รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

618 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

22 มี.ค. 62 : ในเขต 19 คน นอกเขต 94 คน ความสามารถพิเศษ 2 คน
23 มี.ค. 62 : ในเขต 44 คน นอกเขต 102 คน ความสามารถพิเศษ 9 คน
25 มี.ค. 62 : ในเขต 40 คน นอกเขต 83 คน
26 มี.ค. 62 : ในเขต 50 คน นอกเขต 133 คน
27 มี.ค. 62 : ในเขต 11 คน นอกเขต 31 คน

458 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 มี.ค. 62 : รร.เดิม 4 คน รร.อื่น 26 คน
23 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 13 คน
25 มี.ค. 62 : รร.เดิม 6 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 62 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 9 คน
27 มี.ค. 62 : รร.เดิม 2 คน รร.อื่น 5 คน

1,076 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 618 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 458 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,076 คน

รายชื่อผู้สมัครทุกระดับชั้น (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล (ไทย) ลำดับสมัคร โรงเรียน วันที่สมัคร คะแนน O-NET ประเภท แผนการเรียน
1 เด็กชายเป็นต่อ ดอกไม้ 618 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
2 เด็กชายชนพัฒน์ กีฬา 617 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
3 เด็กหญิงนรรธพร ทองจุลละ 616 เทศบาลนาเชือก 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
4 เด็กชายเกียรติยศ บุตะโชติ 615 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
5 เด็กชายวรัญญู ศิริมนตรี 614 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
6 เด็กหญิงอทิตยา อุปกัง 613 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
7 เด็กชายอนาวิล อุดร 612 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
8 เด็กหญิงกฤษณา ประจักกัตตา 611 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
9 เด็กหญิงณัฐวดี วัฒยุ 610 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
10 เด็กหญิงอนัญพร บุพตา 609 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
11 เด็กหญิงประสิทธิพร พรมแพน 608 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
12 เด็กหญิงวนัทปรียา จันทวิมล 607 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
13 เด็กหญิงอภิชณันท์ จำปาโอ้ก 606 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
14 เด็กชายพลวัต จันทแสง 605 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
15 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุปมัย 604 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
16 เด็กหญิงธิรดา ศรีสังข์ 603 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
17 เด็กหญิงวิรัญญา หนูแก้ว 602 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
18 เด็กชายธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์ 601 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
19 เด็กชายธนพนธ์ หลาบสีดา 600 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
20 เด็กชายอชิรวิทย์ พลซา 599 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
21 เด็กหญิงนันนภัส ไชวิเศษ 598 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
22 เด็กหญิงพรศิริ คนเที่ยง 597 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
23 เด็กหญิงอนัญญา โยธมาตร 596 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
24 เด็กหญิงปัณฑิกา พฤทธิ์ธนังกุล 595 จตุรพักตรพิมาน 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
25 เด็กหญิงอภิชญา พันหนองแสง 594 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
26 เด็กชายณัฐพงษ์ ชินวงษ์ 593 ราชประชานุเคราะห์ 17 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
27 เด็กชายวงศธร จักร์ทอง 592 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
28 เด็กชายวัทธิกร คำมุก 591 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
29 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง 590 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
30 เด็กชายระพีพัฒน์ ปะวันโน 589 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
31 เด็กชายมฆวาร โคตรพัฒน์ 588 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
32 เด็กชายเป็นหนึ่ง สีหาพรม 587 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
33 เด็กชายสันติภาพ สายสวาท 586 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
34 เด็กชายปิยวัฒน์ วิระกา 585 บ้านโคกสีทองหลาง 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
35 เด็กหญิงวิลาวัณย์ หมื่นพหล 584 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
36 เด็กหญิงวรินท์นา โสดาโคตร 583 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
37 เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีตระกูล 582 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
38 เด็กชายวัชรพล สุทธินา 581 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
39 เด็กชายชนพัฒน์ ปะกิระตา 580 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
40 เด็กหญิงณิศวรา พรดี 579 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
41 เด็กชายปฏิพน เภตรา 578 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
42 เด็กชายธนวัฒน์ สุพะกำ 577 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
43 เด็กหญิงศศิกานต์ ปุณประวัติ 576 ชุมชนบ้านดงบัง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
44 เด็กชายอธิโชค คำโสภา 575 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
45 เด็กชายปฏิวัติ สงค์ตา 574 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
46 เด็กหญิงชลิตา เคลื่อนไธสง 573 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
47 เด็กชายบรรพต เช็ษรัมย์ 572 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
48 เด็กหญิงรัชริตา ชารีวัน 571 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
49 เด็กหญิงศิริยากร ปะติตัง 570 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
50 เด็กหญิงสุธาริณี สมัญญา 569 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
51 เด็กหญิงกนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธุ์ 568 บ้านหนองไผ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
52 เด็กหญิงคณิศร เชาว์จันทร์ 567 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
53 เด็กหญิงศิริมา สุดสม 566 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
54 เด็กชายภานุวัฒน์ ตีทอง 565 บ้านหนองเหล่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
55 เด็กหญิงณัฐธิดา ปะริเตนัง 564 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
56 เด็กชายณัทธร ศรีภา 563 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
57 เด็กหญิงชนาพร ท้วมแก้ว 562 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
58 เด็กหญิงพัชราวรรณ มะโนราช 561 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
59 เด็กหญิงวรัชยา ชัยอินทร์ 560 บ้านหนองบัวคู 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
60 เด็กหญิงปณาลี บุญมายันต์ 559 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
61 เด็กหญิงฐิติมา บุญยะรัตน์ 558 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
62 เด็กหญิงปุณณารมย์ พุ่มสุข 557 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
63 เด็กหญิงชุติกาญต์ เทียบลา 556 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
64 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชามาตร์ 555 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
65 เด็กหญิงสุริสา จับอันชอบ 554 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
66 เด็กหญิงนันทกานต์ นิสสัย 553 บ้านยางอิไลดอนก่อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
67 เด็กหญิงนภัสร หมั่นบ้านต้อน 552 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
68 เด็กหญิงพิชชญาภา ปะสังขีนี 551 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
69 เด็กหญิงศิรินเนตร ตรีวิเศษ 550 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
70 เด็กหญิงชยิสรา ปุนบุดดา 549 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
71 เด็กชายนรเศรษฐ์ นามมงคล 548 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
72 เด็กหญิงศุภรัตน์ชญา ศรีวิโรจน์ 547 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
73 เด็กชายกฤตภาส ปาระจูม 546 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
74 เด็กชายธนวัฒน์ จันทะจิตร 545 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
75 เด็กหญิงรวิพร คำพันธ์ 544 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
76 เด็กชายเอกธนวิชญ์ ปะวะเสริม 543 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
77 เด็กชายชินกร โคกอรัญ 542 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
78 เด็กชายวธัญญุตาพงษ์ คำเสนาะ 541 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
79 เด็กชายณัฐพนธ์ บุญศรี 540 บ้านหนองข่า 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
80 เด็กชายสิรภัทร ปะพะวะ 539 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
81 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอกโชติ 538 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
82 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทศิลป์ 537 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
83 เด็กชายอัศวิน ถิระชัย 536 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
84 เด็กหญิงธีราพร ดงไมตรี 535 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
85 เด็กหญิงวราภรณ์ บัวรัตน์ 534 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
86 เด็กชายธนภูมิ บัวบาน 533 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
87 เด็กหญิงนันฐกานต์ มะณีแสง 532 เมืองปทุมรัตต์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
88 เด็กชายอิทธิพล ปะสังคะเต 531 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
89 เด็กชายชนวัตร สิทธิสาร 530 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
90 เด็กชายกิตฏิภูมิ สุทธวงษา 529 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
91 เด็กชายภาษิต ไขสาร 528 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
92 เด็กชายปิติ สุคุณา 527 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
93 เด็กหญิงกานติมา คณะสี 526 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
94 เด็กหญิงปาริตา ภูนา 525 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
95 เด็กหญิงฑิตยา สังวุฒิโต 524 อนุบาลนครจัมปาศรี 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
96 เด็กชายปริยากร ติยะวงษา 523 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
97 เด็กหญิงกัลยกร ปัญจะรถสา 522 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
98 เด็กหญิงพรพิมล ทรัพย์คง 521 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
99 เด็กหญิงสุธาธินี สมศักดิ์ 520 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
100 เด็กหญิงนันทิยา บรรเทา 519 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
101 เด็กหญิงณิชากานต์ พรมดี 518 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
102 เด็กหญิงวรัฏฐา จันทร์พินิจ 517 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
103 เด็กหญิงปิ่นสุดา สิงห์ฉลาด 516 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
104 เด็กชายอชิระ ใสงาม 515 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
105 เด็กชายณัฐภูมิ กีตา 514 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
106 เด็กชายทยากร วิเชาว์ 513 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
107 เด็กหญิงจิรปภาพร ละทัยนิล 512 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
108 เด็กหญิงสีห์สกุล ชุมสาย ณ อยุธยา 511 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
109 เด็กชายศรัณย์ ดีขามนอก 510 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
110 เด็กชายธนบูรณ์ แสนแก้ว 509 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
111 เด็กหญิงพรชนก ชนะมาร 508 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
112 เด็กชายจิรัฏฐ์ กะกุลนิตย์ 507 บ้านตำแย 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
113 เด็กชายพรรษนนท์ บรรจงปริญญา 506 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
114 เด็กหญิงพัชราวดี เบ้าสิงห์ 505 ราชประชานุเคราะห์ 18 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
115 เด็กหญิงฐิติชญา ลุนแดง 504 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
116 เด็กหญิงอรชพร เชิดชูมาลัยกิจ 503 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
117 เด็กหญิงศศิวิมล ปิตตะกะ 502 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
118 เด็กชายสมคิด เฉวียงวงศ์ 501 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
119 เด็กหญิงธันย์ชนก ชาวเกวียน 500 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
120 เด็กหญิงอินทิรา ปินะสา 499 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
121 เด็กหญิงปิยธิดา แกล้วกล้า 498 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
122 เด็กชายเอกภพ รัตนวงศ์ 497 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
123 เด็กชายสุรเชษฐ์ ดอนเหลี่ยม 496 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
124 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บุปผา 495 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
125 เด็กชายสนธยา โล่ห์คำ 494 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
126 เด็กหญิงนวนันต์ มงคลช่วง 493 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
127 เด็กชายพิชญุตม์ แสนเสนา 492 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
128 เด็กชายสหรัฐ ภูศรี 491 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
129 เด็กหญิงรัตนาวลี ปะเสระกัง 490 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
130 เด็กชายสายชล ด้วงประโคน 489 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
131 เด็กหญิงวิยะดา ศัตรู 488 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
132 เด็กหญิงจิราวรรณ ประบุญเรือง 487 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
133 เด็กชายวิริทธิ์พล สมอคำ 486 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
134 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กัณโสภา 485 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
135 เด็กชายวายุ ติมุลา 484 บ้านจอกขวาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
136 เด็กชายนันทิพัฒน์ กำมหาวงษ์ 483 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
137 เด็กหญิงภัทรนันท์ กำมหาวงษ์ 482 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
138 เด็กชายธีระเดช พิศนุย 481 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
139 เด็กชายวงศธร มูลบุญ 480 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
140 เด็กชายธีระชัย พิศนุย 479 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
141 เด็กชายณัฐกุล ธนกุลเรืองรอง 478 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
142 เด็กชายกฤษนัย หนูแก้ว 477 ราชประชานุเคราะห์ 17 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
143 เด็กชายธีรวัฒน์ คำหงษา 476 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
144 เด็กชายพิทักษ์ชน ปะวันนา 475 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
145 เด็กชายธนพล ลำเหลือ 474 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
146 เด็กชายเจษฎา สืบสุนทร 473 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
147 เด็กชายอดิศร นักบุญ 472 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
148 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วงภูธร 471 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
149 เด็กหญิงอรปรีญา คึขุนทด 470 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
150 เด็กชายยศภัทร คำสิงชัย 469 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
151 เด็กหญิงมาลิษา จรศรชัย 468 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
152 เด็กหญิงนันธิชา อุทุมภา 467 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
153 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ แคนสิงห์ 466 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
154 เด็กหญิงธัชพรรณ จันทศร 465 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
155 เด็กหญิงพรรณภัคร ปรินทอง 464 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
156 เด็กชายจิรพัฒน์ เกิดมงคล 463 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
157 เด็กหญิงรัชนีกร นามสมบูรณ์ 462 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
158 เด็กชายฟ้าประทาน นะวะภา 461 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
159 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ใจดี 460 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
160 เด็กชายธนกฤต ชัยลิ้นฟ้า 459 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
161 เด็กหญิงศิรดา หาคลัง 458 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
162 นางสาวพิมพ์ญาดา ปทุมพร (สมัครเพื่อเปลี่ยนสาย) 458 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
163 เด็กหญิงพรพรรณ จันทอง 457 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
164 นางสาวดาราวรรณ เพียรแก้ว 457 บ้านนาเลา 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
165 เด็กชายอนวัช โพธิสะเดา 456 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
166 นายอลงกรณ์ พรมธิดา 456 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
167 เด็กหญิงรุจิรา พลขุนทด 455 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
168 นายธนากร ศรีวานิช (ซ้ำลำดับ 201) 455 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
169 เด็กหญิงอรปรีญา พรมแพน 454 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
170 นายเปรมศักดิ์ อุทธิสินธุ์ 454 เมืองร้อยเอ็ด 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
171 เด็กหญิงพรนภัส มาฤทธิ์ 453 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
172 นางสาวสุวิมล อ้วนมะโฮง 453 งัวบาวิทยาคม 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
173 เด็กหญิงสุกันญา สุวรรณธาดา 452 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
174 นางสาววรรณดี วงษ์ไทย 452 สตรีศึกษา 27 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
175 เด็กชายกิตติกร จุปะมัดตัง 451 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
176 นางสาวเกวรินทร์ เกตุมาตย์ 451 การกุศลวัดบ้านก่อ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
177 เด็กชายชลธี ศรีประย่า 450 บ้านจอกขวาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
178 นายทักษิณ เสาตรง 450 บ้านหนองไฮ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
179 เด็กหญิงปาริฉัตร บุญยัสสะ 449 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
180 นางสาวเอมธิตรา ชาญฉลาด 449 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
181 เด็กชายอัครนิจ วังสอง 448 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
182 นางสาวอุมาภรณ์ วังทอง 448 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
183 เด็กชายขจรยศ ชัยแหม่ง 447 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
184 นางสาวอิศราภรณ์ สุวรรณสนธิ์ 447 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
185 เด็กชายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง 446 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
186 นางสาวอารียา พรดี 446 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
187 เด็กชายอัครชา กุณวงค์ 445 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
188 นางสาวอารยา อุดมเมฆ 445 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
189 เด็กชายรัฐภูมิ เตชะนอก 444 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
190 นางสาวอาภาพร ปะมาคะเต 444 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
191 เด็กชายธนวัฒน์ บัวรัตน์ 443 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
192 นายอาทิตย์ ฤทธาโย 443 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
193 เด็กหญิงศิริกุลนัดดา คุรินทร์ 442 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
194 นายอัษฎาวุธ บุตรกาศ 442 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
195 เด็กชายภัทรพล ประมูลจักโก 441 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
196 นางสาวอันธิกา มะลาศรี 441 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
197 เด็กชายกริบพงษ์ กาหลง 440 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
198 นางสาวอัจฉรา ชาวแขก 440 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
199 เด็กหญิงกัลยกร รถทอง 439 บ้านหนองคูม่วง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
200 นายอังกูร ผาสุข 439 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
201 เด็กชายวรชิต วิระกา 438 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
202 นายอัครพล ปลื้มใจ 438 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
203 เด็กหญิงพรชนก วรหมื่น 437 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
204 นางสาวอลิษา พัฒอำพันธ์ 437 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
205 เด็กหญิงนภสร พรมแสง 436 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
206 นางสาวอรุโณทัย ฝางเสน 436 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
207 เด็กหญิงภัทรสุดา ปุระเวทายัง 435 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
208 นางสาวอรุณรุ่ง ฝางเสน 435 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
209 เด็กหญิงชณากาญท์ หมั่นนอก 434 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
210 นางสาวอริสรา ปองไป 434 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
211 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองปาน 433 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
212 นางสาวอรพรรณ แตงอ่อน 433 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
213 เด็กหญิงเมยาวดี มะพันธ์ 432 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
214 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ภักดิ์ 432 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
215 เด็กหญิงบุณยาพร ปัตตายะสา 431 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
216 นายอภิสิทธิ์ กองบุตร 431 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
217 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวบาน 430 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
218 นายอภิสิทธิ์ บุดดา 430 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
219 เด็กหญิงญาณิศา เพชรอาษา 429 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
220 นายอภิสิทธิ์ บัวสอน 429 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
221 เด็กหญิงนันทิกานต์ สุทธิสาคร 428 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
222 นายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง 428 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
223 เด็กหญิงจิราภา ขนเปื้อน 427 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
224 นางสาวอภิญญา พลพิทักษ์ 427 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
225 เด็กชายพิทวัส พลอ่อนสา 426 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
226 นางสาวอภิญญา วรรณปะเก 426 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
227 เด็กหญิงปนัดดา ปะมังคะสัง 425 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
228 นางสาวอภิญญา นามเหลา 425 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
229 เด็กชายธนวัฒน์ ผือโย 424 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
230 นางสาวอภิชญา บุญมาศ 424 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
231 เด็กหญิงเกศราวรินทร์ มัชปะโม 423 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
232 นายอนุวัฒน์ ปาปะเพ 423 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
233 เด็กหญิงนิรชร วันจงคำ 422 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
234 นายอนวัฒน์ ปะโสติยัง 422 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
235 เด็กหญิงจิราภา ประทุมพร 421 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
236 นายอติชาต คัดทะจันทร์ 421 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
237 เด็กชายวุฒิชัย พาโคกทม 420 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
238 นายอดิศักดิ์ โคตรสีเขียว 420 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
239 เด็กหญิงอุมาภรณ์ ปะกำแหง 419 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
240 นายอดิศร เละละ 419 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
241 เด็กหญิงปรารถนา แก้วบุญมี 418 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
242 นางสาวหทัยรัตน์ ประเมทะโก 418 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
243 เด็กหญิงเบญจพร พงศธร 417 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
244 นางสาวเสาวลักษณ์ อุทิศ 417 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
245 เด็กหญิงยุภาภรณ์ สาแก้ว 416 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
246 นางสาวสุวิสา ภูตาเลิศ 416 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
247 เด็กหญิงอริสรา สัณฐิติบวร 415 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
248 นายสุวิชชา อ่านเขียน 415 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
249 เด็กชายณฐวุฒิ เชียงเหนือ 414 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
250 นางสาวสุวดี สว่างภพ 414 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
251 เด็กหญิงจิรายุ กำหัวเรือ 413 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
252 นางสาวสุรัชนี วรรณศรี 413 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
253 เด็กหญิงณัฐกานต์ วันทายุทธ 412 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
254 นายสุเมธัส โคตรโสภา 412 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
255 เด็กหญิงเมทาวี ปักษี 411 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
256 นางสาวสุภาวิณี สิทธิสาร 411 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
257 เด็กชายศุภกิตติ์ เยาวนารถ 410 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
258 นางสาวสุภาวดี ศรีวันคำ 410 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
259 เด็กหญิงจรรยพร แสนสะท้าน 409 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
260 นางสาวสุภาวณี มาลาศรี 409 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
261 เด็กชายวัชรกิต ไชยฤทธิ์ 408 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
262 นางสาวสุภาพร แสงอรุณ 408 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
263 เด็กชายชนพัฒน์ บุบผากอง 407 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
264 นางสาวสุภัสตรา นันทชาด 407 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
265 เด็กชายณัฐพงษ์ บุญสิทธิ์ 406 ราชประชานุเคราะห์ 18 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
266 นางสาวสุภจิรา จ่าพา 406 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
267 เด็กหญิงอัญชุลี ลุนละวงษ์ 405 วัดราชบูรณธ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
268 นางสาวสุพัตรา ปะริเตสัง 405 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
269 เด็กชายธีรภัทร์ ปาละบุตร 404 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
270 นางสาวสุพัตชา ปะวันเนย์ 404 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
271 เด็กชายธีรวัฒน์ ปาละบุตร 403 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
272 นางสาวสุพัชธิดา คงสุริโย 403 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
273 เด็กหญิงจิราภา วงษา 402 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
274 นางสาวสุพรรษา สุวะมาตย์ 402 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
275 เด็กชายธันย์ปวัฒน์ กิตติเสรีบุตร 401 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
276 นายสุประวีณ์ มาดาโต 401 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
277 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์ นาคศิริศิล 400 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
278 นางสาวสุธิตา โทอุดทา 400 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
279 เด็กหญิงยุพารัตน์ เทียกนา 399 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
280 นางสาวสุธาสินี ปัดตาลาคะ 399 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
281 เด็กหญิงพิมญาดา กินากุล 398 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
282 นายสุทธิพงศ์ แสนศรี 398 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
283 เด็กหญิงคริษฐา เหล็กกล้า 397 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
284 นางสาวสุดารัตน์ ประภูชะเนย์ 397 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
285 เด็กชายปฏิวัติ หงส์วิลัย 396 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
286 นางสาวสุชาดา สุขปะโค 396 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
287 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามโคตร 395 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
288 นางสาวสุชาดา บุญวิเศษ 395 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
289 เด็กชายศุภกฤษ์ เปรมปรี 394 บ้านโนนท่อน 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
290 นางสาวสุจิรา ชัยบำรุง 394 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
291 เด็กชายศุภากร ประทุมสัน 393 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
292 นางสาวสุจิรา ดีปัญญา 393 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
293 เด็กหญิงอารยากรณ์ วงศ์มิตรแท้ 392 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
294 นางสาวสุจิตรา สมภาร 392 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
295 เด็กหญิงจุฑาพร ลายพรหม 391 วัดสระแก้ว 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
296 นางสาวสุกัญญา สุขบำรุง 391 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
297 เด็กชายสุรยุทธ์ ดาเกษ 390 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
298 นางสาวสิรีธร โทโล 390 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
299 เด็กชายอภิสิทธิ์ ณะธิไทย 389 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
300 นางสาวสิรินยา สีกิ้ว 389 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
301 เด็กหญิงกวินทรา เอกรักษา 388 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
302 นางสาวสิรินธร ปะนะภูเต 388 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
303 เด็กหญิงปวีณา เสนามี 387 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
304 นายสิทธิภูมิ ปักกุนนัน 387 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
305 เด็กหญิงอรัญญา อุตสาดี 386 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
306 นางสาวสาวิตรี เขียวบัว 386 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
307 เด็กหญิงอารียา ประพฤตินอก 385 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
308 นางสาวสาวิตรี แผงบุดดา 385 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
309 เด็กหญิงสุพิชชา บุญกันหา 384 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
310 นางสาวสราวดี อังคะ 384 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
311 เด็กชายปิยบุตร หันสา 383 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
312 นางสาวสรัลพร ภูมิดอนขัน 383 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
313 เด็กหญิงปณิตา ทามาตย์ 382 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
314 นางสาวสรัญญา ทองพูล 382 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
315 เด็กหญิงสุธามัย ศรีโฮง 381 บ้านหนองคูม่วง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
316 นางสาวสร้อยทิพย์ ปะกิตานัง 381 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
317 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์อภัย 380 บ้านหนองคูม่วง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
318 นายสมหวัง สังขทิพย์ 380 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
319 เด็กหญิงศศิกานต์ ฤทธิ์จันดา 379 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
320 นางสาวศุภรัตน์ วิเชียร 379 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
321 เด็กหญิงชนาภัทร วัฒนวิบูลย์กิจ 378 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
322 นางสาวศุภกานต์ พันธุวาปี 378 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
323 เด็กชายฉลองรัฐ จันดาหงส์ 377 หนองคูโคกขุมดิน 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
324 นายศุทธวีร์ สุขวงค์ 377 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
325 เด็กชายสมประสงค์ ปองไป 376 ราชประชานุเคราะห์ 17 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
326 นายศิวกร อนุสา 376 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
327 เด็กชายธวัฒชัย ชัยมงคล 375 รุ่งอรุณวิทย์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
328 นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะสุ 375 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
329 เด็กหญิงพันธิตรา พันนาสี 374 บ้านมะชมโนนสง่า 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
330 นางสาวศิริยากร บุญเขื่อง 374 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
331 เด็กหญิงทิฆัมพร โพธิ์ชัยเลิศ 373 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
332 นางสาวศิริพร ปะโสติยัง 373 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
333 เด็กหญิงกัลย์สุดา ประสีระเตนัง 372 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
334 นางสาวศิริประภา จันสนิท 372 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
335 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดีสืบชาติ 371 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
336 นางสาวศิรินรัตน์ ช่างทำ 371 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
337 เด็กหญิงดวงฤทัย แต้มงาม 370 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
338 นางสาวศิรินภา คะมาปะเต 370 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
339 เด็กหญิงอรทัย ผ่านแผ้ว 369 บ้านหนองข่า 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
340 นายศิริเทพ ปิยะกาโน 369 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
341 เด็กหญิงพิมพิรา โยวะ 368 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
342 นางสาวศิริญาภรณ์ ก้อนทอง 368 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
343 เด็กชายชัยนรากรณ์ นิราราศน์ 367 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
344 นางสาวศิริโชค พินิจ 367 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
345 เด็กชายนิธิศ สังออน 366 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
346 นางสาวศิรัญญา จันนา 366 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
347 เด็กชายจักรินทร์ สมพงษ์ 365 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
348 นายศิรวิทย์ สุนทวงษ์ 365 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
349 เด็กชายกฤตพณ โกยรัมย์ 364 บ้านโนนเห็ดไค 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
350 นายศาสตรานนท์ ปุญยะสาร 364 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
351 เด็กหญิงอารยา ไปมา 363 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
352 นายศักดินนท์ เพียรไธสง 363 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
353 เด็กหญิงอรอุมา คำพันธ์ 362 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
354 นางสาวศศิธร ปะนัดตัง 362 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
355 เด็กหญิงศุภลักษณ์ สายชารี 361 บ้านโสกยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
356 นายศราวุฒิ สีทาป 361 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
357 เด็กชายธนวัฒน์ บุญสิทธิ์ 360 ราชประชานุเคราะห์ 18 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
358 นางสาวศราวดี นามปะเส 360 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
359 เด็กชายธนาดล อัศวภูมิ 359 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
360 นายไวชยา มัตตนามะ 359 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
361 เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณธาดา 358 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
362 นายวุฒิพร กุณโฮง 358 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
363 เด็กหญิงณัฐวดี สมบัวคู 357 บ้านโกทา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
364 นายวุฒิชัย ทองจุลละ 357 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
365 เด็กหญิงศศิรา กรโสภา 356 อนุบาลเอี่ยมสุข 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
366 นายวีรภัทร ศรีเสนา 356 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
367 เด็กชายกฤตพล วัลภา 355 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
368 นายวีรภัทร จอมศรีกระยอม 355 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
369 เด็กชายศรายุทธ์ ปะจะนัง 354 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
370 นายวิศรุต แก้วลาย 354 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
371 เด็กชายกิตติพัฒณ์ ปัตตายะโส 353 บ้านวังจานโนนสำราญ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
372 นางสาววิลาสินี โสดาปัดชา 353 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
373 เด็กชายพีระภัทร คำสิงห์สัย 352 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
374 นางสาววิรัญญา หมื่นฤทธิ์ 352 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
375 เด็กหญิงกชกร ปัญจะแก้ว 351 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
376 นางสาววิภาวดี มหาวงค์ 351 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
377 เด็กชายรัตน์ตพงษ์ โพธิจักร 350 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
378 นางสาววิภาลินี ปริเตสัง 350 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
379 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีวะรมย์ 349 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
380 นางสาววิภาดา ประภาวะนัง 349 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
381 เด็กหญิงภัทราพร รางศรี 348 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
382 นางสาววาริน พุฒพันธ์ 348 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
383 เด็กหญิงบุญญาพร สุวรรณธาดา 347 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
384 นางสาววันวิสา ปักสังขาเนย์ 347 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
385 เด็กหญิงทิพภาวรรณ โตทองหลาง 346 บ้านโนนเขวาหนองแสง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
386 นายวัชรินทร์ พิมสอน 346 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
387 เด็กหญิงสิริวรรณภัส ประวันเณย์ 345 ชุมชนบ้านท่าเสา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
388 นายวัชรพงษ์ แสนแก้ว 345 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
389 เด็กหญิงศิริพร เชื่อนิจ 344 บ้านหนองกลางโคก 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
390 นางสาววัชชิราวรรณ แสงวิเชียร 344 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
391 เด็กหญิงอรศิริ ศรีโฮง 343 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
392 นางสาววศินี ประวรรณถา 343 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
393 เด็กหญิงสุกานดา ภาคฐิน 342 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
394 นางสาววราพร ด้วงกระยอม 342 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
395 เด็กชายนภัทร นามวิเศษ 341 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
396 นางสาววรางคณา เอกรักษา 341 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
397 เด็กหญิงพิมพ์มนัส อิงอาจ 340 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
398 นายวรวรรธ ดาวุธ 340 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
399 เด็กหญิงกิตติยา ฮาดภักดี 339 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
400 นางสาววรรณธิดา เปการี 339 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
401 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีประย่า 338 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
402 นางสาววนิดา ปฏิสัจจ์ 338 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
403 เด็กชายเฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง 337 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
404 นายวทัญญู ทิพยะบูลย์ 337 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
405 เด็กชายอดิศร กว้างศูนย์ 336 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
406 นางสาววณิชฌา ทรงมั่นศีล 336 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
407 เด็กหญิงสกุลตลา ปาปะไมล์ 335 บ้านนาเลา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
408 นายลัญชพัฒน์ แข็งแรง 335 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
409 เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีคุณ 334 บ้านหวาย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
410 นางสาวลดาวัลย์ นนลือชา 334 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
411 เด็กหญิงนีรชา น้อยศรี 333 บ้านนาเลา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
412 นางสาวโรจน์รินทร์ เปียจำปา 333 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
413 เด็กชายณัฐพร ปัญจะภักดี 332 บ้านหัวงัว 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
414 นายรุจิกร นาวาอนุรักษ์ 332 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
415 เด็กหญิงอาทิติยา ไชยะ 331 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
416 นางสาวรามาวดี อังคะ 331 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
417 เด็กหญิงกิตติกานต์ ชัยธานี 330 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
418 นางสาวรัศมีรุ่ง อนุศิริ 330 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
419 เด็กหญิงณัฐนิชา ประภาศรี 329 บ้านนาสิงห์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
420 นายรัตนพล มั่นทุกะ 329 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
421 เด็กหญิงจิรนันท์ บือขุนทด 328 บ้านหนองกุง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
422 นางสาวรัตติยากร จันปัดสา 328 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
423 เด็กชายจงวิจิฐ ศรีชุม 327 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
424 นางสาวรัตติกาล คำแพง 327 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
425 เด็กหญิงพรทิพา กิลี 326 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
426 นางสาวรัตติกาล ไม่ยาก 326 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
427 เด็กชายจักรภัทร บูรณพันธ์ 325 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
428 นางสาวรัตติกร ปักการะสัง 325 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
429 เด็กชายณัฐพงษ์ บัวรัตน์ 324 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
430 นางสาวรัชฎาภรณ์ ปักกังวะยัง 324 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
431 เด็กชายพิพัฒน์ จุลฬา 323 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
432 นางสาวรัชฎาพร ปัตตายะโส 323 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
433 เด็กชายชีวา เหง่าง่า 322 บ้านชาดฝางหัวเรือ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
434 นางสาวรังรอง ทองจุลละ 322 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
435 เด็กหญิงจิราพัชร ทัดไทย 321 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
436 นางสาวรสิตา ปาปะโพธิ์ 321 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
437 เด็กชายจิรายุ เทียบมัง 320 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
438 นางสาวรดา วิศาลวิเศษวงศ์ 320 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
439 เด็กชายธนภัค หนูแก้ว 319 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
440 นางสาวรชยา คำขุลี 319 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
441 เด็กชายไกรราช ปาปะขำ 318 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
442 นางสาวยลรดา อุปะเก 318 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
443 เด็กชายสิทธิชัย จิตรเจริญ 317 บ้านโคกกลาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
444 นางสาวมาวิกา กิลี 317 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
445 เด็กหญิงภัทรธิดา โทนะหงษา 316 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
446 นางสาวมนัญญา สาโก 316 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
447 เด็กหญิงธัญญามาศ ฟอกกลาง 315 รุ่งอรุณวิทย์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
448 นายมนตรี กระทุ่มขันธ์ 315 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
449 เด็กชายกิตติพงษ์ มิ่งไชย 314 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
450 นางสาวมธุรส ลุนราษี 314 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
451 เด็กชายศิรศักดิ์ เปี้ยสุข 313 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
452 นายมงคล ปองไป 313 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
453 เด็กชายธนวัฒน์ ฉิมพลิกานนท์ 312 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
454 นายภูวดล ปะมาคะเต 312 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
455 เด็กหญิงเกสรา คุณหงษ์ 311 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
456 นายภูวดล ต้นทอง 311 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
457 เด็กชายณัฐพล คณาชอบ 310 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
458 นายภูเบศ ทับสุวรรณ 310 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
459 เด็กชายวันชัย พันธ์มุง 309 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
460 นายภูดิศ ธัญญศรี 309 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
461 เด็กชายรัฐพล ดำรงค์ชาติ 308 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
462 นางสาวภาณินี มูละสิวะ 308 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
463 เด็กชายกิตติทัต ทองนาเหนือ 307 บ้านตำแย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
464 นางสาวภัทรลดา กัณหา 307 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
465 เด็กชายรัชชานนท์ ปะทัง 306 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
466 นางสาวภัทรมน ผลรักษ์ 306 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
467 เด็กชายไชยวัฒน์ น้อยตาแสง 305 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
468 นายภควัต รัฐเมือง 305 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
469 เด็กชายกฤษณธร หงส์ศรี 304 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
470 นายภควัต ปิยะจักรพงศ์ 304 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
471 เด็กหญิงเบญญาภา รามสีดา 303 เซนต์เมรี่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
472 นายภควัฒน์ ประกอบผล 303 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
473 เด็กชายนันทชัย ดวงพัตรา 302 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
474 นางสาวภควดี ปาปะไพ 302 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
475 เด็กหญิงศิริพร ปักเหนือ 301 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
476 นายฟ้าลิขิต ประมูลจะนัง 301 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
477 เด็กหญิงปนัดดา เมืองศรี 300 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
478 นายไพโรจน์ โยวะ 300 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
479 เด็กชายชินภัทร ชัยจันดา 299 วัดบางเตย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
480 นางสาวไพริน ปะติตังโข 299 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
481 เด็กหญิงปัณฑารีย์ เทพภักดี 298 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
482 นายไพรัช บัวไข 298 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
483 เด็กหญิงนิลยา ศรีวรรณะ 297 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
484 นางสาวแพรวา อันทะไชย 297 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
485 เด็กหญิงภณิดา นาถมทอง 296 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
486 นางสาวแพรวา แก้วสีขาว 296 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
487 เด็กหญิงวริศรา จันทร์หง่อม 295 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
488 นางสาวแพรวา พรมแสง 295 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
489 เด็กชายนริน ทองเชื้อ 294 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
490 นางสาวแพรกาญจน์ หงส์วิไล 294 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
491 เด็กชายพณิชพล คุณสีขาว 293 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
492 นางสาวพุดพิชญา ปะกิคา 293 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
493 เด็กหญิงชญาดา บุณยกรกิตติ 292 ราชประชานุเคราะห์ 14 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
494 นายพุฒิพงศ์ มั่งคั่ง 292 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
495 เด็กชายเจษฏา 291 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
496 นายพีระวิชญ์ เพียนู 291 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
497 เด็กชายพนัส สามารถ 290 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
498 นายพีรวิชญ์ ปะสังติโย 290 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
499 เด็กหญิงจิรภิญญา ชาฤทธิ์ 289 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
500 นางสาวพิยะดา อุดทาทอง 289 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
501 เด็กหญิงเมยวดี บุบผารัตน์ 288 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
502 นางสาวพิมศิริ บุญเลี้ยง 288 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
503 เด็กหญิงพิยดา ลามะไหย์ 287 บ้านดู่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
504 นางสาวพิมพ์ญาดา ปทุมพร 287 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
505 เด็กหญิงศุจีภรณ์ พิมพา 286 บ้านหนองกุง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
506 นางสาวพิมพ์ พลสีขาว 286 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
507 เด็กหญิงธัญชนก ดวงหงษ์ 285 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
508 นางสาวพิณทิพย์ หลักคำพันธ์ 285 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
509 เด็กหญิงนัยน์ภัค ทิพย์รม 284 บ้านนาข่า 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
510 นายพิชเญศ มีชัย 284 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
511 เด็กหญิงพรธีรา พิณรัตน์ 283 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
512 นางสาวพิชญธิดา ปะวะเสนะ 283 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
513 เด็กชายฤชากรณ์ เพียรแก้ว 282 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
514 นางสาวพิชชาภา ลำภาย 282 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
515 เด็กหญิงดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักดิ์ 281 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
516 นายพัสกร อ่อนสี 281 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
517 เด็กหญิงภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธิ์ 280 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
518 นายพัทธพล พรมโคตร 280 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
519 เด็กหญิงศศิภา ปาปะโก 279 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
520 นางสาวพัดลัดดา ปาสาเนย์ 279 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
521 เด็กชายณัยณพ กุลนิตย์ 278 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
522 นางสาวพัณณิตา พิลาโท 278 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
523 เด็กชายจิรายุ จันนี 277 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
524 นางสาวพัชรินทร์ ประทัง 277 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
525 เด็กชายธินาธิป ปิดตาละเต 276 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
526 นางสาวพัชรวรรณ พรมจักร์ 276 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
527 เด็กหญิงธนภร โคตรสวัสดิ์ 275 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
528 นางสาวพัชรวรรณ ไปบน 275 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
529 เด็กชายจิรวัฒน์ นินทะสิงห์ 274 บ้านโคกไร่ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
530 นายพลาธิป ประกิระนัง 274 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
531 เด็กหญิงชลดา บุญสวาย 273 ชุมชนบ้านดงบัง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
532 นางสาวพลอยชมพู สุพะกำ 273 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
533 เด็กชายณฐพล ธรรมสา 272 บ้านแคน 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
534 นางสาวพรรณิภา แก้วภา 272 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
535 เด็กหญิงสุธาวัลย์ พิลาโท 271 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
536 นางสาวพรไพลิน จันทะแสง 271 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
537 เด็กชายชัยมงคล ตะชา 270 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
538 นายพรพิพัฒน์ พิมพล 270 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
539 เด็กชายนัทธพงศ์ สีทอง 269 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
540 นางสาวพรนภา สัตะโส 269 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
541 เด็กหญิงวิรชา เกตุชาด 268 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
542 นางสาวพรทิดา มีสูนย์ 268 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
543 เด็กชายวชิรวิทย์ ปะวะเสนะ 267 บ้านหนองกุง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
544 นายพงษ์พัฒน์ บาริศรี 267 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
545 เด็กหญิงพรรณี ชินชาด 266 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
546 นายพงษ์เดช วัฒนบุตร 266 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
547 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มาลาหอม 265 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
548 นายพงศ์ภรณ์ สีทอง 265 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
549 เด็กชายนภัทรพล ปะวันโน 264 บ้านหนองกุง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
550 นายพงศ์เทพ จันทจิตร 264 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
551 เด็กหญิงกุลธิดา ศรีหาชาด 263 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
552 นางสาวปิยาพร สิงห์คำ 263 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
553 เด็กหญิงอุไรวรรณ จันสุราช 262 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
554 นายปิยบุตร ใจภักดี 262 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
555 เด็กหญิงไปรยา สามไชย 261 อนุบาลราษีไศล 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
556 นางสาวปิยธิดา ภาแก้ว 261 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
557 เด็กหญิงศุภัทรตรา สุดเนตร 260 ราชประชานุเคราะห์ 17 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
558 นางสาวปิยฉัตร ประทุม 260 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
559 เด็กชายพณิชพงศ์ ปัจจัยเก 259 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
560 นางสาวปาริฉัตร อุปโก 259 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
561 เด็กชายชลภังกร บัวบังใบ 258 อนุบาลเอี่ยมสุข 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
562 นายปารเมศ ภูสำรอง 258 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
563 เด็กหญิงศิริยาภรณ์ โบราณมูล 257 บ้านเหล่ายูง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
564 นางสาวปานชนก นัยวัฒน์ 257 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
565 เด็กชายนราวิชญ์ วงษ์ศรีทา 256 พระกุมารร้อยเอ็ด 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
566 นางสาวปาณิสรา คำสีทา 256 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
567 เด็กหญิงชลนิทรา ปะมาคะมา 255 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
568 นายปัตพงษ์ ประทุมรุ่ง 255 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
569 เด็กชายธนภัทร เกตุศิริ 254 บ้านหนองดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
570 นางสาวปัณณพร โรมวาปี 254 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
571 เด็กหญิงชัญญากร แก้วจันดา 253 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
572 นายประภากร เสาร์วงค์ 253 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
573 เด็กชายมนัสนันท์ เจิมแสน 252 บ้านหนองโกโนนสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
574 นางสาวประดิษฐา เซ็นนอก 252 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
575 เด็กชายธนาวุธ อุทัยรัตน์ 251 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
576 นายปรเมษฐ์ ปะระทัง 251 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
577 เด็กชายธนกฤต เกตุดี 250 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
578 นายปรเมศ สุปะเม 250 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
579 เด็กหญิงทัศนีย์ ติลาโพธิ์ 249 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
580 นางสาวปภาวรินท์ อามาตย์พล 249 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
581 เด็กชายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ 248 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
582 นางสาวปภาธิดา เยาวนารถ 248 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
583 เด็กหญิงสโรชา ปักกาโล 247 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
584 นายปภังกร สิริโชคเจริญ 247 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
585 เด็กชายวิชชกร ลำเหลือ 246 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
586 นางสาวปนัดดา ทามาตย์ 246 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
587 เด็กหญิงอินธิรารัตน์ แสนบุดดา 245 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
588 นางสาวปนัดดา อันสุวรรณ 245 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
589 เด็กหญิงนวพร ดรรักษา 244 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
590 นางสาวเบญยทิพย์ แสนบุญมา 244 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
591 เด็กชายนนทพัทธ์ พาละเอน 243 บ้านดอนวิเวก 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
592 นางสาวเบญจวรรณ น้อยตาแสง 243 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
593 เด็กหญิงปวริศา ศิริเลี้ยง 242 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
594 นางสาวเบญจมาศ สีกุลา 242 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
595 เด็กชายภูริภัทร์ สิมชาด 241 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
596 นางสาวบุณยจิตร ไปแดน 241 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
597 เด็กหญิงณัตติยา ปะชายะกา 240 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
598 นางสาวนิศารัตน์ แวงดงบัง 240 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
599 เด็กชายศิวกร ประวัดศรี 239 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
600 นางสาวนิชานันท์ เกตุดี 239 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
601 เด็กชายพงศกร สมพานต์ 238 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
602 นางสาวนิชนิภา เที่ยงเดช 238 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
603 เด็กหญิงมุกมณี แดงสง่า 237 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
604 นางสาวน้ำฝน ศรีโยธา 237 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
605 เด็กหญิงพิชชาพร แสนคำอ้วน 236 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
606 นางสาวนัยน์ภัค ศรีบุระ 236 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
607 เด็กชายอดุลวิทย์ พินไธสง 235 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
608 นางสาวนันภัทร ปาปะไพ 235 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
609 เด็กชายอนวัช โพธิละเดา (ซ้ำลำดับ 456) 234 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
610 นางสาวนันทิยา คำสมัย 234 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
611 เด็กชายชิษณุพงศ์ ภาระโข 233 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
612 นางสาวนันทิตา เฮงสวัสดิ์ 233 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
613 เด็กชายกฤตณัฐ ประนัดเต 232 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
614 นางสาวนันทพร ตรงแก้ว 232 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
615 เด็กหญิงเอมใจ พรมสาร 231 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
616 นางสาวนันท์นภัส เทียมกลาง 231 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
617 เด็กหญิงพิมชนก โสโพธิ์ 230 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
618 นางสาวนัทกรานต์ แก้วหานาม 230 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
619 เด็กหญิงศรินทร์ยาการ ไชยสัตย์ 229 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
620 นางสาวนริสา รักธรรม 229 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
621 เด็กชายจักรรินทร์ จักไกรฤทัย 228 บ้านหนองกุง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
622 นางสาวนริสรา โยธาสุภาพ 228 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
623 เด็กชายจตุรงค์ ชินชาด 227 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
624 นายนรินธร ทุดปอ 227 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
625 เด็กชายรัชฐพงษ์ วรรณศิลป์ 226 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
626 นายนพคุณ เสริมแสง 226 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
627 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปักเขมายัง 225 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
628 นายนพกฤต ทอนเสาร์ 225 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
629 เด็กชายภีมวิชญ์ ทองดวง 224 เทศบาลนาเชือก 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
630 นายนนทวัช พรมบรรเทา 224 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
631 เด็กชายธณภัทร นามอิน 223 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
632 นางสาวนงนุช โยวะ 223 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
633 เด็กชายวิทวัส เกี้ยวไธสง 222 บ้านชาดฝางหัวเรือ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
634 นายนครินทร์ ปะนัดโส 222 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
635 เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วโพธิ์ 221 อนุบาลร้อยเอ็ด 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
636 นายนครินทร์ ชาวบ้านใน 221 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
637 เด็กหญิงศิรินญา ปักกาเวสา 220 บ้านเครือซูด 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
638 นายธีระวัฒน์ บุตตะกะ 220 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
639 เด็กหญิงศศิวิมล พัฒอำพันธ์ 219 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
640 นายธีรวัฒน์ เที่ยงดีฤทธิ์ 219 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
641 เด็กหญิงภัณฑิรา วัชรไกร 218 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
642 นายธีรวัฒน์ ขันบำรุง 218 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
643 เด็กชายปัณณวิชญ์ ปาปะเถ 217 บ้านหนองไฮ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
644 นายธีรภัทร โพไพ 217 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
645 เด็กชายมนชิต บุญอินทร์ 216 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
646 นายธีรภัทร์ พวงศรี 216 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
647 เด็กหญิงรังสิยา ประเก 215 บ้านนาเลา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
648 นายธีรพงศ์ สืบสุนทร 215 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
649 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุปินชมภู 214 อนุบาลเอี่ยมสุข 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
650 นางสาวธินัดดา ชาฤทธิ์ 214 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
651 เด็กชายกมลภัทร พงษ์สวัสดิ์ 213 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
652 นางสาวธิติมา อุปมัย 213 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
653 เด็กหญิงนภัสสร ติณรัตน์ 212 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
654 นายธานุพงษ์ ไชยบัง 212 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
655 เด็กชายศิรภัชญ์ ปะกำแหง 211 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
656 นางสาวธัทรินทร์ สีบุญ 211 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
657 เด็กหญิงอภัสรา ครองก่ำ 210 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
658 นางสาวธวัลรัตน์ ฤทธิ์จันดี 210 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
659 เด็กหญิงกานต์มณี ดงหิงษ์ 209 บ้านโคกใหญ่วิทยา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
660 นางสาวธรีรัตน์ นามสมบูรณ์ 209 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
661 เด็กหญิงพลอยขวัญ อุ่นพิกุล 208 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
662 นายธราดล นาสูงชน 208 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
663 เด็กหญิงมุทิตา ดีสม 207 อนุบาลอุดมพันธ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
664 นายธเนศวร สังโสม 207 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
665 เด็กหญิงอภิญญา ศรีสังข์ 206 อนุบาลภูสิงห์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
666 นายธเนศพล ประภาศรี 206 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
667 เด็กชายรพีภัทร แก้วพา 205 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
668 นายธนินท์ แสนเสนา 205 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
669 เด็กชายศุภวิชญ์ ทองตัน 204 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
670 นางสาวธนาภรณ์ แสงแก้ว 204 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
671 เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมั่น 203 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
672 นายธนานุพล วาปีนา 203 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
673 เด็กหญิงจิดาภา อนามนต์ 202 บ้านเหล่าจั่นนาภู 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
674 นายธนาธิป ปัจจัยคา 202 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
675 เด็กหญิงอฐิติยา โยอาศรี 201 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
676 นายธนากร ศรีวานิช 201 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
677 เด็กหญิงชาลิสา สุขประทัง 200 วัดป่านาเชือก 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
678 นายธนากร บุกกระโทก 200 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
679 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา 199 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
680 นายธนะรัตน์ นามสมบูรณ์ 199 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
681 เด็กหญิงนิรมล ประทุมตะ 198 บ้านเหล่าจั่นนาภู 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
682 นายธนวิชญ์ จันทร์จ่าย 198 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
683 เด็กชายวโรดม ปาสาเนย์ 197 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
684 นายธนวัฒน์ ชัชวาลมงคล 197 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
685 เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์ชู 196 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
686 นางสาวทิพย์วดี เละละ 196 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
687 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ บุปเก 195 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
688 นางสาวทิพยรัตน์ ม่วงทำ 195 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
689 เด็กหญิงจิรัชญา จะโลนา 194 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
690 นางสาวทิพย์เนตร ประสงค์สุข 194 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
691 เด็กหญิงปณิตา ปะวันนา 193 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
692 นางสาวทัตพิชา สีหาบุญมาก 193 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
693 เด็กชายพชร จันทเจียง 192 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
694 นายทักษิณ แสนทรัพย์ 192 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
695 เด็กหญิงกาญจนา ปักกะมานัง 191 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
696 นายถิรวุฒิ จันทร์ภักดิ์ 191 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
697 เด็กหญิงวิราพร ศรีโสภา 190 บ้านตำแย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
698 นายไตรพัฒน์ พอใจ 190 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
699 เด็กชายธรรพ์ณธร บุรีรัตน์ 189 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
700 นางสาวเติมทรัพย์ ไปวันเสาร์ 189 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
701 เด็กหญิงจิระภิญญา ชาวสน 188 บ้านตำแย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
702 นายติณห์ ผึ่งบรรหาร 188 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
703 เด็กชายสิรภัทร ปัญญาสิทธิ์ 187 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
704 นายตะวัน สุวรรณโคตร 187 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
705 เด็กหญิงขวัญข้าว อุ่นพิกุล 186 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
706 นายเด่นภูมิ พันทองหล่อ 186 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
707 เด็กหญิงวัชราภา ไชยสถาน 185 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
708 นางสาวดัชณีกร มณีกัลป์ 185 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
709 เด็กหญิงศุภวดี เจริญถนอม 184 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
710 นางสาวดวงหทัย ยะบุญมี 184 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
711 เด็กหญิงอาภาวรรณ ชาววาปี 183 ชุมชนบ้านงัวบา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
712 นางสาวดลนภา ภู่โสภา 183 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
713 เด็กชายอานัดทร โยธะมาตย์ 182 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
714 นายณัฐสิทธิ์ ศรีรักษ์ 182 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
715 เด็กหญิงศิริรัตน์ เปการี 181 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
716 นายณัฐวุฒิ สีหาบุญมาก 181 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
717 เด็กหญิงปาณิศา สาสีดา 180 ชุมชนบ้านงัวบา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
718 นายณัฐวุฒิ โยธามาศ 180 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
719 เด็กหญิงอินทราราณี สุพรรณกลาง 179 บ้านเตาบ่า 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
720 นายณัฐวุฒิ ปะวันโน 179 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
721 เด็กหญิงนภัสกร ดงประการ 178 บ้านเตาบ่า 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
722 นายณัฐวุฒิ ช่างเกวียน 178 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
723 เด็กชายชยากร ปุญยะสาร 177 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
724 นางสาวณัฐวิภา วาจาสัตย์ 177 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
725 เด็กชายณัฐวุฒิ นุพัด 176 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
726 นางสาวณัฐวรรณ ดาบุดดี 176 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
727 เด็กหญิงคติยา สีกรม 175 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
728 นางสาวณัฐวดี โพธิ์ที 175 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
729 เด็กชายน่านฟ้า ปาปะโม 174 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
730 นายณัฐพล พาละเอน 174 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
731 เด็กชายเทิดไท สิงห์สุวรรณ 173 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
732 นางสาวณัฐพร ยศม่าว 173 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
733 เด็กชายฉัตริน ปิ่นโมรา 172 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
734 นางสาวณัฐณิชา ทองพันธ์ 172 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
735 เด็กหญิงธัญชนก ศรีสมศักดิ์ 171 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
736 นายณัฐกิตติ์ กิลี 171 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
737 เด็กหญิงปัณฑิตา ปะระทัง 170 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
738 นางสาวณัฐกานต์ สาพันธุ์ 170 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
739 เด็กชายปฐถวี อินธิแสง 169 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
740 นางสาวณัฐกาญจน์ หาญแรง 169 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
741 เด็กชายกิตตินันท์ บุญมาเรือง 168 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
742 นางสาวณัฏฐณิชา พร้อมสมุด 168 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
743 เด็กหญิงนิรภา ไปใหน 167 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
744 นายณัฏฐ์กฤต พรหมบังเกิด 167 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
745 เด็กชายคมภิญญ์ โพธิ์ทอง 166 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
746 นายณัฎฐพล วาตรีบุญเรือง 166 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
747 เด็กหญิงสุดารัตน์ ทดดอน 165 รุ่งอรุณวิทย์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
748 นางสาวณภัสทรายแก้ว สิงห์ฉลาด 165 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
749 เด็กชายธีรภัทร์ บัวชิต 164 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
750 นางสาวณชา มะลาศรี 164 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
751 เด็กชายณัชพงศ์ สารมาตย์ 163 เทศบาล2(วัดคูหาสวรรค์) 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
752 นางสาวญาณิศา แสนเย็น 163 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
753 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โทอะรัญ 162 อนุบาลวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
754 นางสาวญาณาภรณ์ ชัยแหม่ง 162 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
755 เด็กหญิงกฤติกา ปะมาคะมา 161 บ้านไก่นา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
756 นางสาวญดาวรรณ จูมเกตุ 161 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
757 เด็กชายปกรณ์ พิมพล 160 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
758 นางสาวฌัชฎาภรณ์ บุญเรือ 160 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
759 เด็กชายมณฑล เหลาทอง 159 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
760 นางสาวโชษิตา บุญโพธิ์กอง 159 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
761 เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา อาปัดชิง 158 อนุบาลเอี่ยมสุข 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
762 นายโชติพัฒน์ สีหาบุญมาก 158 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
763 เด็กหญิงกชกร จันดี 157 บ้านหัวงัว 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
764 นางสาวชุติมา ไปดง 157 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
765 เด็กชายธนกร ยิ่งดัง 156 บ้านโคกไร่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
766 นายชุติพงศ์ มัชปโม 156 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
767 เด็กชายธีระพัฒน์ ปะมาถา 155 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
768 นายชินวัต วงษา 155 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
769 เด็กชายพีรพงศ์ ดงกาวัน 154 บ้านก่อ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
770 นายชิตดนัย โนราช 154 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
771 เด็กหญิงปริญญา ชินชนะ 153 บ้านโนนเห็ดไค 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
772 นางสาวชิตชฏา ชัยมาตย์ 153 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
773 เด็กชายพีรณัฐ สียางนอก 152 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
774 นางสาวชาณิดา ตรีประทุม 152 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
775 เด็กชายภูบดินทร์ เรืองวิเศษ 151 บ้านโคกใหญ่วิทยา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
776 นางสาวชัญญา พินิจมนตรี 151 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
777 เด็กหญิงบุษกร สุตะนนท์ 150 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
778 นางสาวชัชฎาภรณ์ ประสิระเตนัง 150 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
779 เด็กชายธนภัทร ภูจำปา 149 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
780 นางสาวชลิตา ปัจจัยยัง 149 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
781 เด็กหญิงสวภาว์ อาระหัง 148 บ้านโคกไร่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
782 นางสาวชลธิชา ประพฤติใน 148 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
783 เด็กชายสุวิจักขณ์ นะราช 147 พระกุมารศึกษา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
784 นางสาวชนิภา กิลี 147 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
785 เด็กหญิงรัฐพร ตะโน 146 บ้านโคกไร่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
786 นางสาวชนัดดา พงษ์ยิ้ม 146 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
787 เด็กหญิงพรกนก เย็นใจ 145 บ้านโคกกลาง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
788 นางสาวชนัญชิดา ปะนะสุนา 145 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
789 เด็กหญิงสุภิญญา สดมพฤกษ์ 144 บ้านโคกกลาง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
790 นางสาวชฎาพร มรกต 144 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
791 เด็กชายรพีภัทร สุปะเทา 143 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
792 นางสาวชญานิษฐ์ ปาปะเขา 143 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
793 เด็กหญิงอธิชา เละละ 142 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
794 นางสาวฉัตรพร ชาวด่าน 142 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
795 เด็กชายสุรพงศ์ ขาวพา 141 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
796 นายเจษฎาวุฒิ ปะเพระตา 141 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
797 เด็กชายพงศกร แก้วภา 140 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
798 นายเจษฎา วิเศษศรี 140 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
799 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดำงาม 139 ชุมชนบ้านดงบัง 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
800 นางสาวเจนจิรา แสนโท 139 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
801 เด็กหญิงณัฐฐาพร กำมหาวงษ์ 138 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
802 นายเจตริน ลุนสอน 138 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
803 เด็กหญิงธีราพร ขุนวารินทร์ 137 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
804 นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่หนูพะเนา 137 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
805 เด็กหญิงนิชาภา สมสะกีสิทธิ์ 136 บ้านไก่นา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
806 นายจุลจักร มูลจักร 136 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
807 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทิ้งโคตร 135 บ้านนาข่า 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
808 นางสาวจุฑามาศ ประกอบใน 135 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
809 เด็กหญิงมีสุข ชัยเสริม 134 บ้านไก่นา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
810 นางสาวจุฑามาศ จอมศรีกระยอม 134 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
811 เด็กหญิงชลดา ชาติวิเศษ 133 ราชประชานุเคราะห์ 18 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
812 นางสาวจีรวรรณ สิงห์กลิ่น 133 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
813 เด็กหญิงจุฑามาศ สอิ้งทอง 132 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
814 นางสาวจีรนันท์ เบ้าสิงห์ 132 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
815 เด็กหญิงอัชฎากานต์ ปะกิคะเนย์ 131 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
816 นางสาวจีรนันท์ แคนสุนิน 131 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
817 เด็กชายอัจฉริยะ ชัยยุทธ 130 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
818 นายจิราวุธ นันทะขัน 130 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
819 เด็กหญิงบวรรัตน์ บุญเลี้ยง 129 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
820 นายจิรายุ วันบัวแดง 129 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
821 เด็กหญิงกชกร ศรีสุราช 128 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
822 นายจิราธิวัฒน์ ชาวกะตา 128 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
823 เด็กหญิงนันธิญา อาจเจริญ 127 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
824 นางสาวจิรัชญา ปักเขมายัง 127 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
825 เด็กชายอิทธิพล คุณสีขาว 126 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
826 นางสาวจิรัชญา รื่นเทียน 126 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
827 เด็กชายปัญจพล วงศักดิ์ 125 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
828 นางสาวจิระนันท์ กำบังกาย 125 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
829 เด็กหญิงสุภาวี ปะวะภูชะโก 124 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
830 นายจิรภาส ดงอุทิศ 124 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
831 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลุนทอ 123 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
832 นางสาวจิรภัทร์ ชามาตร์ 123 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
833 เด็กชายอนาวิล พินไธสง 122 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
834 นางสาวจิตรลดา สีทนสา 122 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
835 เด็กชายนนทวัฒน์ หนันสวาท 121 บ้านโคกใหญ่ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
836 นางสาวจารุวรรณ ปัญญาละ 121 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
837 เด็กหญิงภัทรวดี พิสุวรรณ 120 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
838 นางสาวจอมขวัญ ประกิระสา 120 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
839 เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ปทุมเพ็ชร 119 บ้านหัวงัว 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
840 นางสาวจตุพร อร่ามพัฒนพงษ์ 119 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
841 เด็กหญิงเนตรฤทัยชนก แสงสวาท 118 บ้านหัวงัว 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
842 นางสาวแคทลียา วาระทัน 118 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
843 เด็กหญิงวริศรา ปาปะเต 117 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
844 นางสาวคุนัญญา ประดับวัน 117 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
845 เด็กหญิงศิริรัตน์ ยิ้มสาระ 116 เมืองวาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
846 นายครรชิท เสตสิทธิ์ 116 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
847 เด็กหญิงภัทรมน โชติรัตน์ 115 บ้านหนองกุง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
848 นายคณาธิป กันยาสนธิ์ 115 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
849 เด็กชายภานุ คำจันทร์ 114 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
850 นายคชพล สกุลจิตจินดา 114 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
851 เด็กหญิงจารุวรรณ ลีนาค 113 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
852 นางสาวขวัญเนตร ปาริสาเก 113 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
853 เด็กหญิงชรินรัตน์ ปะนัดตา 112 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
854 นายขจรศักดิ์ ปัตถานัง 112 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
855 เด็กชายบรรณวิชญ์ แก้วธานี 111 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
856 นายเกียรติศักดิ์ มาตตรา 111 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
857 เด็กชายกฤษณพล บุตรโชติ 110 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
858 นางสาวเกวลิน แก้วสามสี 110 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
859 เด็กชายปรวีร์ ปะติเท 109 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
860 นางสาวเกวลิน มณีรักษ์ 109 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
861 เด็กชายชัยนันต์ ปัตตังทานัง 108 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
862 นายเกริกชัย สุวรรณพันธ์ 108 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
863 เด็กหญิงกนกกร ปะตังพะลัง 107 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
864 นางสาวกุลปริยา ไชยปัญหา 107 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
865 เด็กหญิงสุภัคิรันดร์ แข็งแรง 106 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
866 นายกีรติ เพชรนาวาส 106 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
867 เด็กหญิงภัทรภร ขายม 105 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
868 นางสาวกิรตรา สิงจานุสงค์ 105 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
869 เด็กชายณัฐพงษ์ บาลไธสง 104 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
870 นายกิติศักดิ์ คุณพิพาก 104 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
871 เด็กหญิงจีรณา อินวงศ์ 103 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
872 นางสาวกิติญาพร ไวจันทร์ 103 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
873 เด็กหญิงพรชิตา จูมเกตุ 102 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
874 นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์สมพงศ์ 102 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
875 เด็กหญิงกิตติวรา แก้วลาย 101 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
876 นางสาวกิตติยา ปะภูชะเน 101 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
877 เด็กหญิงรุ่งนภา สืบสิงห์ 100 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
878 นางสาวกิตติยา บัวรัตน์ 100 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
879 เด็กชายภูริดล โนศรี 99 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
880 นายกิตติพงษ์ เถาลุน 99 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
881 เด็กชายวรเมธ ประเศรษโฐ 98 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
882 นายกายสิทธิ์ ลุงไธสง 98 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
883 เด็กชายสิทธิกร นันทชาติ 97 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
884 นางสาวกาญจนรัตน์ ประมาระเต 97 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
885 เด็กชายภูชิต ปัญญาสิทธิ์ 96 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
886 นางสาวกัลยาณี สมศรี 96 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
887 เด็กชายสิทธินนท์ มาฤทธิ์ 95 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
888 นางสาวกัลยา สกุลรักษ์ 95 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
889 เด็กหญิงพัชรา คณะศรี 94 ราชประชานุเคราะห์ 18 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
890 นางสาวกัลยกร วงศ์วิศิษฐ์ 94 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
891 เด็กชายพีรภัทร หลักคำพันธ์ 93 บ้านดงใหญ่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
892 นายกันย์นัพภัทร์ เก่งกว่าสิงห์ 93 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
893 เด็กหญิงสุพรรณณิกา นิ่มคำ 92 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
894 นางสาวกัณฑิมา บุญศร 92 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
895 เด็กชายอนันทวีป มาตย์แท่น 91 บ้านก่อ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
896 นางสาวกัญญารัตน์ ขึ้นนกขุ้ม 91 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
897 เด็กหญิงปลายฟ้า ปาปะทัง 90 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
898 นางสาวกัญญารัตน์ พรอินทร์ 90 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
899 เด็กชายธนภัทร นามพุทธา 89 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
900 นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนบุตร 89 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
901 เด็กชายอนันดา จันทอุตสา 88 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
902 นางสาวกัญญากรณ์ ประพนแสน 88 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
903 เด็กชายสันติภาพ พลคำมาก 87 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
904 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สิงห์ดาว 87 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
905 เด็กหญิงชญาดา ปาสาจัง 86 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
906 นายกฤษนล ประพฤติใน 86 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
907 เด็กหญิงวรัญญา ปะติตัง 85 บ้านเครือซูด 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
908 นายกฤษฎา นินทะราช 85 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
909 เด็กหญิงแพงคำ มูลมานัส 84 อนุบาลนครจัมปาศรี 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
910 นายกฤตณัฐ ลามะให 84 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
911 เด็กชายสุรนาท คงสัตย์ 83 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
912 นางสาวกรรณิกา วันวาน 83 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
913 เด็กชายธีรเดช แสนสุข 82 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
914 นางสาวกนกวรรณ นาเมือง 82 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
915 เด็กชายกฤษณะ กระเช่าทอง 81 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
916 นางสาวกนกพร วิชา 81 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
917 เด็กชายณภัทร แสงโทโพธิ์ 80 บ้านโคกไร่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
918 นางสาวนิราวัณย์ โพธิ์แก้ว 80 ประชาพัฒนา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
919 เด็กหญิงกมลชนก วัฒนะราช 79 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
920 นางสาวศศิโสม แสงทอง 79 ประชาพัฒนา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
921 เด็กหญิงชนาภรณ์ มะโน 78 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
922 นางสาวสุจิตรา อินธิสาร 78 สุรวิทยาคาร 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
923 เด็กหญิงชนันภรณ์ มะโน 77 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
924 นางสาวนภาพร ปะระทัง 77 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
925 เด็กหญิงวรวรรณ ทองทวี 76 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
926 นายวัชรินทร์ พิมสอน 76 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
927 เด็กชายธนวิทย์ สุนนนาม 75 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
928 นายอัฐภิญญา นะทะศิริ 75 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
929 เด็กหญิงสุนิสา พิลาโสภา 74 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
930 นายยศพล ปักเขตานัง 74 ขามป้อมวิทยาคม 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
931 เด็กชายณัฐมงคล ศรีบุญเรือง 73 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
932 นายพงศพัศ ทับภูตา 73 อุทัยทิศวิทยา 26 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
933 เด็กชายภาณุวิชญ์ แก้วใส 72 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
934 นางสาวศิลป์สุภา ปะนะภูเต 72 มัธยมดงยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
935 เด็กชายนนทกร อ้วนเลิง 71 วัดจันทรสโมสร 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
936 นางสาวปิยภรณ์ ศิลารัตน์ 71 นาเชือกพิทยาสรรค์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
937 เด็กหญิงศศิวิมล พรหมสิงหกุล 70 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
938 นางสาวอาภาพร ปะโพทะกัง 70 มัธยมดงยาง 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
939 เด็กชายโชคชัย โนนอาษา 69 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
940 นายยอดฟ้า ชาวนาฝ้าย 69 ประชาพัฒนา 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
941 เด็กหญิงสุชาวดี ศิริเลี้ยง 68 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
942 นางสาวปาลิตา ปูลา 68 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
943 เด็กหญิงภัทรวดี เตโพธิ์ 67 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
944 นางสาววิภาวี ชัยมาตย์ 67 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
945 เด็กหญิงศิรดา วงศ์โพธิสาร 66 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
946 นางสาววรารัตน์ ปาสานะโม 66 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
947 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกตุจูม 65 บ้านแก่นเท่า 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
948 นายจันทราช โพธิ์ชัยเลิศ 65 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
949 เด็กหญิงสุพิชญา วิเชียรรมย์ 64 อนุบาลณัฐนรี 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
950 นายตะวัน นาคเครือ 64 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
951 เด็กชายโชติพล ทองปลิว 63 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
952 นายธนพล จันทิชัย 63 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
953 เด็กชายทองทวี จันภักดิ์ 62 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
954 นางสาวจุฑามาศ ประกอบใน 62 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
955 เด็กหญิงวรัชยา สาวัตถี 61 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
956 นางสาวศิรินภา คะมาปะเต 61 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
957 เด็กชายธนบูรณ์ ประกอบแสง 60 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
958 นางสาวจุฬาลัย ไหปะโท 60 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ภาษาต่างประเทศ
959 เด็กชายธนะฉัตร ใจภักดี 59 บ้านประแหย่ง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
960 นางสาวยศวดี โชคเจริญ 59 นาดูนประชาสรรพ์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
961 เด็กชายอนันต ไชยคุณ 58 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
962 นางสาวภัชราภา สุเพ็งคำ 58 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
963 เด็กชายพลกฤต ชาวกะตา 57 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
964 นางสาวชลธิชา สิมมะลีลาด 57 ยางวิทยาคม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
965 เด็กชายอินทัช โพธิ์จันทร์ 56 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
966 นายการัณยภาส บุญศร 56 ปทุมรัตต์พิทยาคม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
967 เด็กชายสุวินัย เกณฑ์มา 55 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
968 นางสาวอารยา อุดมเมฆ 55 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
969 เด็กหญิงชวิศา แก้วสังข์ 54 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
970 นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะสุ 54 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
971 เด็กชายกิตติวัฒน์ ปะตังทะโล 53 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
972 นางสาวปนัดดา มะสุริน 53 นาดูนประชาสรรพ์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
973 เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำสุข 52 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
974 นางสาวธาราทิพย์ จูมเกตุ 52 วัฒโนทัยพายัพ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
975 เด็กหญิงปุณฑริกา ปัตตายะโส 51 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
976 นางสาวอนันตญา อิ่มนาง 51 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
977 เด็กชายสิริกาญจน์ วิเศษศรี 50 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
978 นางสาวญาณัฑ จ้อยศักดา 50 สตรีสิริเกศ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
979 เด็กชายกฤษดา ปัจจัยโคถา 49 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
980 นางสาวกมลลักษณ์ แสนมี 49 ชุมชนนาสีนวล 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
981 เด็กชายทักษ์ดนัย น้อยมี 48 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
982 นางสาวกนกพร มุงคุณ 48 ชุมชนนาสีนวล 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
983 เด็กชายวีรภัทร ประสีระตา 47 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
984 นายจิรสิน ทิ้งโคตร 47 นาดูนประชาสรรพ์ 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
985 เด็กชายเจริญพงษ์ เพ็ญศรี 46 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
986 นางสาวเยาวลักษณ์ ไปป่า 46 บ้านหนองแสน 25 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
987 นายธนนันท์ สำราญสม 45 ประชาพัฒนา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
988 เด็กหญิงฐารียา เขตคำขวา 45 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
989 เด็กหญิงปาลิตา นิมาลา 44 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
990 นายฐากูร สังเจิด 44 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
991 เด็กหญิงณัฐวรา สูงเนิน 43 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
992 นางสาววรรณิภา เทศเกิด 43 บ้านเหล่าจั่นนาภู 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
993 เด็กหญิงอริสา จันทพรม 42 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
994 นายฐิติวัลด์ ปีเถาะ 42 บ้านสนาม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
995 เด็กหญิงปารวี โสดาปัดชา 41 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
996 นายกฤษนัย ปัญจะแก้ว 41 บ้านสนาม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
997 เด็กหญิงธนาภา มาตตรา 40 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
998 นางสาวอักษรสวรรค์ สุวรรณศรี 40 บ้านสนาม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
999 เด็กหญิงอังคณา หิตธิเดช 39 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1000 นางสาวสิริน ศรีเมืองช้าง 39 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1001 เด็กชายเทพรักษา บริรัตน์ 38 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1002 นางสาวจุฑารัตน์ ประจันทร์ทัง 38 นาดูนประชาสรรพ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1003 เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทิชัย 37 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1004 นางสาวเกษศิรินทร์ แก้ววิเศษ 37 นาดูนประชาสรรพ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1005 เด็กหญิงณิชากร เสนสกุล 36 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1006 นางสาวญาดา พานิช 36 นาดูนประชาสรรพ์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1007 เด็กชายณฐวัฒน์ กองแพงคำ 35 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1008 นายอภิลักษณ์ ศรีสังข์ 35 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1009 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงพิมพ์ 34 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1010 นายสรวิชญ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ 34 นาข่าวิทยาคม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1011 เด็กชายภักดี กัญมาสา 33 บ้านโคกเต่า 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1012 นายฉลองชัย ปะกิเนทัง 33 รุ่งอรุณวิทย์ 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1013 เด็กชายกรวิชญ์ ปิดสาโย 32 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1014 นางสาวสุพรรษา สุวะมาตย์ 32 วาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1015 เด็กชายกษมา ปิ่นหอม 31 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1016 นางสาวอันธิกา มะลาศรี 31 วาปีปทุม 23 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1017 นางสาวศศิกานต์ สุนทะวงษ์ 30 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1018 เด็กชายกวีวัฒน์ ยุสิ 30 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1019 นายพายุพัชร์ แดงแก้ว 29 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1020 เด็กชายเกียรติศักดิ์ จวงสมุทร 29 บ้านดงน้อย 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1021 นายพุฒิพงศ์ มูลทาดี 28 พระกุมารร้อยเอ็ด 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1022 เด็กหญิงจีรนันท์ อิ้มพัฒน์ 28 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1023 นางสาวชนิดาภา แสนแก้ว 27 นาข่าวิทยาคม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1024 เด็กชายปิติชนก จูมเกตุ 27 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1025 นายอาทิตย์ เทียบแสง 26 บ้านหนองแสน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1026 เด็กหญิงดอกเหมย ละดาวัลย์ 26 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1027 นางสาวจินัดดา วรรณปะโพธิ์ 25 ยางวิทยาคม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1028 เด็กหญิงพีรยา ภูดินผา 25 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1029 นางสาวธิดารัตน์ มาตจินดา 24 ยางวิทยาคม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1030 เด็กชายธนภัทร บุษบา 24 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1031 นายศิขรินทร์ ผายแก้ว 23 ชุมชุนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1032 เด็กชายธันวา ประกอบนัน 23 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1033 นายจักรพงษ์ ชินบุตร 22 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1034 เด็กชายพนธกร ค้าสุกร 22 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1035 นางสาวจารุณี พลชัยสงค์ 21 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1036 เด็กหญิงฉัตรธิญา จันบัติ 21 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1037 นางสาวศิรภัสสร ดาราช 20 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1038 เด็กชายพิชิตชัย ครองสี 20 ราชประชานุเคราะห์ 17 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1039 นางสาวกัญจน์วรา ศรีชุมเวียง 19 กาญจนภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1040 เด็กหญิงศิริญากร ระยาจันทร์ 19 บ้านโคกไร่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
1041 นางสาวปลายฟ้า ปาปะกัง 18 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1042 เด็กชายกวินท์ ปักกุนนัน 18 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1043 นายภมรินทร์ มะนีสุข 17 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1044 เด็กหญิงพรไพลิน เฉวียงหงส์ 17 บ้านโคกกลาง 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
1045 นางสาวชลิตา ปัจจัยยัง 16 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1046 เด็กหญิงอภิญญา ยศสา 16 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1047 นางสาววริศรา ศรีสุวงศ์ 15 เลิงนกทา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
1048 เด็กหญิงปวริศา ปักเคระเต 15 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1049 นางสาวรัตติกาล คำแพง 14 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1050 เด็กหญิงนวิยา แปนบ้าน 14 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1051 เด็กชายสุรเชษฐ์ ประนนท์ 13 บ้านหนองไฮ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1052 เด็กชายสรวิศ ชูชื่น 13 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1053 นางสาวสุพัตรา โพธิ์ศรีขาม 12 บ้านหนองไฮ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1054 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ 12 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1055 นางสาวพิมศิริ บุญเลี้ยง 11 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1056 เด็กชายกฤษกร การะน้อย 11 อนุบาลเอี่ยมสุข 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1057 นางสาวปาลิกา โยธาราษฎร์ 10 หนองบัวพิทยาคาร 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
1058 เด็กหญิงพิชญา วัฒนวริทธิ์ธร 10 พระกุมารศึกษา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1059 นายอนพัทย์ มาแก้ว 9 วาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1060 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สัทธานนท์ 9 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1061 นางสาวปิยธิดา อินธิราช 8 บ้านนาเลา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1062 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาวประสา 8 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1063 นางสาวกัณฐิกา ปะระทัง 7 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ภาษาต่างประเทศ
1064 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พวงเวียง 7 บ้านดู่ 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1065 นางสาวนางสาวไหมทอง เพียรอุดม 6 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1066 เด็กชายณัฐพล แสนวังศรี 6 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1067 นางสาวจันทิมาภรณ์ มาลา 5 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1068 เด็กหญิงวรัญญา ลำเหลือ 5 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1069 นางสาวสุนันทา ปัดสังข์ 4 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1070 เด็กหญิงมนัสวี ไปแดน 4 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1071 นางสาวสุจิตรา ปินะกาตัง 3 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1072 เด็กหญิงชมพูนุช โนศรี 3 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1073 นางสาวชญาดา ปินะถา 2 บ้านหนองป้าน 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1074 เด็กหญิงอรวรา บุญเลิศ 2 บ้านเสือโก้ก 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1075 นายธนโชติ เกิดมงคล 1 วัดไร่ขิงวิทยา 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
1076 เด็กหญิงชลนิภา ฤทธิ์จันดี 1 เมืองวาปีปทุม 22 มีนาคม 2562 ชั้น ม.1 (นอกเขต)