รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

618 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

22 มี.ค. 62 : ในเขต 19 คน นอกเขต 94 คน ความสามารถพิเศษ 2 คน
23 มี.ค. 62 : ในเขต 44 คน นอกเขต 102 คน ความสามารถพิเศษ 9 คน
25 มี.ค. 62 : ในเขต 40 คน นอกเขต 83 คน
26 มี.ค. 62 : ในเขต 50 คน นอกเขต 133 คน
27 มี.ค. 62 : ในเขต 11 คน นอกเขต 31 คน

458 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 มี.ค. 62 : รร.เดิม 4 คน รร.อื่น 26 คน
23 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 13 คน
25 มี.ค. 62 : รร.เดิม 6 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 62 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 9 คน
27 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 5 คน

1,076 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 618 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 458 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,076 คน

รายชื่อผู้สมัคร ม.1 (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล (ไทย) ลำดับสมัคร โรงเรียน วันที่สมัคร คะแนน O-NET ประเภท แผนการเรียน
1 เด็กชายเป็นต่อ ดอกไม้ 618 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
2 เด็กชายชนพัฒน์ กีฬา 617 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
3 เด็กหญิงนรรธพร ทองจุลละ 616 เทศบาลนาเชือก 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
4 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ 615 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
5 เด็กชายวรัญญู ศิริมนตรี 614 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
6 เด็กหญิงอทิตยา อุปกัง 613 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
7 เด็กชายอนาวิล อุดร 612 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
8 เด็กหญิงกฤษณา ประจักกัตตา 611 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
9 เด็กหญิงณัฐวดี วัฒยุ 610 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
10 เด็กหญิงอนัญพร บุพตา 609 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
11 เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน 608 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
12 เด็กหญิงวนัทปรียา จันทวิมล 607 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
13 เด็กหญิงอภิชณันท์ จำปาโอ้ก 606 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
14 เด็กชายพลวัต จันทแสง 605 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
15 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุปมัย 604 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
16 เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์ 603 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
17 เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว 602 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
18 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ 601 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
19 เด็กชายธนพนธ์ หลาบสีดา 600 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
20 เด็กชายอชิรวิทย์ พลซา 599 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
21 เด็กหญิงนันนภัส ไชวิเศษ 598 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
22 เด็กหญิงพรศิริ คนเที่ยง 597 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
23 เด็กหญิงอนัญญา โยธมาตร 596 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
24 เด็กหญิงปัณฑิกา พฤทธิ์ธนังกุล 595 จตุรพักตรพิมาน 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
25 เด็กหญิงอภิชญา พันหนองแสง 594 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
26 เด็กชายณัฐพงษ์ ชินวงษ์ 593 ราชประชานุเคราะห์ 17 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
27 เด็กชายวงศธร จักร์ทอง 592 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
28 เด็กชายวัทธิกร คำมุก 591 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
29 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง 590 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
30 เด็กชายระพีพัฒน์ ปะวันโน 589 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
31 เด็กชายมฆวาร โคตรพัฒน์ 588 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
32 เด็กชายเป็นหนึ่ง สีหาพรม 587 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
33 เด็กชายสันติภาพ สายสวาท 586 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
34 เด็กชายปิยวัฒน์ วิระกา 585 บ้านโคกสีทองหลาง 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
35 เด็กหญิงวิลาวัณย์ หมื่นพหล 584 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
36 เด็กหญิงวรินท์นา โสดาโคตร 583 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
37 เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีตระกูล 582 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
38 เด็กชายวัชรพล สุทธินา 581 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
39 เด็กชายชนพัฒน์ ปะกิระตา 580 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
40 เด็กหญิงณิศวรา พรดี 579 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
41 เด็กชายปฏิพน เภตรา 578 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
42 เด็กชายธนวัฒน์ สุพะกำ 577 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
43 เด็กหญิงศศิกานต์ ปุณประวัติ 576 ชุมชนบ้านดงบัง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
44 เด็กชายอธิโชค คำโสภา 575 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
45 เด็กชายปฏิวัติ สงค์ตา 574 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
46 เด็กหญิงชลิตา เคลื่อนไธสง 573 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
47 เด็กชายบรรพต เช็ษรัมย์ 572 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
48 เด็กหญิงรัชริตา ชารีวัน 571 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
49 เด็กหญิงศิริยากร ปะติตัง 570 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
50 เด็กหญิงสุธาริณี สมัญญา 569 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
51 เด็กหญิงกนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธุ์ 568 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
52 เด็กหญิงคณิศร เชาว์จันทร์ 567 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
53 เด็กหญิงศิริมา สุดสม 566 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
54 เด็กชายภานุวัฒน์ ตีทอง 565 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
55 เด็กหญิงณัฐธิดา ปะริเตนัง 564 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
56 เด็กชายณัทธร ศรีภา 563 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
57 เด็กหญิงชนาพร ท้วมแก้ว 562 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
58 เด็กหญิงพัชราวรรณ มะโนราช 561 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
59 เด็กหญิงวรัชยา ชัยอินทร์ 560 บ้านหนองบัวคู 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
60 เด็กหญิงปณาลี บุญมายันต์ 559 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
61 เด็กหญิงฐิติมา บุญยะรัตน์ 558 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
62 เด็กหญิงปุณณารมย์ พุ่มสุข 557 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
63 เด็กหญิงชุติกาญต์ เทียบลา 556 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
64 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชามาตร์ 555 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
65 เด็กหญิงสุริสา จับอันชอบ 554 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
66 เด็กหญิงนันทกานต์ นิสสัย 553 บ้านยางอิไลดอนก่อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
67 เด็กหญิงนภัสร หมั่นบ้านต้อน 552 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
68 เด็กหญิงพิชชญาภา ปะสังขีนี 551 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
69 เด็กหญิงศิรินเนตร ตรีวิเศษ 550 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
70 เด็กหญิงชยิสรา ปุนบุดดา 549 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
71 เด็กชายนรเศรษฐ์ นามมงคล 548 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
72 เด็กหญิงศุภรัตน์ชญา ศรีวิโรจน์ 547 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
73 เด็กชายกฤตภาส ปาระจูม 546 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
74 เด็กชายธนวัฒน์ จันทะจิตร 545 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
75 เด็กหญิงรวิพร คำพันธ์ 544 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
76 เด็กชายเอกธนวิชญ์ ปะวะเสริม 543 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
77 เด็กชายชินกร โคกอรัญ 542 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
78 เด็กชายวธัญญุตาพงษ์ คำเสนาะ 541 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
79 เด็กชายณัฐพนธ์ บุญศรี 540 บ้านหนองข่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
80 เด็กชายสิรภัทร ปะพะวะ 539 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
81 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอกโชติ 538 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
82 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทศิลป์ 537 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
83 เด็กชายอัศวิน ถิระชัย 536 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
84 เด็กหญิงธีราพร ดงไมตรี 535 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
85 เด็กหญิงวราภรณ์ บัวรัตน์ 534 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
86 เด็กชายธนภูมิ บัวบาน 533 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
87 เด็กหญิงนันฐกานต์ มะณีแสง 532 เมืองปทุมรัตต์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
88 เด็กชายอิทธิพล ปะสังคะเต 531 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
89 เด็กชายชนวัตร สิทธิสาร 530 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
90 เด็กชายกิตฏิภูมิ สุทธวงษา 529 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
91 เด็กชายภาษิต ไขสาร 528 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
92 เด็กชายปิติ สุคุณา 527 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
93 เด็กหญิงกานติมา คณะสี 526 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
94 เด็กหญิงปาริตา ภูนา 525 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
95 เด็กหญิงฑิตยา สังวุฒิโต 524 อนุบาลนครจัมปาศรี 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
96 เด็กชายปริยากร ติยะวงษา 523 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
97 เด็กหญิงกัลยกร ปัญจะรถสา 522 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
98 เด็กหญิงพรพิมล ทรัพย์คง 521 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
99 เด็กหญิงสุธาธินี สมศักดิ์ 520 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
100 เด็กหญิงนันทิยา บรรเทา 519 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
101 เด็กหญิงณิชากานต์ พรมดี 518 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
102 เด็กหญิงวรัฏฐา จันทร์พินิจ 517 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
103 เด็กหญิงปิ่นสุดา สิงห์ฉลาด 516 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
104 เด็กชายอชิระ ใสงาม 515 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
105 เด็กชายณัฐภูมิ กีตา 514 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
106 เด็กชายทยากร วิเชาว์ 513 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
107 เด็กหญิงจิรปภาพร ละทัยนิล 512 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
108 เด็กหญิงสีห์สกุล ชุมสาย ณ อยุธยา 511 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
109 เด็กชายศรัณย์ ดีขามนอก 510 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
110 เด็กชายธนบูรณ์ แสนแก้ว 509 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
111 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร 508 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
112 เด็กชายจิรัฏฐ์ กะกุลนิตย์ 507 บ้านตำแย 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
113 เด็กชายพรรษนนท์ บรรจงปริญญา 506 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
114 เด็กหญิงพัชราวดี เบ้าสิงห์ 505 ราชประชานุเคราะห์ 18 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
115 เด็กหญิงฐิติชญา ลุนแดง 504 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
116 เด็กหญิงอรชพร เชิดชูมาลัยกิจ 503 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
117 เด็กหญิงศศิวิมล ปิตตะกะ 502 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
118 เด็กชายสมคิด เฉวียงวงศ์ 501 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
119 เด็กหญิงธันย์ชนก ชาวเกวียน 500 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
120 เด็กหญิงอินทิรา ปินะสา 499 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
121 เด็กหญิงปิยธิดา แกล้วกล้า 498 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
122 เด็กชายเอกภพ รัตนวงศ์ 497 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
123 เด็กชายสุรเชษฐ์ ดอนเหลี่ยม 496 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
124 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บุปผา 495 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
125 เด็กชายสนธยา โล่ห์คำ 494 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
126 เด็กหญิงนวนันต์ มงคลช่วง 493 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
127 เด็กชายพิชญุตม์ แสนเสนา 492 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
128 เด็กชายสหรัฐ ภูศรี 491 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
129 เด็กหญิงรัตนาวลี ปะเสระกัง 490 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
130 เด็กชายสายชล ด้วงประโคน 489 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
131 เด็กหญิงวิยะดา ศัตรู 488 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
132 เด็กหญิงจิราวรรณ ประบุญเรือง 487 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
133 เด็กชายวิริทธิ์พล สมอคำ 486 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
134 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กัณโสภา 485 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
135 เด็กชายวายุ ติมุลา 484 บ้านจอกขวาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
136 เด็กชายนันทิพัฒน์ กำมหาวงษ์ 483 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
137 เด็กหญิงภัทรนันท์ กำมหาวงษ์ 482 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
138 เด็กชายธีระเดช พิศนุย 481 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
139 เด็กชายวงศธร มูลบุญ 480 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
140 เด็กชายธีระชัย พิศนุย 479 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
141 เด็กชายณัฐกุล ธนกุลเรืองรอง 478 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
142 เด็กชายกฤษนัย หนูแก้ว 477 ราชประชานุเคราะห์ 17 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
143 เด็กชายธีรวัฒน์ คำหงษา 476 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
144 เด็กชายพิทักษ์ชน ปะวันนา 475 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
145 เด็กชายธนพล ลำเหลือ 474 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
146 เด็กชายเจษฎา สืบสุนทร 473 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
147 เด็กชายอดิศร นักบุญ 472 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
148 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วงภูธร 471 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
149 เด็กหญิงอรปรีญา คึขุนทด 470 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
150 เด็กชายยศภัทร คำสิงชัย 469 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
151 เด็กหญิงมาลิษา จรศรชัย 468 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
152 เด็กหญิงนันธิชา อุทุมภา 467 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
153 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ แคนสิงห์ 466 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
154 เด็กหญิงธัชพรรณ จันทศร 465 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
155 เด็กหญิงพรรณภัคร ปรินทอง 464 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
156 เด็กชายจิรพัฒน์ เกิดมงคล 463 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
157 เด็กหญิงรัชนีกร นามสมบูรณ์ 462 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
158 เด็กชายฟ้าประทาน นะวะภา 461 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
159 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ใจดี 460 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
160 เด็กชายธนกฤต ชัยลิ้นฟ้า 459 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
161 เด็กหญิงศิรดา หาคลัง 458 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
162 เด็กหญิงพรพรรณ จันทอง 457 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
163 เด็กชายอนวัช โพธิสะเดา 456 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
164 เด็กหญิงรุจิรา พลขุนทด 455 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
165 เด็กหญิงอรปรีญา พรมแพน 454 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
166 เด็กหญิงพรนภัส มาฤทธิ์ 453 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
167 เด็กหญิงสุกันญา สุวรรณธาดา 452 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
168 เด็กชายกิตติกร จุปะมัดตัง 451 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
169 เด็กชายชลธี ศรีประย่า 450 บ้านจอกขวาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
170 เด็กหญิงปาริฉัตร บุญยัสสะ 449 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
171 เด็กชายอัครนิจ วังสอง 448 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
172 เด็กชายขจรยศ ชัยแหม่ง 447 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
173 เด็กชายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง 446 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
174 เด็กชายอัครชา กุณวงค์ 445 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
175 เด็กชายรัฐภูมิ เตชะนอก 444 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
176 เด็กชายธนวัฒน์ บัวรัตน์ 443 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
177 เด็กหญิงศิริกุลนัดดา คุรินทร์ 442 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
178 เด็กชายภัทรพล ประมูลจักโก 441 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
179 เด็กชายกริบพงษ์ กาหลง 440 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
180 เด็กหญิงกัลยกร รถทอง 439 บ้านหนองคูม่วง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
181 เด็กชายวรชิต วิระกา 438 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
182 เด็กหญิงพรชนก วรหมื่น 437 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
183 เด็กหญิงนภสร พรมแสง 436 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
184 เด็กหญิงภัทรสุดา ปุระเวทายัง 435 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
185 เด็กหญิงชณากาญท์ หมั่นนอก 434 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
186 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองปาน 433 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
187 เด็กหญิงเมยาวดี มะพันธ์ 432 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
188 เด็กหญิงบุณยาพร ปัตตายะสา 431 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
189 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวบาน 430 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
190 เด็กหญิงญาณิศา เพชรอาษา 429 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
191 เด็กหญิงนันทิกานต์ สุทธิสาคร 428 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
192 เด็กหญิงจิราภา ขนเปื้อน 427 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
193 เด็กชายพิทวัส พลอ่อนสา 426 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
194 เด็กหญิงปนัดดา ปะมังคะสัง 425 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
195 เด็กชายธนวัฒน์ ผือโย 424 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
196 เด็กหญิงเกศราวรินทร์ มัชปะโม 423 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
197 เด็กหญิงนิรชร วันจงคำ 422 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
198 เด็กหญิงจิราภา ประทุมพร 421 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
199 เด็กชายวุฒิชัย พาโคกทม 420 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
200 เด็กหญิงอุมาภรณ์ ปะกำแหง 419 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
201 เด็กหญิงปรารถนา แก้วบุญมี 418 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
202 เด็กหญิงเบญจพร พงศธร 417 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
203 เด็กหญิงยุภาภรณ์ สาแก้ว 416 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
204 เด็กหญิงอริสรา สัณฐิติบวร 415 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
205 เด็กชายณฐวุฒิ เชียงเหนือ 414 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
206 เด็กหญิงจิรายุ กำหัวเรือ 413 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
207 เด็กหญิงณัฐกานต์ วันทายุทธ 412 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
208 เด็กหญิงเมทาวี ปักษี 411 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
209 เด็กชายศุภกิตติ์ เยาวนารถ 410 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
210 เด็กหญิงจรรยพร แสนสะท้าน 409 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
211 เด็กชายวัชรกิต ไชยฤทธิ์ 408 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
212 เด็กชายชนพัฒน์ บุบผากอง 407 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
213 เด็กชายณัฐพงษ์ บุญสิทธิ์ 406 ราชประชานุเคราะห์ 18 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
214 เด็กหญิงอัญชุลี ลุนละวงษ์ 405 วัดราชบูรณธ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
215 เด็กชายธีรภัทร์ ปาละบุตร 404 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
216 เด็กชายธีรวัฒน์ ปาละบุตร 403 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
217 เด็กหญิงจิราภา วงษา 402 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
218 เด็กชายธันย์ปวัฒน์ กิตติเสรีบุตร 401 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
219 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์ นาคศิริศิล 400 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
220 เด็กหญิงยุพารัตน์ เทียกนา 399 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
221 เด็กหญิงพิมญาดา กินากุล 398 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
222 เด็กหญิงคริษฐา เหล็กกล้า 397 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
223 เด็กชายปฏิวัติ หงส์วิลัย 396 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
224 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามโคตร 395 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
225 เด็กชายศุภกฤษ์ เปรมปรี 394 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
226 เด็กชายศุภากร ประทุมสัน 393 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
227 เด็กหญิงอารยากรณ์ วงศ์มิตรแท้ 392 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
228 เด็กหญิงจุฑาพร ลายพรหม 391 วัดสระแก้ว 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
229 เด็กชายสุรยุทธ์ ดาเกษ 390 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
230 เด็กชายอภิสิทธิ์ ณะธิไทย 389 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
231 เด็กหญิงกวินทรา เอกรักษา 388 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
232 เด็กหญิงปวีณา เสนามี 387 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
233 เด็กหญิงอรัญญา อุตสาดี 386 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
234 เด็กหญิงอารียา ประพฤตินอก 385 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
235 เด็กหญิงสุพิชชา บุญกันหา 384 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
236 เด็กชายปิยบุตร หันสา 383 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
237 เด็กหญิงปณิตา ทามาตย์ 382 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
238 เด็กหญิงสุธามัย ศรีโฮง 381 บ้านหนองคูม่วง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
239 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์อภัย 380 บ้านหนองคูม่วง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
240 เด็กหญิงศศิกานต์ ฤทธิ์จันดา 379 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
241 เด็กหญิงชนาภัทร วัฒนวิบูลย์กิจ 378 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
242 เด็กชายฉลองรัฐ จันดาหงส์ 377 หนองคูโคกขุมดิน 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
243 เด็กชายสมประสงค์ ปองไป 376 ราชประชานุเคราะห์ 17 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
244 เด็กชายธวัฒชัย ชัยมงคล 375 รุ่งอรุณวิทย์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
245 เด็กหญิงพันธิตรา พันนาสี 374 บ้านมะชมโนนสง่า 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
246 เด็กหญิงทิฆัมพร โพธิ์ชัยเลิศ 373 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
247 เด็กหญิงกัลย์สุดา ประสีระเตนัง 372 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
248 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดีสืบชาติ 371 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
249 เด็กหญิงดวงฤทัย แต้มงาม 370 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
250 เด็กหญิงอรทัย ผ่านแผ้ว 369 บ้านหนองข่า 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
251 เด็กหญิงพิมพิรา โยวะ 368 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
252 เด็กชายชัยนรากรณ์ นิราราศน์ 367 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
253 เด็กชายนิธิศ สังออน 366 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
254 เด็กชายจักรินทร์ สมพงษ์ 365 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
255 เด็กชายกฤตพณ โกยรัมย์ 364 บ้านโนนเห็ดไค 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
256 เด็กหญิงอารยา ไปมา 363 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
257 เด็กหญิงอรอุมา คำพันธ์ 362 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
258 เด็กหญิงศุภลักษณ์ สายชารี 361 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
259 เด็กชายธนวัฒน์ บุญสิทธิ์ 360 ราชประชานุเคราะห์ 18 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
260 เด็กชายธนาดล อัศวภูมิ 359 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
261 เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณธาดา 358 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
262 เด็กหญิงณัฐวดี สมบัวคู 357 บ้านโกทา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
263 เด็กหญิงศศิรา กรโสภา 356 อนุบาลเอี่ยมสุข 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
264 เด็กชายกฤตพล วัลภา 355 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
265 เด็กชายศรายุทธ์ ปะจะนัง 354 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
266 เด็กชายกิตติพัฒณ์ ปัตตายะโส 353 บ้านวังจานโนนสำราญ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
267 เด็กชายพีระภัทร คำสิงห์สัย 352 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
268 เด็กหญิงกชกร ปัญจะแก้ว 351 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
269 เด็กชายรัตน์ตพงษ์ โพธิจักร 350 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
270 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีวะรมย์ 349 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
271 เด็กหญิงภัทราพร รางศรี 348 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
272 เด็กหญิงบุญญาพร สุวรรณธาดา 347 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
273 เด็กหญิงทิพภาวรรณ โตทองหลาง 346 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
274 เด็กหญิงสิริวรรณภัส ประวันเณย์ 345 ชุมชนบ้านท่าเสา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
275 เด็กหญิงศิริพร เชื่อนิจ 344 บ้านหนองกลางโคก 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
276 เด็กหญิงอรศิริ ศรีโฮง 343 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
277 เด็กหญิงสุกานดา ภาคฐิน 342 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
278 เด็กชายนภัทร นามวิเศษ 341 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
279 เด็กหญิงพิมพ์มนัส อิงอาจ 340 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
280 เด็กหญิงกิตติยา ฮาดภักดี 339 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
281 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีประย่า 338 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
282 เด็กชายเฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง 337 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
283 เด็กชายอดิศร กว้างศูนย์ 336 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
284 เด็กหญิงสกุลตลา ปาปะไมล์ 335 บ้านนาเลา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
285 เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีคุณ 334 บ้านหวาย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
286 เด็กหญิงนีรชา น้อยศรี 333 บ้านนาเลา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
287 เด็กชายณัฐพร ปัญจะภักดี 332 บ้านหัวงัว 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
288 เด็กหญิงอาทิติยา ไชยะ 331 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
289 เด็กหญิงกิตติกานต์ ชัยธานี 330 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
290 เด็กหญิงณัฐนิชา ประภาศรี 329 บ้านนาสิงห์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
291 เด็กหญิงจิรนันท์ บือขุนทด 328 บ้านหนองกุง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
292 เด็กชายจงวิจิฐ ศรีชุม 327 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
293 เด็กหญิงพรทิพา กิลี 326 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
294 เด็กชายจักรภัทร บูรณพันธ์ 325 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
295 เด็กชายณัฐพงษ์ บัวรัตน์ 324 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
296 เด็กชายพิพัฒน์ จุลฬา 323 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
297 เด็กชายชีวา เหง่าง่า 322 บ้านชาดฝางหัวเรือ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
298 เด็กหญิงจิราพัชร ทัดไทย 321 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
299 เด็กชายจิรายุ เทียบมัง 320 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
300 เด็กชายธนภัค หนูแก้ว 319 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
301 เด็กชายไกรราช ปาปะขำ 318 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
302 เด็กชายสิทธิชัย จิตรเจริญ 317 บ้านโคกกลาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
303 เด็กหญิงภัทรธิดา โทนะหงษา 316 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
304 เด็กหญิงธัญญามาศ ฟอกกลาง 315 รุ่งอรุณวิทย์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
305 เด็กชายกิตติพงษ์ มิ่งไชย 314 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
306 เด็กชายศิรศักดิ์ เปี้ยสุข 313 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
307 เด็กชายธนวัฒน์ ฉิมพลิกานนท์ 312 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
308 เด็กหญิงเกสรา คุณหงษ์ 311 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
309 เด็กชายณัฐพล คณาชอบ 310 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
310 เด็กชายวันชัย พันธ์มุง 309 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
311 เด็กชายรัฐพล ดำรงค์ชาติ 308 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
312 เด็กชายกิตติทัต ทองนาเหนือ 307 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
313 เด็กชายรัชชานนท์ ปะทัง 306 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
314 เด็กชายไชยวัฒน์ น้อยตาแสง 305 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
315 เด็กชายกฤษณธร หงส์ศรี 304 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
316 เด็กหญิงเบญญาภา รามสีดา 303 เซนต์เมรี่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
317 เด็กชายนันทชัย ดวงพัตรา 302 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
318 เด็กหญิงศิริพร ปักเหนือ 301 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
319 เด็กหญิงปนัดดา เมืองศรี 300 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
320 เด็กชายชินภัทร ชัยจันดา 299 วัดบางเตย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
321 เด็กหญิงปัณฑารีย์ เทพภักดี 298 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
322 เด็กหญิงนิลยา ศรีวรรณะ 297 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
323 เด็กหญิงภณิดา นาถมทอง 296 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
324 เด็กหญิงวริศรา จันทร์หง่อม 295 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
325 เด็กชายนริน ทองเชื้อ 294 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
326 เด็กชายพณิชพล คุณสีขาว 293 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
327 เด็กหญิงชญาดา บุณยกรกิตติ 292 ราชประชานุเคราะห์ 14 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
328 เด็กชายเจษฏา 291 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
329 เด็กชายพนัส สามารถ 290 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
330 เด็กหญิงจิรภิญญา ชาฤทธิ์ 289 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
331 เด็กหญิงเมยวดี บุบผารัตน์ 288 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
332 เด็กหญิงพิยดา ลามะไหย์ 287 บ้านดู่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
333 เด็กหญิงศุจีภรณ์ พิมพา 286 บ้านหนองกุง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
334 เด็กหญิงธัญชนก ดวงหงษ์ 285 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
335 เด็กหญิงนัยน์ภัค ทิพย์รม 284 บ้านนาข่า 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
336 เด็กหญิงพรธีรา พิณรัตน์ 283 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
337 เด็กชายฤชากรณ์ เพียรแก้ว 282 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
338 เด็กหญิงดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักดิ์ 281 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
339 เด็กหญิงภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธิ์ 280 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
340 เด็กหญิงศศิภา ปาปะโก 279 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
341 เด็กชายณัยณพ กุลนิตย์ 278 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
342 เด็กชายจิรายุ จันนี 277 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
343 เด็กชายธินาธิป ปิดตาละเต 276 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
344 เด็กหญิงธนภร โคตรสวัสดิ์ 275 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
345 เด็กชายจิรวัฒน์ นินทะสิงห์ 274 บ้านโคกไร่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
346 เด็กหญิงชลดา บุญสวาย 273 ชุมชนบ้านดงบัง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
347 เด็กชายณฐพล ธรรมสา 272 บ้านแคน 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
348 เด็กหญิงสุธาวัลย์ พิลาโท 271 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
349 เด็กชายชัยมงคล ตะชา 270 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
350 เด็กชายนัทธพงศ์ สีทอง 269 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
351 เด็กหญิงวิรชา เกตุชาด 268 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
352 เด็กชายวชิรวิทย์ ปะวะเสนะ 267 บ้านหนองกุง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
353 เด็กหญิงพรรณี ชินชาด 266 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
354 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มาลาหอม 265 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
355 เด็กชายนภัทรพล ปะวันโน 264 บ้านหนองกุง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
356 เด็กหญิงกุลธิดา ศรีหาชาด 263 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
357 เด็กหญิงอุไรวรรณ จันสุราช 262 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
358 เด็กหญิงไปรยา สามไชย 261 อนุบาลราษีไศล 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
359 เด็กหญิงศุภัทรตรา สุดเนตร 260 ราชประชานุเคราะห์ 17 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
360 เด็กชายพณิชพงศ์ ปัจจัยเก 259 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
361 เด็กชายชลภังกร บัวบังใบ 258 อนุบาลเอี่ยมสุข 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
362 เด็กหญิงศิริยาภรณ์ โบราณมูล 257 บ้านเหล่ายูง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
363 เด็กชายนราวิชญ์ วงษ์ศรีทา 256 พระกุมารร้อยเอ็ด 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
364 เด็กหญิงชลนิทรา ปะมาคะมา 255 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
365 เด็กชายธนภัทร เกตุศิริ 254 บ้านหนองดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
366 เด็กหญิงชัญญากร แก้วจันดา 253 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
367 เด็กชายมนัสนันท์ เจิมแสน 252 บ้านหนองโกโนนสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
368 เด็กชายธนาวุธ อุทัยรัตน์ 251 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
369 เด็กชายธนกฤต เกตุดี 250 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
370 เด็กหญิงทัศนีย์ ติลาโพธิ์ 249 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
371 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ 248 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
372 เด็กหญิงสโรชา ปักกาโล 247 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
373 เด็กชายวิชชกร ลำเหลือ 246 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
374 เด็กหญิงอินธิรารัตน์ แสนบุดดา 245 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
375 เด็กหญิงนวพร ดรรักษา 244 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
376 เด็กชายนนทพัทธ์ พาละเอน 243 บ้านดอนวิเวก 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
377 เด็กหญิงปวริศา ศิริเลี้ยง 242 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
378 เด็กชายภูริภัทร์ สิมชาด 241 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
379 เด็กหญิงณัตติยา ปะชายะกา 240 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
380 เด็กชายศิวกร ประวัดศรี 239 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
381 เด็กชายพงศกร สมพานต์ 238 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
382 เด็กหญิงมุกมณี แดงสง่า 237 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
383 เด็กหญิงพิชชาพร แสนคำอ้วน 236 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
384 เด็กชายอดุลวิทย์ พินไธสง 235 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
385 เด็กชายอนวัช โพธิละเดา (ซ้ำลำดับ 456) 234 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
386 เด็กชายชิษณุพงศ์ ภาระโข 233 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
387 เด็กชายกฤตณัฐ ประนัดเต 232 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
388 เด็กหญิงเอมใจ พรมสาร 231 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
389 เด็กหญิงพิมชนก โสโพธิ์ 230 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
390 เด็กหญิงศรินทร์ยาการ ไชยสัตย์ 229 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
391 เด็กชายจักรรินทร์ จักไกรฤทัย 228 บ้านหนองกุง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
392 เด็กชายจตุรงค์ ชินชาด 227 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
393 เด็กชายรัชฐพงษ์ วรรณศิลป์ 226 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
394 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปักเขมายัง 225 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
395 เด็กชายภีมวิชญ์ ทองดวง 224 เทศบาลนาเชือก 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
396 เด็กชายธณภัทร นามอิน 223 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
397 เด็กชายวิทวัส เกี้ยวไธสง 222 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
398 เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วโพธิ์ 221 อนุบาลร้อยเอ็ด 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
399 เด็กหญิงศิรินญา ปักกาเวสา 220 บ้านเครือซูด 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
400 เด็กหญิงศศิวิมล พัฒอำพันธ์ 219 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
401 เด็กหญิงภัณฑิรา วัชรไกร 218 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
402 เด็กชายปัณณวิชญ์ ปาปะเถ 217 บ้านหนองไฮ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
403 เด็กชายมนชิต บุญอินทร์ 216 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
404 เด็กหญิงรังสิยา ประเก 215 บ้านนาเลา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
405 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุปินชมภู 214 อนุบาลเอี่ยมสุข 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
406 เด็กชายกมลภัทร พงษ์สวัสดิ์ 213 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
407 เด็กหญิงนภัสสร ติณรัตน์ 212 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
408 เด็กชายศิรภัชญ์ ปะกำแหง 211 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
409 เด็กหญิงอภัสรา ครองก่ำ 210 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
410 เด็กหญิงกานต์มณี ดงหิงษ์ 209 บ้านโคกใหญ่วิทยา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
411 เด็กหญิงพลอยขวัญ อุ่นพิกุล 208 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
412 เด็กหญิงมุทิตา ดีสม 207 อนุบาลอุดมพันธ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
413 เด็กหญิงอภิญญา ศรีสังข์ 206 อนุบาลภูสิงห์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
414 เด็กชายรพีภัทร แก้วพา 205 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
415 เด็กชายศุภวิชญ์ ทองตัน 204 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
416 เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมั่น 203 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
417 เด็กหญิงจิดาภา อนามนต์ 202 บ้านเหล่าจั่นนาภู 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
418 เด็กหญิงอฐิติยา โยอาศรี 201 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
419 เด็กหญิงชาลิสา สุขประทัง 200 วัดป่านาเชือก 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
420 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา 199 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
421 เด็กหญิงนิรมล ประทุมตะ 198 บ้านเหล่าจั่นนาภู 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
422 เด็กชายวโรดม ปาสาเนย์ 197 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
423 เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู 196 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
424 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ บุปเก 195 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
425 เด็กหญิงจิรัชญา จะโลนา 194 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
426 เด็กหญิงปณิตา ปะวันนา 193 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
427 เด็กชายพชร จันทเจียง 192 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
428 เด็กหญิงกาญจนา ปักกะมานัง 191 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
429 เด็กหญิงวิราพร ศรีโสภา 190 บ้านตำแย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
430 เด็กชายธรรพ์ณธร บุรีรัตน์ 189 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
431 เด็กหญิงจิระภิญญา ชาวสน 188 บ้านตำแย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
432 เด็กชายสิรภัทร ปัญญาสิทธิ์ 187 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
433 เด็กหญิงขวัญข้าว อุ่นพิกุล 186 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
434 เด็กหญิงวัชราภา ไชยสถาน 185 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
435 เด็กหญิงศุภวดี เจริญถนอม 184 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
436 เด็กหญิงอาภาวรรณ ชาววาปี 183 ชุมชนบ้านงัวบา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
437 เด็กชายอานัดทร โยธะมาตย์ 182 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
438 เด็กหญิงศิริรัตน์ เปการี 181 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
439 เด็กหญิงปาณิศา สาสีดา 180 ชุมชนบ้านงัวบา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
440 เด็กหญิงอินทราราณี สุพรรณกลาง 179 บ้านเตาบ่า 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
441 เด็กหญิงนภัสกร ดงประการ 178 บ้านเตาบ่า 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
442 เด็กชายชยากร ปุญยะสาร 177 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
443 เด็กชายณัฐวุฒิ นุพัด 176 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
444 เด็กหญิงคติยา สีกรม 175 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
445 เด็กชายน่านฟ้า ปาปะโม 174 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
446 เด็กชายเทิดไท สิงห์สุวรรณ 173 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
447 เด็กชายฉัตริน ปิ่นโมรา 172 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
448 เด็กหญิงธัญชนก ศรีสมศักดิ์ 171 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
449 เด็กหญิงปัณฑิตา ปะระทัง 170 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
450 เด็กชายปฐถวี อินธิแสง 169 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
451 เด็กชายกิตตินันท์ บุญมาเรือง 168 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
452 เด็กหญิงนิรภา ไปใหน 167 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
453 เด็กชายคมภิญญ์ โพธิ์ทอง 166 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
454 เด็กหญิงสุดารัตน์ ทดดอน 165 รุ่งอรุณวิทย์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
455 เด็กชายธีรภัทร์ บัวชิต 164 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
456 เด็กชายณัชพงศ์ สารมาตย์ 163 เทศบาล2(วัดคูหาสวรรค์) 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
457 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โทอะรัญ 162 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
458 เด็กหญิงกฤติกา ปะมาคะมา 161 บ้านไก่นา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
459 เด็กชายปกรณ์ พิมพล 160 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
460 เด็กชายมณฑล เหลาทอง 159 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
461 เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา อาปัดชิง 158 อนุบาลเอี่ยมสุข 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
462 เด็กหญิงกชกร จันดี 157 บ้านหัวงัว 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
463 เด็กชายธนกร ยิ่งดัง 156 บ้านโคกไร่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
464 เด็กชายธีระพัฒน์ ปะมาถา 155 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
465 เด็กชายพีรพงศ์ ดงกาวัน 154 บ้านก่อ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
466 เด็กหญิงปริญญา ชินชนะ 153 บ้านโนนเห็ดไค 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
467 เด็กชายพีรณัฐ สียางนอก 152 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
468 เด็กชายภูบดินทร์ เรืองวิเศษ 151 บ้านโคกใหญ่วิทยา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
469 เด็กหญิงบุษกร สุตะนนท์ 150 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
470 เด็กชายธนภัทร ภูจำปา 149 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
471 เด็กหญิงสวภาว์ อาระหัง 148 บ้านโคกไร่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
472 เด็กชายสุวิจักขณ์ นะราช 147 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
473 เด็กหญิงรัฐพร ตะโน 146 บ้านโคกไร่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
474 เด็กหญิงพรกนก เย็นใจ 145 บ้านโคกกลาง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
475 เด็กหญิงสุภิญญา สดมพฤกษ์ 144 บ้านโคกกลาง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
476 เด็กชายรพีภัทร สุปะเทา 143 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
477 เด็กหญิงอธิชา เละละ 142 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
478 เด็กชายสุรพงศ์ ขาวพา 141 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
479 เด็กชายพงศกร แก้วภา 140 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
480 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดำงาม 139 ชุมชนบ้านดงบัง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
481 เด็กหญิงณัฐฐาพร กำมหาวงษ์ 138 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
482 เด็กหญิงธีราพร ขุนวารินทร์ 137 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
483 เด็กหญิงนิชาภา สมสะกีสิทธิ์ 136 บ้านไก่นา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
484 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทิ้งโคตร 135 บ้านนาข่า 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
485 เด็กหญิงมีสุข ชัยเสริม 134 บ้านไก่นา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
486 เด็กหญิงชลดา ชาติวิเศษ 133 ราชประชานุเคราะห์ 18 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
487 เด็กหญิงจุฑามาศ สอิ้งทอง 132 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
488 เด็กหญิงอัชฎากานต์ ปะกิคะเนย์ 131 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
489 เด็กชายอัจฉริยะ ชัยยุทธ 130 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
490 เด็กหญิงบวรรัตน์ บุญเลี้ยง 129 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
491 เด็กหญิงกชกร ศรีสุราช 128 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
492 เด็กหญิงนันธิญา อาจเจริญ 127 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
493 เด็กชายอิทธิพล คุณสีขาว 126 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
494 เด็กชายปัญจพล วงศักดิ์ 125 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
495 เด็กหญิงสุภาวี ปะวะภูชะโก 124 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
496 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลุนทอ 123 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
497 เด็กชายอนาวิล พินไธสง 122 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
498 เด็กชายนนทวัฒน์ หนันสวาท 121 บ้านโคกใหญ่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
499 เด็กหญิงภัทรวดี พิสุวรรณ 120 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
500 เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ปทุมเพ็ชร 119 บ้านหัวงัว 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
501 เด็กหญิงเนตรฤทัยชนก แสงสวาท 118 บ้านหัวงัว 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
502 เด็กหญิงวริศรา ปาปะเต 117 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
503 เด็กหญิงศิริรัตน์ ยิ้มสาระ 116 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
504 เด็กหญิงภัทรมน โชติรัตน์ 115 บ้านหนองกุง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
505 เด็กชายภานุ คำจันทร์ 114 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
506 เด็กหญิงจารุวรรณ ลีนาค 113 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
507 เด็กหญิงชรินรัตน์ ปะนัดตา 112 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
508 เด็กชายบรรณวิชญ์ แก้วธานี 111 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
509 เด็กชายกฤษณพล บุตรโชติ 110 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
510 เด็กชายปรวีร์ ปะติเท 109 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
511 เด็กชายชัยนันต์ ปัตตังทานัง 108 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
512 เด็กหญิงกนกกร ปะตังพะลัง 107 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
513 เด็กหญิงสุภัคิรันดร์ แข็งแรง 106 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
514 เด็กหญิงภัทรภร ขายม 105 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
515 เด็กชายณัฐพงษ์ บาลไธสง 104 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
516 เด็กหญิงจีรณา อินวงศ์ 103 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
517 เด็กหญิงพรชิตา จูมเกตุ 102 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
518 เด็กหญิงกิตติวรา แก้วลาย 101 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
519 เด็กหญิงรุ่งนภา สืบสิงห์ 100 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
520 เด็กชายภูริดล โนศรี 99 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
521 เด็กชายวรเมธ ประเศรษโฐ 98 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
522 เด็กชายสิทธิกร นันทชาติ 97 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
523 เด็กชายภูชิต ปัญญาสิทธิ์ 96 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
524 เด็กชายสิทธินนท์ มาฤทธิ์ 95 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
525 เด็กหญิงพัชรา คณะศรี 94 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
526 เด็กชายพีรภัทร หลักคำพันธ์ 93 บ้านดงใหญ่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
527 เด็กหญิงสุพรรณณิกา นิ่มคำ 92 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
528 เด็กชายอนันทวีป มาตย์แท่น 91 บ้านก่อ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
529 เด็กหญิงปลายฟ้า ปาปะทัง 90 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
530 เด็กชายธนภัทร นามพุทธา 89 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
531 เด็กชายอนันดา จันทอุตสา 88 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
532 เด็กชายสันติภาพ พลคำมาก 87 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
533 เด็กหญิงชญาดา ปาสาจัง 86 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
534 เด็กหญิงวรัญญา ปะติตัง 85 บ้านเครือซูด 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
535 เด็กหญิงแพงคำ มูลมานัส 84 อนุบาลนครจัมปาศรี 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
536 เด็กชายสุรนาท คงสัตย์ 83 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
537 เด็กชายธีรเดช แสนสุข 82 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
538 เด็กชายกฤษณะ กระเช่าทอง 81 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
539 เด็กชายณภัทร แสงโทโพธิ์ 80 บ้านโคกไร่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
540 เด็กหญิงกมลชนก วัฒนะราช 79 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
541 เด็กหญิงชนาภรณ์ มะโน 78 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
542 เด็กหญิงชนันภรณ์ มะโน 77 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
543 เด็กหญิงวรวรรณ ทองทวี 76 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
544 เด็กชายธนวิทย์ สุนนนาม 75 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
545 เด็กหญิงสุนิสา พิลาโสภา 74 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
546 เด็กชายณัฐมงคล ศรีบุญเรือง 73 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
547 เด็กชายภาณุวิชญ์ แก้วใส 72 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
548 เด็กชายนนทกร อ้วนเลิง 71 วัดจันทรสโมสร 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
549 เด็กหญิงศศิวิมล พรหมสิงหกุล 70 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
550 เด็กชายโชคชัย โนนอาษา 69 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
551 เด็กหญิงสุชาวดี ศิริเลี้ยง 68 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
552 เด็กหญิงภัทรวดี เตโพธิ์ 67 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
553 เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิสาร 66 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
554 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกตุจูม 65 บ้านแก่นเท่า 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
555 เด็กหญิงสุพิชญา วิเชียรรมย์ 64 อนุบาลณัฐนรี 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
556 เด็กชายโชติพล ทองปลิว 63 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
557 เด็กชายทองทวี จันภักดิ์ 62 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
558 เด็กหญิงวรัชยา สาวัตถี 61 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
559 เด็กชายธนบูรณ์ ประกอบแสง 60 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
560 เด็กชายธนะฉัตร ใจภักดี 59 บ้านประแหย่ง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
561 เด็กชายอนันต ไชยคุณ 58 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
562 เด็กชายพลกฤต ชาวกะตา 57 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
563 เด็กชายอินทัช โพธิ์จันทร์ 56 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
564 เด็กชายสุวินัย เกณฑ์มา 55 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
565 เด็กหญิงชวิศา แก้วสังข์ 54 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
566 เด็กชายกิตติวัฒน์ ปะตังทะโล 53 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
567 เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำสุข 52 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
568 เด็กหญิงปุณฑริกา ปัตตายะโส 51 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
569 เด็กชายสิริกาญจน์ วิเศษศรี 50 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
570 เด็กชายกฤษดา ปัจจัยโคถา 49 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
571 เด็กชายทักษ์ดนัย น้อยมี 48 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
572 เด็กชายวีรภัทร ประสีระตา 47 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
573 เด็กชายเจริญพงษ์ เพ็ญศรี 46 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
574 เด็กหญิงฐารียา เขตคำขวา 45 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
575 เด็กหญิงปาลิตา นิมาลา 44 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
576 เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน 43 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
577 เด็กหญิงอริสา จันทพรม 42 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
578 เด็กหญิงปารวี โสดาปัดชา 41 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
579 เด็กหญิงธนาภา มาตตรา 40 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
580 เด็กหญิงอังคณา หิตธิเดช 39 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
581 เด็กชายเทพรักษา บริรัตน์ 38 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
582 เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทิชัย 37 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
583 เด็กหญิงณิชากร เสนสกุล 36 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
584 เด็กชายณฐวัฒน์ กองแพงคำ 35 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
585 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์ 34 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
586 เด็กชายภักดี กัญมาสา 33 บ้านโคกเต่า 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
587 เด็กชายกรวิชญ์ ปิดสาโย 32 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
588 เด็กชายกษมา ปิ่นหอม 31 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
589 เด็กชายกวีวัฒน์ ยุสิ 30 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
590 เด็กชายเกียรติศักดิ์ จวงสมุทร 29 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
591 เด็กหญิงจีรนันท์ อิ้มพัฒน์ 28 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
592 เด็กชายปิติชนก จูมเกตุ 27 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
593 เด็กหญิงดอกเหมย ละดาวัลย์ 26 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
594 เด็กหญิงพีรยา ภูดินผา 25 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
595 เด็กชายธนภัทร บุษบา 24 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
596 เด็กชายธันวา ประกอบนัน 23 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
597 เด็กชายพนธกร ค้าสุกร 22 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
598 เด็กหญิงฉัตรธิญา จันบัติ 21 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
599 เด็กชายพิชิตชัย ครองสี 20 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
600 เด็กหญิงศิริญากร ระยาจันทร์ 19 บ้านโคกไร่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
601 เด็กชายกวินท์ ปักกุนนัน 18 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
602 เด็กหญิงพรไพลิน เฉวียงหงส์ 17 บ้านโคกกลาง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
603 เด็กหญิงอภิญญา ยศสา 16 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
604 เด็กหญิงปวริศา ปักเคระเต 15 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
605 เด็กหญิงนวิยา แปนบ้าน 14 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
606 เด็กชายสรวิศ ชูชื่น 13 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
607 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ 12 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
608 เด็กชายกฤษกร การะน้อย 11 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
609 เด็กหญิงพิชญา วัฒนวริทธิ์ธร 10 พระกุมารศึกษา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
610 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สัทธานนท์ 9 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
611 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาวประสา 8 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
612 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พวงเวียง 7 บ้านดู่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
613 เด็กชายณัฐพล แสนวังศรี 6 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
614 เด็กหญิงวรัญญา ลำเหลือ 5 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
615 เด็กหญิงมนัสวี ไปแดน 4 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
616 เด็กหญิงชมพูนุช โนศรี 3 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
617 เด็กหญิงอรวรา บุญเลิศ 2 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
618 เด็กหญิงชลนิภา ฤทธิ์จันดี 1 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)