รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

647 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

25 มี.ค. 61 : ในเขต 16 คน นอกเขต 64 คน
26 มี.ค. 61 : ในเขต 37 คน นอกเขต 153 คน
27 มี.ค. 61 : ในเขต 73 คน นอกเขต 223 คน
28 มี.ค. 61 : ในเขต 26 คน นอกเขต 55 คน

489 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

25 มี.ค. 61 : รร.เดิม 19 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 61 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 20 คน
27 มี.ค. 61 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 21 คน
28 มี.ค. 61 : รร.เดิม 7 คน รร.อื่น 19 คน

1,136 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 647 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 489 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,136 คน