รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

647 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

25 มี.ค. 61 : ในเขต 16 คน นอกเขต 64 คน
26 มี.ค. 61 : ในเขต 37 คน นอกเขต 153 คน
27 มี.ค. 61 : ในเขต 73 คน นอกเขต 223 คน
28 มี.ค. 61 : ในเขต 26 คน นอกเขต 55 คน

489 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

25 มี.ค. 61 : รร.เดิม 19 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 61 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 20 คน
27 มี.ค. 61 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 21 คน
28 มี.ค. 61 : รร.เดิม 7 คน รร.อื่น 19 คน

1,136 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 647 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 489 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,136 คน

รายชื่อผู้สมัคร ม.4 (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล (ไทย) ลำดับสมัคร โรงเรียน วันที่สมัคร คะแนน O-NET ประเภท แผนการเรียน
1 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีอรพิมพ์ 493 ชุมชุนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
2 นางสาววรัชญา จัตุชัย 492 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
3 นายครรชิต พลพิพัฒน์ 491 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
4 นายเกื้อกูล ซาระ 490 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
5 นางสาวอริสรา บุญประกอบ 487 บ้านเขวาทุ่ง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
6 นางสาวพิชมญชุ์ บรรณศรี 486 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
7 นางสาวพัชราพร ปะกิระณะ 485 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
8 นางสาวตรีเนตร ชองพูล 484 งัวบาวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
9 นางสาวสุภาภรณ์ สุตตะนา 482 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
10 นางสาวบัณฑิตา นาจำปา 481 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
11 นางสาวชัญชนา สิงหาราโท 480 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
12 นางสาวธิญาดา ศิริพจน์ 479 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
13 นายชัยยศ วิเชียรรมย์ 478 บ้านสนาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
14 นายภาณุพงศ์ โตปะคำ 477 บ้านสนาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
15 นางสาวประภัสสร คำไลวงค์ 476 บ้านสนาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
16 นายกมล สีกาวี 475 บ้านโพธิ์ชัย 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
17 นางสาวนันทิยา ใจดี 474 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
18 เด็กชายภูชิชย์ บาริศรี 473 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
19 นางสาวทัศนีย์วรรณ ไปใกล้ 472 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
20 นางสาวกัลยรัตน์ พรสมุทร 471 ขามป้อมวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
21 นางสาวสุลีวัลย์ ปักเขตานัง 470 ขามป้อมวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
22 นางสาววนิดา จันโด 469 ราชประนุเคราะห์ 16 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
23 นายธนากร ปักการะสัง 468 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
24 นางสาวเต็มศิริ แก้วศรัทธา 466 งัวบาวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
25 นายธนวัฒน์ กาฬเนตร์ 465 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
26 นายมินรดา ปะโปตินัง 464 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
27 นายสิรินนท์ ปริตวา 463 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
28 นายสันติยาธร นพพิบูลย์ 462 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
29 นางสาววิยดา เทพคำภา 461 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
30 นายสันติ ปาปะสา 460 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
31 นายวัชรินทร์ แสนคำ 459 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
32 นายชุมพล หองษา 458 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
33 นายกุลนันท์ ปาปะขำ 457 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
34 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเฮ้า 456 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
35 นางสาวประลัดดา ไชยหัง 455 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
36 นายธีระพล พรไชยสงค์ 454 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
37 นายชัยพล เดชรักษา 453 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
38 นางสาวชลธิชา มะธิปิไข 452 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
39 นายวาคิม จันทิชัย 451 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
40 นายพัฒนศิริ น้อยวิมล 450 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
41 นายชัยวัฒน์ โหว่ภักดี 449 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
42 นางสาวพิยดา ปะกิสังข์ 448 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
43 นายธนาธิป กกฝ้าย 447 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
44 นายมงคล มูลศรี 446 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
45 นายวีรพล กวางประชัน 445 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
46 นางสาวสุธิดา ประภาษา 444 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
47 เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์คะนอง 443 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
48 นางสาวสิริวรรณ โพธิกะ 442 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
49 นางสาวศศิลักษณ์ วิโรจนากร 441 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
50 นายปฏิภัทธ์ พุทธาวัง 440 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
51 นางสาวอาภัสรา เบ้าสิงห์ 439 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
52 นายนิติพงษ์ สุ่มมาตย์ 438 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
53 นายอทิเดช ราตีนู 437 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
54 นายยศนนท์ พิมพ์น้อย 436 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
55 นายสหัศวรรษ แสงสวาท 435 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
56 นายวุฒิพงษ์ ดาวงษ์ 434 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
57 นางสาวธิดารัตน์ อามาตย์ 433 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
58 นางสาวศิริลักษณ์ มะลาศรี 432 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
59 นางสาวชุติตา คงคำสี 431 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
60 นายภานุพงศ์ นพคุณ 430 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
61 นายภาณุมาศ จอมศรีกระยอม 429 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
62 นางสาวจิรวรรณ นัดปะโม 428 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
63 นางสาวบุณฑริกา หนูวงษ์ 427 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
64 นายธราดล สุทุม 426 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
65 นางสาวเกศสิรีย์ ยอดจันทร์ 425 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
66 นายมังกร วิเศษศรี 424 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
67 นางสาวชลธิชา เพชรสุกใส 423 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
68 นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา 422 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
69 นายอัครรัตนชัย แสนสนุก 421 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
70 นายศุภกฤต สุนทะวงศ์ 420 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
71 นางสาววิลาวัณย์ คุ้มกุดลิง 419 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
72 นายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์ 418 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
73 นายเกษฎาพงษ์ ปาปะไมล์ 417 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
74 นายวุฒิสิทธิ์ แสนบุญศิริ 416 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
75 นางสาวนุศรา คำพันธ์ 415 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
76 นางสาวชมพูนุท วงษา 414 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
77 นางสาวจันทิกา ไวมาตร 413 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
78 นางสาวเบญจมาศ ดวงศรี 412 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
79 นายกฤษฎา ดาแสง 411 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
80 นางสาวนริศรา ปะกิลาพัง 410 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
81 นางสาวณัฐธิดา สมเด็จ 409 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
82 นางสาวธันยวาทินี ชินภักดี 408 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
83 นายธีระพงษ์ วงศ์วัฒนวิบูลย์ 407 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
84 นายธีรภัทร บุญเสนา 406 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
85 นางสาวขวัญเนตร นนทสิงห์ 405 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
86 นางสาวอชิรญาณ์ ฝ่ายคำมี 404 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
87 นายสถาพร ปะกิระคะ 403 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
88 นายภูวดล สาสีดา 402 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
89 นายปฏิภาณ คำสมบัติ 401 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
90 นางสาวสุจิรา จันทศรี 400 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
91 นางสาวศิริกัญญา อยู่เย็น 399 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
92 นายจุลจักร ปองตี 398 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
93 นางสาวสิริรัฐ จันทร์ภักดิ์ 397 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
94 นายวุฒิชัย มาตตรา 396 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
95 นายมงคล อามาตร 395 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
96 นายจักรพงษ์ เกิดสีทอง 394 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
97 นายภาคภูมิ พืชผักหวาน 393 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
98 เด็กหญิงทับทิม พึ่งกุล 392 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
99 นางสาวชลิดา คุรุทานัง 391 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
100 นายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง 390 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
101 นางสาวคณิศร ทมานนท์ 389 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
102 นางสาวกัญญาณี แสนวงษ์ 388 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
103 นางสาวกัญญาณัฐ คำโต 387 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
104 นายกฤษณะ วาตรีบุญเรือง 386 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
105 นายปรเมษฐ์ แสงโชติ 385 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
106 นางสาวบัณฑิตา พรมลี 384 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
107 นายเทพกานต์ ประจะเนย์ 383 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
108 นางสาวลินดา ไลออน 382 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
109 นางสาวรัตนาวดี กวดนอก 381 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
110 นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์ 380 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
111 นางสาวชนิตา นันแก้ว 379 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
112 นางสาวอภิรดา ปาปะแพ 378 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
113 นางสาวอภัสรา สืบสุนทร 377 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
114 นายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา 376 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
115 นายวัชราดล ทองภูธร 375 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
116 นางสาวสุนิสา สีปัจฉิม 374 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
117 นางสาวณัฐนิชา กลิ่นสุคนธ์ 373 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
118 นายสิทธิพร หันดี 372 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
119 นายเกริกเกียรติ ปัดถามา 371 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
120 นางสาวธนันญพัช บุ้งทอง 370 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
121 นายพงศธร ทองพา 369 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
122 นายธนวัฒน์ มะลาไวย์ 368 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
123 นางสาวพิยะดา มาตราช 367 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
124 นายนราวิชญ์ เฮียงเฮี่ย 366 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
125 นายอดิศักดิ์ อาจเจริญ 365 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
126 นางสาวสุวนันท์ หมั่นพุ่ม 364 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
127 นางสาววิภาวีณี ไผ่ป้อง 363 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
128 นายธีรภัทร วงค์คำจันทร์ 362 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
129 นายชลธาร อุดร 361 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
130 นายอติชาต ปิดสาโย 360 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
131 นายพิสิษฐ์ ปทุมวัน 359 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
132 นางสาวพรรภษา ประทุมแสง 358 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
133 นายธีรภัทร์ พลยางนอก 357 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
134 นายจิรวัฒน์ ชินอาด 356 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
135 นางสาวอัชฌา จงเทพ 355 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
136 นางสาวณัฏฐา มูลพงษ์ 354 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
137 นางสาวศรุตา น้อยศรี 353 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
138 นางสาววนัสนัน วรรณปัด 352 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
139 นางสาวนริศรา จันทพรม 351 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
140 นายชนสรณ์ วรรณศรี 350 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
141 นางสาวอาทิตยา ศรีโสภา 349 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
142 นางสาวธนวรรณ เฮียงเฮี่ย 348 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
143 นายชนะภัย คำน้อย 347 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
144 นางสาวพัชฎาภา ทานิสุทธิ์ 346 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
145 นางสาวปิยธิดา คำสิงห์สัย 345 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
146 นายอติคุณ ปิดสาโย 344 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
147 Aณาทิป ภวภูตานนท์ 343 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
148 นางสาวอมรรัตน์ ปัญญาละ 342 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
149 นางสาวพรธิดา อุ่นคำ 341 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
150 นางสาวณีรนุช ยามดี 340 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
151 นางสาวชุตินันท์ ช่างปัน 339 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
152 นางสาวศิริลักษณ์ ตะชา 338 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
153 นายปนุวัตน์ ปะกิระณา 337 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
154 นายภราดร โพธิ์พัฒน์ 336 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
155 นางสาวพรไพลิน พลเสนา 335 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
156 นายพรพิพัฒน์ ปีติโกศล 334 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
157 นางสาวศศิธร พลกำแหง 333 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
158 นางสาวจีรนันท์ อัยยะโก 332 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
159 นายจักรพงษ์ ปัจจัย 331 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
160 นางสาวกนกวรรณ ปะเตชะกัง 330 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
161 นายสุริยันต์ มาดาโต 329 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
162 นายภูริภัทร โสมทอง 328 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
163 นางสาวฐิติพร โพธิ์จักร์ 327 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
164 เด็กหญิงฉัตรกมล ส่วนบุญ 326 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
165 นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์ 325 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
166 นางสาวกมลพรรณ จิตโรภาส 324 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
167 นางสาวชาริณี พลฤทธิ์ 323 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
168 นางสาวจุฬารัตน์ ปักการะนัง 322 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
169 นางสาวรัชนีกร กองบุตร 321 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
170 นางสาวมัลลิกา บุญภักดี 320 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
171 นายธนบดี มีชัย 319 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
172 นางสาวเสาวภา เจียงยี่หว้า 318 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
173 นายนาวี นนมุลตรี 317 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
174 นางสาวโศรดา สมบูรณ์ 316 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
175 นางสาวภัทราพร แคนเภา 315 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
176 นางสาวปวีณา ชิณละวงศ์ 314 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
177 นายธีรภัทร อุดมเมฆ 313 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
178 นางสาวชฎาพร ปะกิระนำ 312 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
179 นางสาวศศิณี ศรีบัวบาล 311 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
180 นายธนกร นามพุทธา 310 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
181 นางสาวทัศนีย์ สังออน 309 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
182 นางสาวณัฐริกา ยะถา 308 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
183 นายวัฒนา ปักกะสาตัง 307 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
184 เด็กหญิงวรารัตน์ นนพิภักดิ์ 306 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
185 นายจตุรวิทย์ ปักเขตานัง 305 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
186 นางสาวมินตรา สร้อยคำ 304 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
187 นางสาวธิติมา พลอ่อนสา 303 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
188 นายเทวฤทธิ์ มามี 302 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
189 นางสาวกัญญารัตน์ โม้ทองศรี 301 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
190 นายรัชชานนท์ สุธรรม 300 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
191 นายธีรพัทร์ มณีทัพ 299 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
192 นายกฤษดินทร์ นินทะราช 298 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
193 นางสาววิภาดา สุวรรณวงศ์ 297 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
194 นางสาวพัชรพร ปาปะทัง 296 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
195 นางสาวพรณภา บัวรัตน์ 295 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
196 นางสาวณัฐริกา ชาชำนาญ 294 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
197 นางสาวลลิตพรรณ นามสี 293 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
198 นายเจษฎาภรณ์ เยาวเสริฐ 292 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
199 นายณรงฤทธิ์ เอกศิริ 291 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
200 นางสาวสุพิชชา รัตนแสง 290 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
201 นางสาวมณฑิรา สุทุม 289 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
202 นายธนันชัย ไปมา 288 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
203 นางสาวชลธิชา สุขประทัง 287 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
204 นางสาวจิณณพัต จันทิชัย 286 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
205 นายชินวัตร บุญโลก 285 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
206 นางสาวสุพัตรา ปิสายะสา 284 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
207 นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต 283 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
208 นางสาวเกตุแก้ว ดอนขันธ์ 282 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
209 นางสาวมนต์นภา เวโสวา 281 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
210 นางสาวยลดา ทวีฤทธิ์ 280 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
211 นางสาวพรอุมา ประกอบแสง 279 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
212 นางสาวเบญญาภา นนเทศา 278 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
213 นางสาวศรัญญา กะกุลนิตย์ 277 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
214 นางสาวสุภาภรณ์ นันทริด 276 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
215 นางสาวมานิตา น้อยศรี 275 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
216 นางสาวปวีณา อุปมัย 274 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
217 นายอิสระ ครองก่ำ 273 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
218 นายอภิรักษ์ ปาปะกัง 272 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
219 นางสาวหฤทัย สุนนนาม 271 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
220 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ 270 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
221 นางสาวศศิธร โนแก้ว 269 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
222 นางสาวรินลดา เสตสิทธิ์ 268 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
223 นางสาวนลินทิพย์ ธนะศรี 267 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
224 นางสาวจิรัชญา โปสันเทียะ 266 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
225 นายกฤตภพ ศรีประย่า 265 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
226 นางสาวสุปรียา ชนะพจน์ 264 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
227 นางสาวสรัลพร ปาปะขัง 263 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
228 นางสาวสิริยากร สังเจิด 262 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
229 นางสาวปิยมาลย์ ทะวะลัย 261 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
230 นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์ 260 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
231 นางสาวสิริยากร พันชาด 259 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
232 นางสาวศุภกาญ สังขะเพท 258 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
233 นางสาวณัฐวรรณ จันทวงศ์ 257 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
234 นายอนุวัฒน์ พลนวน 256 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
235 นางสาววิภารัตน์ ปาสานัง 255 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
236 นางสาวเบญจมาศ ประนัดถานัง 254 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
237 นายอนุศร รัดพรม 253 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
238 นางสาวสุพัฒนา มีหา 252 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
239 นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง 251 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
240 นางสาวเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง 250 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
241 นางสาวเนตรดาว วรเท่า 249 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
242 นางสาวจรัญญา ประจะเนย์ 248 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
243 นางสาวกัญญาณัฐ อันสุวรรณ 247 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
244 นางสาวกนกพร สุคันธรังษี 246 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
245 นางสาวศศิกานต์ ปะนัดศรี 245 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
246 นางสาวน้ำผึ้ง พรมผุย 244 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
247 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์ 243 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
248 นางสาวศิริลักษณ์ อันทะชัย 242 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
249 นายปฏิภัฒณ์ ทิมทอง 241 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
250 นางสาวสุภาพร จันดำ 240 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
251 นางสาวสุกัญญา สาระลัย 239 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
252 เด็กหญิงมนัชญา จิตริต 238 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
253 นางสาวนัยชนก เงินไธสง 237 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
254 นางสาวฐิติมา วรรณทอง 236 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
255 นางสาวกุลธิดา จันชา 235 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
256 นางสาวสโรชา ปะเสระกัง 234 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
257 นางสาววิจิตรา ดงอุทิศ 233 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
258 นางสาววราพร พันธากุล 232 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
259 นายปิยวัฒน์ ดีสงคราม 231 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
260 นางสาวเบญจวรรณ จันทศร 230 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
261 นางสาวญาลินดา ปาละโค 229 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
262 นายธนพล นะทะศิริ 228 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
263 นายทวีวัฒน์ คำโคกกลาง 227 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
264 นางสาวอชิรญา สนุกล้ำ 226 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
265 นางสาวสุพรรษา สีหาบุดโต 225 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
266 นางสาวธิดารัตน์ เข็มเอี่ยม 224 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
267 นางสาวศรสวรรค์ วันไชย 223 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
268 นายรัฐนันท์ คำโคกกลาง 222 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
269 นางสาวยุภาวดี สาดแล่น 221 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
270 นางสาวมุกระวี ศรีสุรักษ์ 220 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
271 นางสาวทัตพิชา ลาดนอก 219 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
272 นางสาวณัชชานันท์ ปทุมรุ่ง 218 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
273 นางสาววณิชยา ราชมนตรี 217 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
274 นางสาวอริสา อารพล 216 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
275 นายสุภาษิต พัฒนิบูลย์ 215 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
276 นางสาวรจตนา เยื่องกระโทก 214 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
277 นางสาวณัชดาภ์ นนยะโส 213 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
278 นางสาวเกวลิน พลพิทักษ์ 212 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
279 นางสาวศศิวิมล เรืองพร 211 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
280 นายณัฐนันท์ ปลาปัง 210 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
281 นางสาวสุภาวดี ชินคำ 209 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
282 นางสาวรัตนา อัตเนย์ 208 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
283 นางสาวพัชราภรณ์ นามหาพิสม์ 207 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
284 นายวัชระ ชะชำ 206 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
285 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ 205 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
286 นางสาวชรัญธร ประธรรมสาร 204 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
287 นางสาวจิราภา เนตะชาติ 203 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
288 นางสาวพิมพกา อัตเนย์ 202 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
289 นางสาววสุนันท์ แก้วหะวงศ์ 201 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
290 นางสาวเจษฎาพร ผันอากาศ 200 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
291 นางสาวอรัญญา หิตธิเดช 199 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
292 นางสาวปณิตรา สิทธิภา 198 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
293 นายนพัฒน์เกียรติ ประมาคะเต 197 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
294 นางสาววรนุช บุษบา 196 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
295 นายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ 195 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
296 นายอภิสิทธิ์ มิมาชา 194 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
297 นายอภิสิทธิ์ จิตริต 193 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
298 นางสาวกุลณัฐ ปะมาระตา 192 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
299 นางสาวศิริรัตน์ ไทยโส 191 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
300 นางสาวสุชัญญา สุริยขันธ์ 190 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
301 เด็กหญิงศิวัชญา คำพันธ์ 189 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
302 นางสาวญาณิศา ชุบสุวรรณ 188 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
303 นางสาวอิสริยาภรณ์ สัมนิตย์ 187 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
304 นางสาวสุภาวดี สารถี 186 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
305 นายปกรณ์วัทร์ ลิลากุด 185 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
306 นางสาวนราวัลย์ ครองสี 184 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
307 นายธนพัทธ์ วันไชย 183 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
308 นางสาวจันทร์จิรา ปะวะขัง 182 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
309 นางสาวเพชรี ผลสง่า 181 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
310 นางสาวธนพร สมออ่อน 180 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
311 นางสาวอินทิรา ปัดถามา 179 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
312 นายปวริศ อุบลบาล 178 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
313 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังฆมณี 177 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
314 นางสาวนฤมล ปาปะเพ 176 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
315 นางสาวชลลดา ปาสาใน 175 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
316 นางสาวจิรฐา ธราวุธ 174 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
317 นางสาวสไบทิพย์ เพชรอินทร์ 173 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
318 นางสาวธิติมา ขุนพินี 172 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
319 นางสาวเกตวดี ผลสง่า 171 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
320 นางสาวอนันตาย์ ศรีสอาด 170 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
321 นางสาวสุกัญญา มีแก้ว 169 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
322 นายอภิรักษ์ มูลจันทร์ 168 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
323 นางสาวสุดารัตน์ กาฬเนตร์ 167 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
324 นางสาวปวีณา ทานาม 166 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
325 นายบริรักษ์ บุพตา 165 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
326 นางสาวตุลยาณีย์ บุญศิริ 164 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
327 นางสาวฑิตฐิตา คำนา 163 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
328 นางสาวจิรนันท์ สายแก้วดี 162 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
329 นางสาวกมลา คุณโน 161 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
330 นางสาวพิราวรรณ สิงหาราโท 160 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
331 นางสาววัชรมน ปัจจัยคา 159 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
332 นางสาวปิยพร ประมูลจะนัง 158 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
333 นายพัสกร นียาดร 157 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
334 นายนนทวัฒน์ วันเว 156 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
335 นางสาวพัชญาภรณ์ อนุสา 155 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
336 นางสาวชุติมา แคนวงษ์ 154 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
337 นางสาวเกวลี เรืองบุญ 153 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
338 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสังข์ 152 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
339 นางสาวรัชนีกร กลิ่นขาว 151 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
340 นายจักรพันธ์ อินธิแสง 150 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
341 นางสาววิชชุลดา สืบสุนทร 149 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
342 นางสาวรัชฎาพร อุปมา 148 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
343 นางสาวจิรนันท์ พลยุง 147 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
344 นางสาวสุชาวดี นนตะสี 146 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
345 นางสาวจิดาภา สุ่มมาตย์ 145 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
346 นางสาวกัลยพัชร ปะวะโข 144 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
347 นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ 143 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
348 นางสาวรชยา วาตรีบุญเรือง 142 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
349 นางสาวขวัญชีวา ดาแพง 141 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
350 นางสาวชรินรัตน์ พิเมย 140 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
351 นางสาวอรทัย ประพลแสน 139 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
352 นางสาวนิรัชพร ชัยยุทธ 138 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
353 นางสาวกิ่งกาญจน์ มูลสมบัติ 137 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
354 นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส 136 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
355 นางสาวปิยดา พุดลา 135 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
356 นางสาวเบญจมาศ นวลไธสง 134 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
357 นางสาวพรนัชชา มัดถาปะตัง 133 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
358 เด็กหญิงมุทิตา เส็งนา 132 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
359 นางสาวดลยา นินทราช 131 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
360 นางสาวจิระนันท์ จูมเกตุ 130 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
361 นางสาวภัทรวรินทร์ สุจจะชารี 129 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
362 นายพงศภัค ยุซิ 128 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
363 นางสาวธารทิพย์ กมุทรัตน์ 127 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
364 นางสาวมนปริยา ขันตรี 126 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
365 นางสาวปานทิพย์ รัตนฐานู 125 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
366 นางสาวฐิติภา จันทศร 124 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
367 นางสาวปราริฉัตร มลาศรี 123 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
368 นางสาวจุฑาภรณ์ คุณหงษ์ 122 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
369 เด็กหญิงศิวพร ครองสาดี 121 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
370 นางสาวธิดารัตน์ นามไห 120 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
371 นายสหรัฐ ไฝจันทึก 119 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
372 นางสาววรนุช หนูแก้ว 118 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
373 นางสาวนิลาวรรณ ดาวยันต์ 117 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
374 นางสาวกุลนรี ครองศรี 116 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
375 นางสาวนิตชิตา ชมชา 115 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
376 นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง 114 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
377 นายคงคา สุคุณา 113 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
378 นางสาวปริศนา จันทิชัย 112 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น)
379 นางสาวบุณฑริกา หนูวงษ์ 111 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
380 นายภานุพงศ์ นพคุณ 110 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
381 นายอัมรินทร์ ฮาดภักดี 109 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
382 นางสาวกุศลิน โหลี 108 ดู่น้อยประชาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
383 นายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์ 107 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
384 นางสาววิลาวัณย์ คุ้มกุดลิง 106 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
385 นายธนาธิป กกฝ้าย 105 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
386 นายชัยพล เดชรักษา 104 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
387 นายชวนากร มั่งมี 103 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
388 นางสาวพิชญาดา ศรมณี 102 นาข่าวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
389 นางสาวพรไพริน พิชหอม 101 นาข่าวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
390 นางสาวตวงพร พิมพ์พันธุ์ 100 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
391 นางสาวสุนิสา ปะโมทานัง 99 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
392 นายทีระภัทร ไวยมงคุล 98 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
393 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเฮ้า 97 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
394 นายธราดล โสดาปัดชา 96 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
395 นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา 95 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
396 นางสาวรัตนาวดี กวดนอก 94 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
397 นางสาวสุธิดา ประภาษา 93 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
398 นางสาวรจนา ปัตโต 92 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
399 นายภานุมาศ จอมศรีกระยอม 91 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
400 นางสาวตรีนุช ขันทะวงษ์ 90 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
401 นายจีรพงษ์ ปิ่นประยูร 89 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
402 นางสาวรจรินทร์ ประวัติศิษย์ 88 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
403 นางสาวฐิติพร ไชยรถ 87 บ้านหนองหว้า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
404 นางสาวอรทัย มุงคุณ 86 บ้านหนองหว้า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
405 นายเทวราช มาตคำมี 85 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
406 นางสาวเยาวภา มะปะรัง 84 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
407 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์รินทร์ยอง 83 หัวเรือวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
408 นางสาวพรรณอร กงพะลี 82 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
409 นางสาวปภาวรินทร์ โคตรบรรเทา 81 นาข่าวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
410 นายวรวุฒิ ราชแก้ว 80 ประชาพัฒนา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
411 นายอทิเดช ราตีนู 79 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
412 นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์พยัคฆ์ 78 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
413 เด็กชายณัฐกิตติ์ อินทรศิลา 77 นาดูนประชาสรรพ์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
414 นายยศนนท์ พิมพ์น้อย 76 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
415 นายกฤชณัฏฐ์ ปักกะทานัง 75 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
416 นายศราวุธ สนิทไทย 74 ราชประชานุเคราะห์ 16 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
417 นายปริญญา มั่งมี 73 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
418 นายชุมพล หองษา 72 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
419 นางสาวอติมาพร วงรักษา 71 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
420 นางสาวชุติกาญจน์ ยอดบุญมา 70 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
421 นางสาวอริศรา ทำนานอก 69 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
422 เด็กหญิงเฟื่องลดา สารพันธ์ 68 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
423 นางสาวอาทิตยา ผายแก้ว 67 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
424 นางสาวพิยดา ปะกิสังข์ 66 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
425 นางสาวสิริวรรณ โพธิกะ 65 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
426 นางสาวเกศสิรีย์ ยอดจันทร์ 64 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
427 นางสาววิยดา เทพคำภา 63 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
428 นางสาวธิดารัตน์ อามาตย์ 62 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
429 นางสาวชลธิชา เพชรสุกใส 61 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
430 นายรชต สารมาตย์ 60 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
431 นางสาวชนิตกานต์ บุญละคร 59 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
432 นางสาวศิรภัสสร ดาราช 58 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
433 นางสาวบุษบา รองชัยภูมิ 57 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
434 นางสาวจริยา วาลมูลตรี 56 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
435 นางสาวสุจิตรา ดงไมตรี 55 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
436 นายจิรพงศ์ ประเศรษฐา 54 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
437 นางสาวสุภาวดี อ่อนสา 53 ยโสธรพิทยาคม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
438 นางสาวมริษา แผงบุดดา 52 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
439 นางสาวปรางค์ทอง ชาวพงษ์ 51 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
440 นายพัฒนวัฒน์ สุทธิ 50 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
441 นางสาวจีระพัฒน์ คงเป็นนิจ 49 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น)
442 นางสาวปานตะวัน ชูใส 48 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น)
443 นายกุลนันท์ ปาปะขำ 47 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
444 นางสาวสุมิธตา หงษ์ทอง 46 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
445 นางสาวธันยธรณ์ บุญสอน 45 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
446 นายอิทธิเดช โคตรแก้ว 44 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
447 นางสาววิรัณภัทร์ ธนสินบวรศักดิ์ 43 โพธิสารพิทยากร 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
448 นางสาวศิริลักษณ์ มะลาศรี 42 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
449 นายภูวดล เองวานิช 41 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
450 นายชัยวัฒน์ โหว่ภักดี 40 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
451 นายสันติ ปาปะสา 39 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
452 นางสาวนัฐกานต์ ชัยอินทร์ศูนย์ 38 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
453 นางสาวสุชัญญา โพโสภา 37 พระกุมารร้อยเอ็ด 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
454 นายขจรศักดิ์ ประธาน 36 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
455 นางสาวศศิกานต์ โยตำแย 35 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
456 นางสาวนารีรัตน์ สุนทะวงศ์ 34 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
457 นายณัฐวุฒิ ปาสาจะ 33 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
458 นายธราดล สุทุม 32 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
459 นายสิทธิพงศ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร 31 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
460 นายมงคล มูลศรี 30 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
461 นางสาวรัชฏาภรณ์ สวัสดิผล 29 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
462 นางสาวธันยาภัทร์ โสระวงค์ธีรกุล 28 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
463 นายปฏิภัทธ์ พุทธาวัง 27 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
464 นายนิติพงษ์ สุ่มมาตย์ 26 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
465 นายธีรภัทร ศิริสิมะ 25 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
466 นางสาวญาดาวดี จินดามัย 24 พระกุมารร้อยเอ็ด 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
467 นายชวัลวิชญ์ ลำภาย 23 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
468 นายมังกร วิเศษศรี 22 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
469 นายธนสรณ์ ทองสุทธิ์ 21 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
470 นายพัฒนศิริ น้อยวิมล 20 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
471 นายวีรพล กวางประชัน 19 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
472 นางสาววรกมล ตัณฑ์ประศาสน์ 18 มุกดาหาร 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
473 นางสาวอรอุษา พันธ์ชมภู 17 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
474 นางสาวรัชฎาภร ศรีกระทุ่ม 16 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
475 นางสาวสิรินญา โพธิจักร 15 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
476 เด็กชายจิรายุส มาศมุททิก 14 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
477 นายปฏิพล ปัตถามัง 13 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
478 นายสุริโย ปทุมทอง 12 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
479 นายภัทรคมฆ์ อินทะวงษ์ 11 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
480 นางสาวปฐมาวดี ไปพบ 10 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
481 นายธีรพัฒน์ นาโคช้าง 9 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
482 นางสาวพรพิมล ชัยลิ้นฟ้า 8 วัดไร่ขิงวิทยา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
483 นางสาวสุนิชฌาย์ เลิศฤทธิ์ 7 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
484 นางสาวสุปราณี ชุมสิงห์ 6 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
485 นางสาวอัญมณี พันธ์พานิช 5 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
486 นางสาวสุวรรณสา คำมูล 4 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
487 นายวัชรินทร์ แสนคำ 3 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
488 นางสาวเบญจพร ทองทุม 2 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
489 นางสาวชมพูนุท จุลศรี 1 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต