 นางสาวอิศราภรณ์ สุวรรณสนธิ์ 447 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
13 นางสาวอารียา พรดี 446 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
14 นางสาวอารยา อุดมเมฆ 445 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
15 นางสาวอาภาพร ปะมาคะเต 444 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
16 นายอาทิตย์ ฤทธาโย 443 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
17 นายอัษฎาวุธ บุตรกาศ 442 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
18 นางสาวอันธิกา มะลาศรี 441 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
19 นางสาวอัจฉรา ชาวแขก 440 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
20 นายอังกูร ผาสุข 439 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
21 นายอัครพล ปลื้มใจ 438 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
22 นางสาวอลิษา พัฒอำพันธ์ 437 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
23 นางสาวอรุโณทัย ฝางเสน 436 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
24 นางสาวอรุณรุ่ง ฝางเสน 435 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
25 นางสาวอริสรา ปองไป 434 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
26 นางสาวอรพรรณ แตงอ่อน 433 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
27 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ภักดิ์ 432 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
28 นายอภิสิทธิ์ กองบุตร 431 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
29 นายอภิสิทธิ์ บุดดา 430 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
30 นายอภิสิทธิ์ บัวสอน 429 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
31 นายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง 428 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
32 นางสาวอภิญญา พลพิทักษ์ 427 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
33 นางสาวอภิญญา วรรณปะเก 426 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
34 นางสาวอภิญญา นามเหลา 425 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
35 นางสาวอภิชญา บุญมาศ 424 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
36 นายอนุวัฒน์ ปาปะเพ 423 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
37 นายอนวัฒน์ ปะโสติยัง 422 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
38 นายอติชาต คัดทะจันทร์ 421 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
39 นายอดิศักดิ์ โคตรสีเขียว 420 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
40 นายอดิศร เละละ 419 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
41 นางสาวหทัยรัตน์ ประเมทะโก 418 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
42 นางสาวเสาวลักษณ์ อุทิศ 417 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
43 นางสาวสุวิสา ภูตาเลิศ 416 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
44 นายสุวิชชา อ่านเขียน 415 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
45 นางสาวสุวดี สว่างภพ 414 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
46 นางสาวสุรัชนี วรรณศรี 413 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
47 นายสุเมธัส โคตรโสภา 412 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
48 นางสาวสุภาวิณี สิทธิสาร 411 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
49 นางสาวสุภาวดี ศรีวันคำ 410 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
50 นางสาวสุภาวณี มาลาศรี 409 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
51 นางสาวสุภาพร แสงอรุณ 408 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
52 นางสาวสุภัสตรา นันทชาด 407 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
53 นางสาวสุภจิรา จ่าพา 406 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
54 นางสาวสุพัตรา ปะริเตสัง 405 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
55 นางสาวสุพัตชา ปะวันเนย์ 404 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
56 นางสาวสุพัชธิดา คงสุริโย 403 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
57 นางสาวสุพรรษา สุวะมาตย์ 402 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
58 นายสุประวีณ์ มาดาโต 401 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
59 นางสาวสุธิตา โทอุดทา 400 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
60 นางสาวสุธาสินี ปัดตาลาคะ 399 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
61 นายสุทธิพงศ์ แสนศรี 398 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
62 นางสาวสุดารัตน์ ประภูชะเนย์ 397 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
63 นางสาวสุชาดา สุขปะโค 396 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
64 นางสาวสุชาดา บุญวิเศษ 395 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
65 นางสาวสุจิรา ชัยบำรุง 394 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
66 นางสาวสุจิรา ดีปัญญา 393 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
67 นางสาวสุจิตรา สมภาร 392 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
68 นางสาวสุกัญญา สุขบำรุง 391 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
69 นางสาวสิรีธร โทโล 390 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
70 นางสาวสิรินยา สีกิ้ว 389 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
71 นางสาวสิรินธร ปะนะภูเต 388 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
72 นายสิทธิภูมิ ปักกุนนัน 387 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
73 นางสาวสาวิตรี เขียวบัว 386 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
74 นางสาวสาวิตรี แผงบุดดา 385 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
75 นางสาวสราวดี อังคะ 384 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
76 นางสาวสรัลพร ภูมิดอนขัน 383 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
77 นางสาวสรัญญา ทองพูล 382 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
78 นางสาวสร้อยทิพย์ ปะกิตานัง 381 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
79 นายสมหวัง สังขทิพย์ 380 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
80 นางสาวศุภรัตน์ วิเชียร 379 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
81 นางสาวศุภกานต์ พันธุวาปี 378 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
82 นายศุทธวีร์ สุขวงค์ 377 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
83 นายศิวกร อนุสา 376 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
84 นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะสุ 375 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
85 นางสาวศิริยากร บุญเขื่อง 374 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
86 นางสาวศิริพร ปะโสติยัง 373 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
87 นางสาวศิริประภา จันสนิท 372 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
88 นางสาวศิรินรัตน์ ช่างทำ 371 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
89 นางสาวศิรินภา คะมาปะเต 370 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
90 นายศิริเทพ ปิยะกาโน 369 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
91 นางสาวศิริญาภรณ์ ก้อนทอง 368 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
92 นางสาวศิริโชค พินิจ 367 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
93 นางสาวศิรัญญา จันนา 366 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
94 นายศิรวิทย์ สุนทวงษ์ 365 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
95 นายศาสตรานนท์ ปุญยะสาร 364 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
96 นายศักดินนท์ เพียรไธสง 363 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
97 นางสาวศศิธร ปะนัดตัง 362 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
98 นายศราวุฒิ สีทาป 361 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
99 นางสาวศราวดี นามปะเส 360 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
100 นายไวชยา มัตตนามะ 359 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
101 นายวุฒิพร กุณโฮง 358 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
102 นายวุฒิชัย ทองจุลละ 357 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
103 นายวีรภัทร ศรีเสนา 356 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
104 นายวีรภัทร จอมศรีกระยอม 355 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
105 นายวิศรุต แก้วลาย 354 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
106 นางสาววิลาสินี โสดาปัดชา 353 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
107 นางสาววิรัญญา หมื่นฤทธิ์ 352 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
108 นางสาววิภาวดี มหาวงค์ 351 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
109 นางสาววิภาลินี ปริเตสัง 350 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
110 นางสาววิภาดา ประภาวะนัง 349 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
111 นางสาววาริน พุฒพันธ์ 348 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
112 นางสาววันวิสา ปักสังขาเนย์ 347 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
113 นายวัชรินทร์ พิมสอน 346 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
114 นายวัชรพงษ์ แสนแก้ว 345 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
115 นางสาววัชชิราวรรณ แสงวิเชียร 344 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
116 นางสาววศินี ประวรรณถา 343 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
117 นางสาววราพร ด้วงกระยอม 342 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
118 นางสาววรางคณา เอกรักษา 341 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
119 นายวรวรรธ ดาวุธ 340 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
120 นางสาววรรณธิดา เปการี 339 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
121 นางสาววนิดา ปฏิสัจจ์ 338 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
122 นายวทัญญู ทิพยะบูลย์ 337 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
123 นางสาววณิชฌา ทรงมั่นศีล 336 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
124 นายลัญชพัฒน์ แข็งแรง 335 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
125 นางสาวลดาวัลย์ นนลือชา 334 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
126 นางสาวโรจน์รินทร์ เปียจำปา 333 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
127 นายรุจิกร นาวาอนุรักษ์ 332 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
128 นางสาวรามาวดี อังคะ 331 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
129 นางสาวรัศมีรุ่ง อนุศิริ 330 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
130 นายรัตนพล มั่นทุกะ 329 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
131 นางสาวรัตติยากร จันปัดสา 328 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
132 นางสาวรัตติกาล คำแพง 327 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
133 นางสาวรัตติกาล ไม่ยาก 326 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
134 นางสาวรัตติกร ปักการะสัง 325 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
135 นางสาวรัชฎาภรณ์ ปักกังวะยัง 324 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
136 นางสาวรัชฎาพร ปัตตายะโส 323 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
137 นางสาวรังรอง ทองจุลละ 322 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
138 นางสาวรสิตา ปาปะโพธิ์ 321 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
139 นางสาวรดา วิศาลวิเศษวงศ์ 320 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
140 นางสาวรชยา คำขุลี 319 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
141 นางสาวยลรดา อุปะเก 318 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
142 นางสาวมาวิกา กิลี 317 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
143 นางสาวมนัญญา สาโก 316 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
144 นายมนตรี กระทุ่มขันธ์ 315 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
145 นางสาวมธุรส ลุนราษี 314 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
146 นายมงคล ปองไป 313 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
147 นายภูวดล ปะมาคะเต 312 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
148 นายภูวดล ต้นทอง 311 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
149 นายภูเบศ ทับสุวรรณ 310 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
150 นายภูดิศ ธัญญศรี 309 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
151 นางสาวภาณินี มูละสิวะ 308 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
152 นางสาวภัทรลดา กัณหา 307 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
153 นางสาวภัทรมน ผลรักษ์ 306 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
154 นายภควัต รัฐเมือง 305 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
155 นายภควัต ปิยะจักรพงศ์ 304 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
156 นายภควัฒน์ ประกอบผล 303 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
157 นางสาวภควดี ปาปะไพ 302 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
158 นายฟ้าลิขิต ประมูลจะนัง 301 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
159 นายไพโรจน์ โยวะ 300 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
160 นางสาวไพริน ปะติตังโข 299 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
161 นายไพรัช บัวไข 298 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
162 นางสาวแพรวา อันทะไชย 297 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
163 นางสาวแพรวา แก้วสีขาว 296 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
164 นางสาวแพรวา พรมแสง 295 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
165 นางสาวแพรกาญจน์ หงส์วิไล 294 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
166 นางสาวพุดพิชญา ปะกิคา 293 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
167 นายพุฒิพงศ์ มั่งคั่ง 292 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
168 นายพีระวิชญ์ เพียนู 291 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
169 นายพีรวิชญ์ ปะสังติโย 290 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
170 นางสาวพิยะดา อุดทาทอง 289 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
171 นางสาวพิมศิริ บุญเลี้ยง 288 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
172 นางสาวพิมพ์ญาดา ปทุมพร 287 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
173 นางสาวพิมพ์ พลสีขาว 286 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
174 นางสาวพิณทิพย์ หลักคำพันธ์ 285 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
175 นายพิชเญศ มีชัย 284 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
176 นางสาวพิชญธิดา ปะวะเสนะ 283 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
177 นางสาวพิชชาภา ลำภาย 282 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
178 นายพัสกร อ่อนสี 281 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
179 นายพัทธพล พรมโคตร 280 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
180 นางสาวพัดลัดดา ปาสาเนย์ 279 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
181 นางสาวพัณณิตา พิลาโท 278 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
182 นางสาวพัชรินทร์ ประทัง 277 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
183 นางสาวพัชรวรรณ พรมจักร์ 276 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
184 นางสาวพัชรวรรณ ไปบน 275 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
185 นายพลาธิป ประกิระนัง 274 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
186 นางสาวพลอยชมพู สุพะกำ 273 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
187 นางสาวพรรณิภา แก้วภา 272 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
188 นางสาวพรไพลิน จันทะแสง 271 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
189 นายพรพิพัฒน์ พิมพล 270 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
190 นางสาวพรนภา สัตะโส 269 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
191 นางสาวพรทิดา มีสูนย์ 268 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
192 นายพงษ์พัฒน์ บาริศรี 267 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
193 นายพงษ์เดช วัฒนบุตร 266 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
194 นายพงศ์ภรณ์ สีทอง 265 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
195 นายพงศ์เทพ จันทจิตร 264 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
196 นางสาวปิยาพร สิงห์คำ 263 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
197 นายปิยบุตร ใจภักดี 262 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
198 นางสาวปิยธิดา ภาแก้ว 261 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
199 นางสาวปิยฉัตร ประทุม 260 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
200 นางสาวปาริฉัตร อุปโก 259 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
201 นายปารเมศ ภูสำรอง 258 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
202 นางสาวปานชนก นัยวัฒน์ 257 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
203 นางสาวปาณิสรา คำสีทา 256 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
204 นายปัตพงษ์ ประทุมรุ่ง 255 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
205 นางสาวปัณณพร โรมวาปี 254 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
206 นายประภากร เสาร์วงค์ 253 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
207 นางสาวประดิษฐา เซ็นนอก 252 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
208 นายปรเมษฐ์ ปะระทัง 251 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
209 นายปรเมศ สุปะเม 250 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
210 นางสาวปภาวรินท์ อามาตย์พล 249 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
211 นางสาวปภาธิดา เยาวนารถ 248 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
212 นายปภังกร สิริโชคเจริญ 247 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
213 นางสาวปนัดดา ทามาตย์ 246 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
214 นางสาวปนัดดา อันสุวรรณ 245 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
215 นางสาวเบญยทิพย์ แสนบุญมา 244 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
216 นางสาวเบญจวรรณ น้อยตาแสง 243 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
217 นางสาวเบญจมาศ สีกุลา 242 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
218 นางสาวบุณยจิตร ไปแดน 241 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
219 นางสาวนิศารัตน์ แวงดงบัง 240 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
220 นางสาวนิชานันท์ เกตุดี 239 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
221 นางสาวนิชนิภา เที่ยงเดช 238 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
222 นางสาวน้ำฝน ศรีโยธา 237 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
223 นางสาวนัยน์ภัค ศรีบุระ 236 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
224 นางสาวนันภัทร ปาปะไพ 235 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
225 นางสาวนันทิยา คำสมัย 234 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
226 นางสาวนันทิตา เฮงสวัสดิ์ 233 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
227 นางสาวนันทพร ตรงแก้ว 232 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
228 นางสาวนันท์นภัส เทียมกลาง 231 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
229 นางสาวนัทกรานต์ แก้วหานาม 230 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
230 นางสาวนริสา รักธรรม 229 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
231 นางสาวนริสรา โยธาสุภาพ 228 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
232 นายนรินธร ทุดปอ 227 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
233 นายนพคุณ เสริมแสง 226 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
234 นายนพกฤต ทอนเสาร์ 225 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
235 นายนนทวัช พรมบรรเทา 224 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
236 นางสาวนงนุช โยวะ 223 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
237 นายนครินทร์ ปะนัดโส 222 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
238 นายนครินทร์ ชาวบ้านใน 221 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
239 นายธีระวัฒน์ บุตตะกะ 220 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
240 นายธีรวัฒน์ เที่ยงดีฤทธิ์ 219 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
241 นายธีรวัฒน์ ขันบำรุง 218 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
242 นายธีรภัทร โพไพ 217 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
243 นายธีรภัทร์ พวงศรี 216 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
244 นายธีรพงศ์ สืบสุนทร 215 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
245 นางสาวธินัดดา ชาฤทธิ์ 214 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
246 นางสาวธิติมา อุปมัย 213 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
247 นายธานุพงษ์ ไชยบัง 212 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
248 นางสาวธัทรินทร์ สีบุญ 211 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
249 นางสาวธวัลรัตน์ ฤทธิ์จันดี 210 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
250 นางสาวธรีรัตน์ นามสมบูรณ์ 209 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
251 นายธราดล นาสูงชน 208 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
252 นายธเนศวร สังโสม 207 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
253 นายธเนศพล ประภาศรี 206 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
254 นายธนินท์ แสนเสนา 205 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
255 นางสาวธนาภรณ์ แสงแก้ว 204 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
256 นายธนานุพล วาปีนา 203 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
257 นายธนาธิป ปัจจัยคา 202 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
258 นายธนากร ศรีวานิช 201 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
259 นายธนากร บุกกระโทก 200 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
260 นายธนะรัตน์ นามสมบูรณ์ 199 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
261 นายธนวิชญ์ จันทร์จ่าย 198 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
262 นายธนวัฒน์ ชัชวาลมงคล 197 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
263 นางสาวทิพย์วดี เละละ 196 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
264 นางสาวทิพยรัตน์ ม่วงทำ 195 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
265 นางสาวทิพย์เนตร ประสงค์สุข 194 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
266 นางสาวทัตพิชา สีหาบุญมาก 193 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
267 นายทักษิณ แสนทรัพย์ 192 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
268 นายถิรวุฒิ จันทร์ภักดิ์ 191 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
269 นายไตรพัฒน์ พอใจ 190 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
270 นางสาวเติมทรัพย์ ไปวันเสาร์ 189 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
271 นายติณห์ ผึ่งบรรหาร 188 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
272 นายตะวัน สุวรรณโคตร 187 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
273 นายเด่นภูมิ พันทองหล่อ 186 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
274 นางสาวดัชณีกร มณีกัลป์ 185 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
275 นางสาวดวงหทัย ยะบุญมี 184 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
276 นางสาวดลนภา ภู่โสภา 183 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
277 นายณัฐสิทธิ์ ศรีรักษ์ 182 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
278 นายณัฐวุฒิ สีหาบุญมาก 181 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
279 นายณัฐวุฒิ โยธามาศ 180 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
280 นายณัฐวุฒิ ปะวันโน 179 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
281 นายณัฐวุฒิ ช่างเกวียน 178 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
282 นางสาวณัฐวิภา วาจาสัตย์ 177 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
283 นางสาวณัฐวรรณ ดาบุดดี 176 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
284 นางสาวณัฐวดี โพธิ์ที 175 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
285 นายณัฐพล พาละเอน 174 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
286 นางสาวณัฐพร ยศม่าว 173 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
287 นางสาวณัฐณิชา ทองพันธ์ 172 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
288 นายณัฐกิตติ์ กิลี 171 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
289 นางสาวณัฐกานต์ สาพันธุ์ 170 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
290 นางสาวณัฐกาญจน์ หาญแรง 169 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
291 นางสาวณัฏฐณิชา พร้อมสมุด 168 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
292 นายณัฏฐ์กฤต พรหมบังเกิด 167 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
293 นายณัฎฐพล วาตรีบุญเรือง 166 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
294 นางสาวณภัสทรายแก้ว สิงห์ฉลาด 165 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
295 นางสาวณชา มะลาศรี 164 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
296 นางสาวญาณิศา แสนเย็น 163 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
297 นางสาวญาณาภรณ์ ชัยแหม่ง 162 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
298 นางสาวญดาวรรณ จูมเกตุ 161 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
299 นางสาวฌัชฎาภรณ์ บุญเรือ 160 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
300 นางสาวโชษิตา บุญโพธิ์กอง 159 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
301 นายโชติพัฒน์ สีหาบุญมาก 158 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
302 นางสาวชุติมา ไปดง 157 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
303 นายชุติพงศ์ มัชปโม 156 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
304 นายชินวัต วงษา 155 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
305 นายชิตดนัย โนราช 154 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
306 นางสาวชิตชฏา ชัยมาตย์ 153 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
307 นางสาวชาณิดา ตรีประทุม 152 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
308 นางสาวชัญญา พินิจมนตรี 151 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
309 นางสาวชัชฎาภรณ์ ประสิระเตนัง 150 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
310 นางสาวชลิตา ปัจจัยยัง 149 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
311 นางสาวชลธิชา ประพฤติใน 148 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
312 นางสาวชนิภา กิลี 147 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
313 นางสาวชนัดดา พงษ์ยิ้ม 146 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
314 นางสาวชนัญชิดา ปะนะสุนา 145 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
315 นางสาวชฎาพร มรกต 144 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
316 นางสาวชญานิษฐ์ ปาปะเขา 143 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
317 นางสาวฉัตรพร ชาวด่าน 142 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
318 นายเจษฎาวุฒิ ปะเพระตา 141 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
319 นายเจษฎา วิเศษศรี 140 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
320 นางสาวเจนจิรา แสนโท 139 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
321 นายเจตริน ลุนสอน 138 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
322 นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่หนูพะเนา 137 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
323 นายจุลจักร มูลจักร 136 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
324 นางสาวจุฑามาศ ประกอบใน 135 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
325 นางสาวจุฑามาศ จอมศรีกระยอม 134 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
326 นางสาวจีรวรรณ สิงห์กลิ่น 133 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
327 นางสาวจีรนันท์ เบ้าสิงห์ 132 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
328 นางสาวจีรนันท์ แคนสุนิน 131 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
329 นายจิราวุธ นันทะขัน 130 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
330 นายจิรายุ วันบัวแดง 129 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
331 นายจิราธิวัฒน์ ชาวกะตา 128 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
332 นางสาวจิรัชญา ปักเขมายัง 127 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
333 นางสาวจิรัชญา รื่นเทียน 126 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
334 นางสาวจิระนันท์ กำบังกาย 125 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
335 นายจิรภาส ดงอุทิศ 124 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
336 นางสาวจิรภัทร์ ชามาตร์ 123 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
337 นางสาวจิตรลดา สีทนสา 122 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
338 นางสาวจารุวรรณ ปัญญาละ 121 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
339 นางสาวจอมขวัญ ประกิระสา 120 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
340 นางสาวจตุพร อร่ามพัฒนพงษ์ 119 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
341 นางสาวแคทลียา วาระทัน 118 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
342 นางสาวคุนัญญา ประดับวัน 117 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
343 นายครรชิท เสตสิทธิ์ 116 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
344 นายคณาธิป กันยาสนธิ์ 115 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
345 นายคชพล สกุลจิตจินดา 114 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
346 นางสาวขวัญเนตร ปาริสาเก 113 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
347 นายขจรศักดิ์ ปัตถานัง 112 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
348 นายเกียรติศักดิ์ มาตตรา 111 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
349 นางสาวเกวลิน แก้วสามสี 110 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
350 นางสาวเกวลิน มณีรักษ์ 109 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
351 นายเกริกชัย สุวรรณพันธ์ 108 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
352 นางสาวกุลปริยา ไชยปัญหา 107 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
353 นายกีรติ เพชรนาวาส 106 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
354 นางสาวกิรตรา สิงจานุสงค์ 105 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
355 นายกิติศักดิ์ คุณพิพาก 104 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
356 นางสาวกิติญาพร ไวจันทร์ 103 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
357 นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์สมพงศ์ 102 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
358 นางสาวกิตติยา ปะภูชะเน 101 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
359 นางสาวกิตติยา บัวรัตน์ 100 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
360 นายกิตติพงษ์ เถาลุน 99 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
361 นายกายสิทธิ์ ลุงไธสง 98 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
362 นางสาวกาญจนรัตน์ ประมาระเต 97 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
363 นางสาวกัลยาณี สมศรี 96 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
364 นางสาวกัลยา สกุลรักษ์ 95 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
365 นางสาวกัลยกร วงศ์วิศิษฐ์ 94 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
366 นายกันย์นัพภัทร์ เก่งกว่าสิงห์ 93 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
367 นางสาวกัณฑิมา บุญศร 92 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
368 นางสาวกัญญารัตน์ ขึ้นนกขุ้ม 91 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
369 นางสาวกัญญารัตน์ พรอินทร์ 90 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
370 นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนบุตร 89 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
371 นางสาวกัญญากรณ์ ประพนแสน 88 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
372 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สิงห์ดาว 87 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
373 นายกฤษนล ประพฤติใน 86 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
374 นายกฤษฎา นินทะราช 85 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
375 นายกฤตณัฐ ลามะให 84 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
376 นางสาวกรรณิกา วันวาน 83 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
377 นางสาวกนกวรรณ นาเมือง 82 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
378 นางสาวกนกพร วิชา 81 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
379 นางสาวนิราวัณย์ โพธิ์แก้ว 80 ประชาพัฒนา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
380 นางสาวศศิโสม แสงทอง 79 ประชาพัฒนา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
381 นางสาวสุจิตรา อินธิสาร 78 สุรวิทยาคาร 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
382 นางสาวนภาพร ปะระทัง 77 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
383 นายวัชรินทร์ พิมสอน 76 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
384 นายอัฐภิญญา นะทะศิริ 75 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
385 นายยศพล ปักเขตานัง 74 ขามป้อมวิทยาคม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
386 นายพงศพัศ ทับภูตา 73 อุทัยทิศวิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
387 นางสาวศิลป์สุภา ปะนะภูเต 72 มัธยมดงยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
388 นางสาวปิยภรณ์ ศิลารัตน์ 71 นาเชือกพิทยาสรรค์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
389 นางสาวอาภาพร ปะโพทะกัง 70 มัธยมดงยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
390 นายยอดฟ้า ชาวนาฝ้าย 69 ประชาพัฒนา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
391 นางสาวปาลิตา ปูลา 68 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
392 นางสาววิภาวี ชัยมาตย์ 67 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
393 นางสาววรารัตน์ ปาสานะโม 66 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
394 นายจันทราช โพธิ์ชัยเลิศ 65 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
395 นายตะวัน นาคเครือ 64 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
396 นายธนพล จันทิชัย 63 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
397 นางสาวจุฑามาศ ประกอบใน 62 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
398 นางสาวศิรินภา คะมาปะเต 61 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
399 นางสาวจุฬาลัย ไหปะโท 60 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ภาษาต่างประเทศ
400 นางสาวยศวดี โชคเจริญ 59 นาดูนประชาสรรพ์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
401 นางสาวภัชราภา สุเพ็งคำ 58 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
402 นางสาวชลธิชา สิมมะลีลาด 57 ยางวิทยาคม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
403 นายการัณยภาส บุญศร 56 ปทุมรัตต์พิทยาคม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
404 นางสาวอารยา อุดมเมฆ 55 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
405 นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะสุ 54 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
406 นางสาวปนัดดา มะสุริน 53 นาดูนประชาสรรพ์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
407 นางสาวธาราทิพย์ จูมเกตุ 52 วัฒโนทัยพายัพ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
408 นางสาวอนันตญา อิ่มนาง 51 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
409 นางสาวญาณัฑ จ้อยศักดา 50 สตรีสิริเกศ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
410 นางสาวกมลลักษณ์ แสนมี 49 ชุมชนนาสีนวล 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
411 นางสาวกนกพร มุงคุณ 48 ชุมชนนาสีนวล 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
412 นายจิรสิน ทิ้งโคตร 47 นาดูนประชาสรรพ์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
413 นางสาวเยาวลักษณ์ ไปป่า 46 บ้านหนองแสน 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
414 นายธนนันท์ สำราญสม 45 ประชาพัฒนา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
415 นายฐากูร สังเจิด 44 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
416 นางสาววรรณิภา เทศเกิด 43 บ้านเหล่าจั่นนาภู 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
417 นายฐิติวัลด์ ปีเถาะ 42 บ้านสนาม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
418 นายกฤษนัย ปัญจะแก้ว 41 บ้านสนาม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
419 นางสาวอักษรสวรรค์ สุวรรณศรี 40 บ้านสนาม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
420 นางสาวสิริน ศรีเมืองช้าง 39 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
421 นางสาวจุฑารัตน์ ประจันทร์ทัง 38 นาดูนประชาสรรพ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
422 นางสาวเกษศิรินทร์ แก้ววิเศษ 37 นาดูนประชาสรรพ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
423 นางสาวญาดา พานิช 36 นาดูนประชาสรรพ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
424 นายอภิลักษณ์ ศรีสังข์ 35 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
425 นายสรวิชญ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ 34 นาข่าวิทยาคม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
426 นายฉลองชัย ปะกิเนทัง 33 รุ่งอรุณวิทย์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
427 นางสาวสุพรรษา สุวะมาตย์ 32 วาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
428 นางสาวอันธิกา มะลาศรี 31 วาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
429 นางสาวศศิกานต์ สุนทะวงษ์ 30 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
430 นายพายุพัชร์ แดงแก้ว 29 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
431 นายพุฒิพงศ์ มูลทาดี 28 พระกุมารร้อยเอ็ด 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
432 นางสาวชนิดาภา แสนแก้ว 27 นาข่าวิทยาคม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
433 นายอาทิตย์ เทียบแสง 26 บ้านหนองแสน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
434 นางสาวจินัดดา วรรณปะโพธิ์ 25 ยางวิทยาคม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
435 นางสาวธิดารัตน์ มาตจินดา 24 ยางวิทยาคม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
436 นายศิขรินทร์ ผายแก้ว 23 ชุมชุนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
437 นายจักรพงษ์ ชินบุตร 22 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
438 นางสาวจารุณี พลชัยสงค์ 21 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
439 นางสาวศิรภัสสร ดาราช 20 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
440 นางสาวกัญจน์วรา ศรีชุมเวียง 19 กาญจนภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
441 นางสาวปลายฟ้า ปาปะกัง 18 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
442 นายภมรินทร์ มะนีสุข 17 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
443 นางสาวชลิตา ปัจจัยยัง 16 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
444 นางสาววริศรา ศรีสุวงศ์ 15 เลิงนกทา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
445 นางสาวรัตติกาล คำแพง 14 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
446 เด็กชายสุรเชษฐ์ ประนนท์ 13 บ้านหนองไฮ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
447 นางสาวสุพัตรา โพธิ์ศรีขาม 12 บ้านหนองไฮ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
448 นางสาวพิมศิริ บุญเลี้ยง 11 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
449 นางสาวปาลิกา โยธาราษฎร์ 10 หนองบัวพิทยาคาร 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
450 นายอนพัทย์ มาแก้ว 9 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
451 นางสาวปิยธิดา อินธิราช 8 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
452 นางสาวกัณฐิกา ปะระทัง 7 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ภาษาต่างประเทศ
453 นางสาวนางสาวไหมทอง เพียรอุดม 6 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
454 นางสาวจันทิมาภรณ์ มาลา 5 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
455 นางสาวสุนันทา ปัดสังข์ 4 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
456 นางสาวสุจิตรา ปินะกาตัง 3 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
457 นางสาวชญาดา ปินะถา 2 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
458 นายธนโชติ เกิดมงคล 1 วัดไร่ขิงวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป