รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

647 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

25 มี.ค. 61 : ในเขต 16 คน นอกเขต 64 คน
26 มี.ค. 61 : ในเขต 37 คน นอกเขต 153 คน
27 มี.ค. 61 : ในเขต 73 คน นอกเขต 223 คน
28 มี.ค. 61 : ในเขต 26 คน นอกเขต 55 คน

489 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

25 มี.ค. 61 : รร.เดิม 19 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 61 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 20 คน
27 มี.ค. 61 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 21 คน
28 มี.ค. 61 : รร.เดิม 7 คน รร.อื่น 19 คน

1,136 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 647 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 489 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,136 คน

รายชื่อผู้สมัคร ม.1 (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล (ไทย) ลำดับสมัคร โรงเรียน วันที่สมัคร คะแนน O-NET ประเภท แผนการเรียน
1 เด็กหญิงกนิตฐา ทองภูธรณ์ 648 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
2 เด็กชายรัฐภูมิ เกิดพระจีน 646 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
3 เด็กหญิงบุษกร ปัตตังโข 645 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
4 เด็กชายธนดล สุขเกษม 644 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
5 เด็กชายทักษดนัย ป้องขวาเลา 643 พระกุมารร้อยเอ็ด 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
6 เด็กชายชนะชล ภูตเขต 642 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
7 เด็กหญิงสุจิตตา ราชมี 641 บ้านหนองไผ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
8 เด็กหญิงประภาพร บุญสวรรค์ 640 บ้านหนองไผ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
9 เด็กชายวัชรพงษ์ ปาสาวัน 639 บ้านหนองไผ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
10 เด็กหญิงชนันภรณ์ สังฆมณี 638 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
11 เด็กหญิงพัชดาภา ศรีโสภา 637 บ้านดู่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
12 เด็กชายชนพล นาเมืองรักษ์ 636 พระกุมารศึกษา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
13 เด็กชายภัทรพล ศรีเสนา 635 บ้านหนองไฮ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
14 เด็กหญิงชุตินันท์ ชาวสวน 634 บ้านดอนหัน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
15 เด็กหญิงณัฐณิชา วิถาทานัง 633 อนุบาลนครจัมปาศรี 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
16 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุดดา 632 บ้านหนองแสน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
17 เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร 631 บ้านหนองข่า 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
18 เด็กชายภีรภัทร์ ปาติสัตย์ 630 ราชประชานุเคราะห์ 18 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
19 เด็กหญิงสิทธิสินี แก้วจันทร์ 629 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
20 เด็กหญิงณัชชา แตงอ่อน 628 บ้านนาเลา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
21 เด็กชายอิสรภาพ พิลาวุฒิ 627 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
22 เด็กชายปฏิภาณ ทิมทอง 626 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
23 เด็กหญิงอภิรดี สีสดดี 625 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
24 เด็กหญิงณัฐฌา โพธิ์แกะ 624 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
25 เด็กหญิงชลธิชา วงค์อภัย 623 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
26 เด็กหญิงพัชรมัย ประเสริฐแก้ว 622 โคกใหญ่วิทยา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
27 เด็กชายศรสุธา มะสาทานัง 621 บ้านหนองกุง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
28 เด็กหญิงณิชาภัทร โทนรินทร์ 620 อนุบาลเอี่ยมสุข 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
29 เด็กหญิงลักษิกา หัตถกิจธาตรี 619 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
30 เด็กหญิงศศิธร ไชยมูล 618 บ้านกุดนาดีโนนลาน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
31 เด็กหญิงกชพรรณ บัณฑิตเสน 617 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
32 เด็กหญิงสุกัญญา แสนบุดดา 616 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
33 เด็กหญิงวนุติยา อาจแก้ว 615 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
34 เด็กชายคมกฤษณ์ ปะโสติยัง 614 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
35 เด็กชายศุภกฤต บินสลาม 613 บ้านประแหย่ง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
36 เด็กหญิงณัฐชกมล ช่วยสุข 612 บ้านประแหย่ง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
37 เด็กชายประกาศิต สดชื่น 611 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
38 เด็กหญิงนิตยา แสงราม 610 บ้านหนองข่า 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
39 เด็กชายกิตติวัตย์ ปั้นงาม 609 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
40 เด็กชายอธิราช จันทรตัง 608 วัดจรเข้ใหญ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
41 เด็กชายพงษ์ศิริ คำบุดดี 607 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
42 เด็กหญิงจิรัฐติกาล ชัยธานี 606 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
43 เด็กชายสุทธิศักดิ์ หัดที 605 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
44 เด็กหญิงธาริณีย์ มีสูนย์ 604 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
45 เด็กหญิงวชิราภรณ์ สระตังหมอง 603 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
46 เด็กชายกีรติ ทาสีแก้ว 602 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
47 เด็กหญิงสุธิดา มีหา 601 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
48 เด็กหญิงวรัญญา พิมชาด 600 บ้านชาดฝางหัวเรือ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
49 เด็กชายพิพัฒน์ ปะติตังโข 599 บ้านหัวงัว 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
50 เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตะโคตร 598 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
51 เด็กหญิงกัญวรา หิตายะ 597 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
52 เด็กชายจักรรินทร์ ลิ้วกระโทก 596 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
53 เด็กชายณัฐวุฒิ มัชปะโม 595 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
54 เด็กชายทศวี ดอนชัยสง 594 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
55 เด็กหญิงปัณชญา อินทรประเสริฐ 593 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
56 เด็กชายศุภกิตติ์ หงษาวงค์ 592 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
57 เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม 591 อนุบาลวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
58 เด็กหญิงสุมัชญา สงพงษ์ 590 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
59 เด็กหญิงกรนันท์ ทบแก้ว 589 บ้านหนองป้าน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
60 เด็กหญิงธิตาภรณ์ ปาปะเถ 588 บ้านไก่นา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
61 เด็กหญิงธนัญญา วิลัยเลิศ 587 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
62 เด็กหญิงวรัชยา พ่วงปิ่น 586 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
63 เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทร์อินทร์ 585 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
64 เด็กหญิงสวรรยา ดงเรืองศรี 584 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
65 เด็กชายวรยุทธ เปขานัง 583 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
66 เด็กชายฐปนัท พลกุล 582 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
67 เด็กชายบวรพจน์ ยาหลง 581 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
68 เด็กหญิงวราภรณ์ เสนามาตย์ 580 อนุบาลวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
69 เด็กชายภัทรดนัย ปัจจัยยัง 579 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
70 เด็กชายสุปวีร์ มะธุเสธ 578 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
71 เด็กชายคฑาวุฒิ รัตนนท์ 577 บ้านระกา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
72 เด็กหญิงสุชาวดี ปานชา 576 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
73 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญมาศ 575 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
74 เด็กชายกิตติภูมิ บัวบุญ 574 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
75 เด็กชายณัฐกรานต์ เพชรโรจน์ 573 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
76 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล 572 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
77 เด็กหญิงชนิสา นาหนองตู 571 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
78 เด็กหญิงไพลิน จตุฤทธิรณ 570 บ้านดงใหญ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
79 เด็กหญิงเจริญา มูลต้น 569 บ้านวังจานโนนสำราญ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
80 เด็กหญิงณัฐญาดา ชาอินทร์ 568 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
81 เด็กชายวิษณุ ปาปะโข 567 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
82 เด็กหญิงคัคณางค์ จันอุดทา 566 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
83 เด็กหญิงนภัสสร คำกองแก้ว 565 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
84 เด็กหญิงสุนิสา สีลาเลิศ 564 บ้านดงใหญ่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
85 เด็กชายสิทธิศักดิ์ พันธ์ไผ่ 563 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
86 เด็กหญิงสุทธิดา ชินะรา 562 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
87 เด็กหญิงปวีณา บุตรมาตร 561 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
88 เด็กหญิงณัฐนิชา ไชโยลา 560 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
89 เด็กหญิงกมลพร สืบสุนทร 559 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
90 เด็กหญิงกิ่งเพชร อินทร์เพ็ชร์ 558 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
91 เด็กชายนพรัตน์ หนูแก้ว 557 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
92 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปะติสา 556 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
93 เด็กหญิงนิศาชล คงสุริโย 555 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
94 เด็กหญิงปานตะวัน คำอาจ 554 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
95 เด็กหญิงกุศลสิริ คงแสนคำ 553 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
96 เด็กหญิงทิฆัมพร รักษาพล 552 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
97 เด็กหญิงชุรีวัลย์ ยืนยาว 551 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
98 เด็กชายวิกรม สมัคร 550 วรัญญาวิทย์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
99 เด็กชายประกาศิต ธนาเดชาวัฒนกุล 549 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
100 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ พลรักษา 548 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
101 เด็กหญิงกัลยกร ทอนมาตย์ 547 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
102 เด็กหญิงพีรสา คัดทะจันทร์ 546 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
103 เด็กหญิงชนกนันท์ แปลงมาลย์ 545 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
104 เด็กหญิงอริศรา เวชกามา 544 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
105 เด็กหญิงธัญชนก พันธวงษ์ 543 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
106 เด็กหญิงจารุวรรณ ปะสังคะเต 542 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
107 เด็กหญิงพรชิตา ประกอบสิม 541 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
108 เด็กหญิงไอรินทร์ ชะชิกุล 540 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
109 เด็กหญิงสุนิษา ชารีวรรณ 539 บ้านประแหย่ง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
110 เด็กชายปิยวัฒน์ ขายม 538 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
111 เด็กชายณภัทร สุคุณา 537 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
112 เด็กหญิงกุมากร อุปนันท์ 536 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
113 เด็กชายกฤษดา ศรีประดู่ 535 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
114 เด็กหญิงทิพาวรรณ สุปติ 534 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
115 เด็กหญิงอัจฉรา นามภักดิ์ 533 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
116 เด็กหญิงณัชชา ไชยสงคราม 532 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
117 เด็กชายปรัชญา โยธะราช 531 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
118 เด็กหญิงพิริยากร ปุยกวาง 530 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
119 เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนหงษา 529 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
120 เด็กหญิงศิรัญญา ยางโว 528 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
121 เด็กหญิงเมธาวี ผุยเตชะ 527 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
122 เด็กหญิงจุรัญรัตน์ โพธิ์ดี 526 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
123 เด็กหญิงกวินธิดา จันดี 525 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
124 เด็กหญิงนัทธมน ปองไป 524 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
125 เด็กชายปัฐยาวัฒน์ สิทธิสาร 523 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
126 เด็กหญิงมาติกา สุขรี 522 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
127 เด็กหญิงอรอุมา ไร่สงวน 521 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
128 เด็กหญิงวราพร ปะติตังโข 520 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
129 เด็กชายปิติพงษ์ เปียทอง 519 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
130 เด็กชายสุริยะ เณรสุวรรณ 518 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
131 เด็กชายศรัณย์ จันแทน 517 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
132 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองหล่อ 516 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
133 เด็กหญิงธีราพร ยานู 515 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
134 เด็กหญิงนัฐรุจา วิชาชาด 514 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
135 เด็กชายธราดล บุญเขื่อง 513 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
136 เด็กชายวรยุทธ ป้อมจาหยับ 512 บ้านโกทา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
137 เด็กชายธนโชค นามกุณี 511 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
138 เด็กชายชนากร อรรคแก้ว 510 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
139 เด็กหญิงสุกัลยา ภูศรีฤทธิ์ 509 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
140 เด็กชายวัชรพล ปธิรูปัง 508 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
141 เด็กชายธรรมรัฐ อรุณโน 507 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
142 เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนสีพัน 506 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
143 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญประกอบ 505 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
144 เด็กหญิงธัญญารัตน์ เศษรินทร์ 504 บ้านหนองแต้ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
145 เด็กหญิงญารินดา ทิพชรา 503 บ้านเหล่ายูง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
146 เด็กชายสิทธิกร บุญศรี 502 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
147 เด็กชายกลการ สีหาพล 501 บ้านโนน 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
148 เด็กชายวรเมธ สีคราม 500 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
149 เด็กหญิงเนตรนภัส พลดร 499 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
150 เด็กหญิงชลธิชา ติดใจดี 498 บ้านหนองแต้ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
151 เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปัดตาปัดโต 497 บ้านดงยาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
152 เด็กหญิงลลิตา สุวรรณประชา 496 บ้านหวาย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
153 เด็กหญิงธัญรดา โคตรเวียง 495 บ้านหวาย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
154 เด็กชายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า 494 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
155 เด็กหญิงปณิตา นันทะคา 493 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
156 เด็กหญิงรวิวรรณ วงษา 492 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
157 เด็กชายอรรคเดช ปุริตัง 491 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
158 เด็กหญิงจิราวรรณ รชตะสมบูรณ์ 490 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
159 เด็กชายพงษ์ธกรก์ วรรณศิลป์ 489 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
160 เด็กหญิงปวัณณา เท่าพิบูลย์ 488 บ้านแก่นเท่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
161 เด็กชายศิรสิทธิ์ กล้าสันเทียะ 487 บ้านแก่นเท่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
162 เด็กหญิงวรัญญา ปะมะระกา 486 บ้านวังจานโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
163 เด็กหญิงอุษาณี อัยจักร์ 485 บ้านวังจานโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
164 เด็กหญิงพรชิตา บาลโส 484 บ้านสนาม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
165 เด็กหญิงจรรยารักษ์ พลเสนา 483 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
166 เด็กชายรัฐกรเกียรติ วิชาชัย 482 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
167 เด็กชายสราญชล ฝาดสุนทร 481 บ้านแก่นเท่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
168 เด็กชายกริชศักดิ์สิทธิ์ ภูปัญญา 480 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
169 เด็กชายชานนท์ จันทวะฤทธิ์ 479 บ้านโพธิ์ชัย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
170 เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ 478 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
171 เด็กหญิงรัตติยากร ศรีพยอม 477 บ้านดู่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
172 เด็กหญิงญดา นนตะสี 476 บ้านดู่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
173 เด็กหญิงมานิตา สุวรรณ 475 บ้านดู่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
174 เด็กชายจักรพันธ์ แสงวาโท 474 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
175 เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันอุทธา 473 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
176 เด็กหญิงนิราตรี มะโนราช 472 บ้านหนองคูม่วง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
177 เด็กหญิงญดาพร ชำนาญจันทร์ 471 บ้านหนองคูม่วง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
178 เด็กหญิงสุชัญญา อุลัยพงษ์ 470 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
179 เด็กหญิงกรุณา โสภณพัฒนบัณฑิต 469 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
180 เด็กหญิงเกวลิน อุปกัง 468 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
181 เด็กชายธีรภัทร คำพาพันธ์ 467 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
182 เด็กชายอภิมงคล วรรณปะเก 466 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
183 เด็กหญิงภาสินี รินทอง 465 บ้านชาดฝางหัวเรือ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
184 เด็กชายปรินทร ปักเขตานัง 464 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
185 เด็กหญิงนภาวรรณ ประจะเนย์ 463 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
186 เด็กหญิงอินทิวา จันปัญญา 462 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
187 เด็กชายกิตติภูมิ ลีหล้าน้อย 461 อนุบาลเอี่ยมสุข 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
188 เด็กชายธีระพงษ์ พลคุย 460 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
189 เด็กชายธวัชชัย ลาวัลย์ 459 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
190 เด็กหญิงศุภารัตน์ สามารถ 458 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
191 เด็กหญิงอภิญญา สุจจชารี 457 บ้านนาเลา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
192 เด็กชายนันทพงศ์ อุปะโก 456 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
193 เด็กชายปภินวิทย์ อัถฐิปา 455 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
194 เด็กชายอภิรักษ์ อ้วนมะโฮง 454 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
195 เด็กหญิงภัทรธิดา สิงห์วิสุทธิ์ 453 บ้านนาเลา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
196 เด็กชายธนากร แก้วภา 452 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
197 เด็กชายอภิสิทธิ์ จุลวงษ์ 451 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
198 เด็กชายอนุชา ปะมะโข 450 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
199 เด็กชายณัฐดนัย สืบเมืองซ้าย 449 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
200 เด็กชายวชิร วังตุ้น 448 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
201 เด็กหญิงภัชนิดา นามมงคล 447 บ้านโนน 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
202 เด็กชายคณาธิป ออกแม้น 446 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
203 เด็กชายชณวิช คำภาบุตร 445 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
204 เด็กชายธนวัฒน์ คุรุทานัง 444 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
205 เด็กชายธนา แสนเสนา 443 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
206 เด็กชายวิวัฒน์ชัย มะลาศรี 442 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
207 เด็กหญิงธนัชชา บาริศรี 441 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
208 เด็กชายพงศกร ปะรินทร 440 บ้านยางอิไลดอนก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
209 เด็กชายพรภวิษย์ ปะทัง 439 ดอนไชยวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
210 เด็กชายธนวรรธ ลินทอง 438 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
211 เด็กหญิงนรินชญา จันสนิท 437 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
212 เด็กชายอินทสอน พิมมะเสน 436 วัดเทวราชกุญชร 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
213 เด็กหญิงดาวเด่น แซ่เปีย 435 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
214 เด็กชายสุทธิภัทร วันจันทร์ 434 บ้านหนองคูม่วง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
215 เด็กชายปวุฒิกร วังดง 433 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
216 เด็กหญิงรัญชนา ฤทธิจันดี 432 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
217 เด็กชายก้องฟ้า คะมาปะเต 431 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
218 เด็กชายณรงค์ชัย ปาปะสา 430 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
219 เด็กหญิงพันวสา เสนามาตร 429 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
220 เด็กหญิงนารีรัตน์ พิมพ์บาล 428 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
221 เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมมา 427 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
222 เด็กหญิงชลธิชา ดงตะวัน 426 วัดเกิดการอุดม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
223 เด็กชายเอกมงคล โยมรัมย์ 425 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
224 เด็กหญิงสุวนันท์ มูลศรี 424 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
225 เด็กหญิงทิพย์อัปสร บุญด้วง 423 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
226 เด็กชายพงศกร สุวาภักดิ์ 422 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
227 เด็กชายสหพัฒน์ แก้วสังข์ 421 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
228 เด็กหญิงนิภาภรณ์ สุคุณา 420 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
229 เด็กหญิงเกศกนก คำสะไมล์ 419 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
230 เด็กหญิงณัฐสุดา ปะภาวะเต 418 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
231 เด็กหญิงจิราภา ใสงาม 417 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
232 เด็กหญิงศุภลักษณ์ จักรนารายณ์ 416 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
233 เด็กชายกฤษฎา ชาวไพร 415 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
234 เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา 414 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
235 เด็กหญิงเวรุมาศ อุปมัย 413 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
236 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภาพันธ์ 412 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
237 เด็กหญิงรดารัตน์ เขมะรัง 411 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
238 เด็กหญิงทาริกา ศิริภักดิ์ 410 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
239 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมเสน 409 ราชประชานุเคราะห์ 17 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
240 เด็กชายปวีณ อุปมัย 408 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
241 เด็กชายพัชรพล ยศคำลือ 407 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
242 เด็กชายนุกิจ สุพรรณ์ 406 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
243 เด็กชายภวัต ธาราวดี 405 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
244 เด็กชายนันทพงศ์ สีหาบุญจันทร์ 404 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
245 เด็กหญิงธาริดา ปัตโต 403 ราชประชานุเคราะห์ 17 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
246 เด็กชายนรากร ปัตตานง 402 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
247 เด็กหญิงอัจฉรา บุญละคร 401 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
248 เด็กชายจิรโชติ ดวงชะรา 400 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
249 เด็กชายสุธี ศิริเลี้ยง 399 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
250 เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทะรัง 398 บ้านก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
251 เด็กหญิงลินรัตน์ดา ดิษฐกระจันทร์ 397 บ้านก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
252 เด็กหญิงกรนันท์ ฟอกกลาง 396 รุ่งอรุณวิทย์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
253 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ฟอกกลาง 395 รุ่งอรุณวิทย์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
254 เด็กหญิงภัทราพร ศรีภูวงษ์ 394 บ้านดงยาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
255 เด็กหญิงสุภาพร สอึ้งทอง 393 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
256 เด็กชายวงศกร ปัดตาลาคะ 392 บ้านดงยาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
257 เด็กชายอนุชา ปุเรโต 391 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
258 เด็กหญิงพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์ 390 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
259 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปองไป 389 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
260 เด็กหญิงประดิภา ลาโพธิ์ 388 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
261 เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญรัมย์ 387 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
262 เด็กหญิงจันทิมา ปักกะสีลัง 386 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
263 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ปะกิระคัง 385 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
264 เด็กหญิงวิราศินี โพธิ์ชัยเลิศ 384 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
265 เด็กหญิงเบญญทิพย์ จูมเกตุ 383 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
266 เด็กหญิงพึงพิศ สัตรู 382 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
267 เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์ 381 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
268 เด็กชายวงศกร ศิลป์นอก 380 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
269 เด็กชายสุวิจักษณ์ รัตนไพ 379 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
270 เด็กชายสิรวิชญ์ ขันตรี 378 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
271 เด็กชายปัณณทัต ชัยธานี 377 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
272 เด็กหญิงปนัสยา ราชชมภู 376 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
273 เด็กชายจักริน ประวันนา 375 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
274 เด็กหญิงวรรนิษา ประพาน 374 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
275 เด็กชายเก้าธันวา จ้อยนุแสง 373 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
276 เด็กหญิงภัทราพร บุตะกะ 372 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
277 เด็กหญิงอมิตา ประธรรมสาร 371 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
278 เด็กชายเมธากรณ์ กระเช่าทอง 370 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
279 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชนะโม 369 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
280 เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา 368 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
281 เด็กชายจักรภัทร คำสมัย 367 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
282 เด็กชายจักรวรรดิ์ สีพะเนาว์ 366 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
283 เด็กชายชัยยากูล เบ้าสิงห์ 365 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
284 เด็กชายศุภกิจ พิชิตชัยณรงค์ 364 บ้านโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
285 เด็กหญิงพรมงคล ภู่โสภา 363 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
286 เด็กหญิงปิยะพร ยะถา 362 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
287 เด็กหญิงอารยา ชาวพงษ์ 361 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
288 เด็กชายจีรภัทร ธุระสิทธิ์ 360 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
289 เด็กชายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์ 359 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
290 เด็กชายยศวัจน์ เกตุเสนา 358 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
291 เด็กชายอภิชัย ชะปูแสน 357 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
292 เด็กหญิงพุทธิตา ไปใกล้ 356 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
293 เด็กหญิงอรปรียา ไชยลาด 355 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
294 เด็กหญิงสุจินดา คำสมัย 354 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
295 เด็กชายศุภกร ช่างปัน 353 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
296 เด็กชายชัชวาล ปะนันโต 352 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
297 เด็กชายฐิติวัสส์ ประนัดเต 351 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
298 เด็กชายนพกร ไทยวิจารณ์ 350 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
299 เด็กชายสุรนันท์ ชัยปราบ 349 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
300 เด็กชายธันยา สิงมาดา 348 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
301 เด็กชายณฐกร สืบสุนทร 347 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
302 เด็กชายภูรินินทร์ อันแสน 346 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
303 เด็กหญิงปิยะวรรณ ปะกินังเต 345 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
304 เด็กชายธรรม์ดนัย ปัทมาตร 344 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
305 เด็กหญิงภัทรธิดา พรมกันหาชัย 343 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
306 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สืบสุนทร 342 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
307 เด็กชายบารเมษฐ์ บุญรอด 341 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
308 เด็กชายภัทรดนัย สระคำ 340 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
309 เด็กชายธนวัฒน์ ดาวยันต์ 339 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
310 เด็กหญิงหทัยชนก ภูวงค์ 338 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
311 เด็กชายธรวิวัฒน์ ทับสมบัติ 337 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
312 เด็กชายต้นตระกูล กุลสวัสดิ์ 336 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
313 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ อุปนิตย์ 335 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
314 เด็กหญิงสุรีวัลย์ ปาธิสัตย์ 334 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
315 เด็กชายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์ 333 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
316 เด็กหญิงพิชญา อินนวล 332 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
317 เด็กชายณัฐภัทร พิจารณ์ 331 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
318 เด็กชายธาราดล โยธะมาตย์ 330 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
319 เด็กชายพชร โนศรี 329 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
320 เด็กชายสุรเกียรติ คำสมัย 328 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
321 เด็กชายธนพล จันทคาม 327 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
322 เด็กหญิงอรวรรณ วิสูงเร 326 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
323 เด็กหญิงสุปรียา แสงกล้า 325 วัดหอมเกร็ด 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
324 เด็กชายกนกพล ทับสุขา 324 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
325 เด็กชายศิริชัย ตะภา 323 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
326 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ วรรณะบุตร 322 บ้านยางอิไลดอนก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
327 เด็กหญิงกชพร สุปะเม 321 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
328 เด็กหญิงชลิตา ด้นกันเดช 320 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
329 เด็กหญิงปภาพินท์ ทอนโพธิ์ 319 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
330 เด็กหญิงจริตจตา อนุสา 318 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
331 เด็กชายณัฐพงศ์ ก้อนคำ 317 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
332 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิริมนตรี 316 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
333 เด็กหญิงฑิตยา มาตรา 315 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
334 เด็กชายธนากร ปักกาเต 314 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
335 เด็กหญิงศศิธร ภาคเวหา 313 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
336 เด็กหญิงธนสร มาฤทธิ์ 312 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
337 เด็กชายชินวัฒน์ เรืองบุญ 311 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
338 เด็กหญิงอรปรียา ปะนาโท 310 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
339 เด็กชายพงศพัศ ลาดนอก 309 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
340 เด็กหญิงฐิดาพร ประกอบเสริม 308 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
341 เด็กหญิงกานต์พิชชา ไกรสี 307 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
342 เด็กหญิงกมลวรรณ พลร่ม 306 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
343 เด็กหญิงจิราวรรณ ดีนอก 305 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
344 เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม 304 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
345 เด็กชายจิรทีปต์ ค้าสุกร 303 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
346 เด็กชายธีรัช ชุมสิงห์ 302 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
347 เด็กชายเดชาวัต ศรีสุข 301 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
348 เด็กหญิงอนัญญา มะธิปิไข 300 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
349 เด็กหญิงอรภิญญา พิจุลย์ 299 ราชประชานุเคราะห์ 15 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
350 เด็กหญิงชลธิชา สาหลาด 298 บ้านหนองกุง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
351 เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนามบุรี 297 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
352 เด็กชายรุ่งรวิน ประนิล 296 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
353 เด็กหญิงปาลิตา ประนิล 295 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
354 เด็กชายศาสตรา บุบผา 294 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
355 เด็กหญิงบุณยาพร กว้างสนิท 293 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
356 เด็กหญิงรัศมีประภา คำเรืองศรี 292 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
357 เด็กหญิงอทิตยา ศรีกุลวงษ์ 291 วัดกรมธรรม์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
358 เด็กชายวริศ อนันโท 290 บ้านโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
359 เด็กชายจอมพล โพธิน 289 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
360 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาพล 288 บ้านหนองกุง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
361 เด็กหญิงอนันดา หมัดนะฮู 287 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
362 เด็กหญิงพัชรีย์ อาระหัง 286 บ้านหัวงัว 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
363 เด็กหญิงฐิติชญา พรมโคตร 285 บ้านหนองกุง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
364 เด็กหญิงพิพรรธน์ ปัตตายะโส 284 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
365 เด็กหญิงกฤติกา ฤทธิ์วิชัย 283 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
366 เด็กหญิงทิพย์ฤทัย พรหล่อ 282 บ้านหนองบัวคู 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
367 เด็กหญิงสุภาภรณ์ บริวาล 281 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
368 เด็กชายพิชิตชัย กะตะศิลา 280 บ้านหนองระเวียง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
369 เด็กหญิงนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล 279 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
370 เด็กหญิงอรปรียา คัดทะจันทร์ 278 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
371 เด็กชายธนภัทร ไชยสุระ 277 บ้านหนองผือ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
372 เด็กชายกฤษณ์ คำผา 276 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
373 เด็กชายเมธิชัย ลามะให 275 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
374 เด็กชายปราโมทย์ โยขุนทศ 274 บ้านหนองไฮ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
375 เด็กชายสพล สุดนางาม 273 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
376 เด็กหญิงบัณฑิตา เทียงธรรม 272 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
377 เด็กหญิงแพรวประกาย ปักโกทะสัง 271 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
378 เด็กหญิงอัจริยา พิณทอง 270 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
379 เด็กหญิงอิสราภรณ์ ลามี 269 บ้านดู่ฝายใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
380 เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า 268 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
381 เด็กหญิงภัทรกัปป์ สวาศรี 267 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
382 เด็กหญิงบัณฑิตา ปุลำพะเว 266 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
383 เด็กชายณภัทร ศิริโสม 265 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
384 เด็กชายพาทิศ โพนนอก 264 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
385 เด็กหญิงสุรัสวดี ปองไป 263 บ้านประแหย่ง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
386 เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ 262 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
387 เด็กหญิงศิริประพา เทพศักดิ์ 261 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
388 เด็กหญิงพิมพ์ภิชา แก้วอนันต์ 260 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
389 เด็กหญิงณราวดี ชุมดี 259 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
390 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหามาร 258 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
391 เด็กหญิงจิฑาภรณ์ เสนจันตะ 257 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
392 เด็กหญิงสวรรยา ปักเขตานัง 256 บ้านนาเลา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
393 เด็กชายธนดล ฤทธิสาร 255 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
394 เด็กหญิงสุดารัตน์ สายจันดี 254 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
395 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว นินทะราช 253 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
396 เด็กหญิงวสุนี นามบุรี 252 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
397 เด็กชายทีปกร โนดไธสง 251 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
398 เด็กหญิงสริตา วิถาทานัง 250 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
399 เด็กหญิงนิธินาถ นามสิน 249 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
400 เด็กหญิงชลลดา กัณหา 248 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
401 เด็กหญิงบัณฑิตา สีอัคฮาต 247 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
402 เด็กชายธนกร จันหนองหว้า 246 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
403 เด็กหญิงจิดาภา ปะโยธิน 245 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
404 เด็กหญิงนริศรา โสภาพ 244 พยุหะวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
405 เด็กชายณัฐวุฒิ ปิดสายโส 243 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
406 เด็กชายณัฐกร หงษาวงค์ 242 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
407 เด็กหญิงศศิธร รสหอม 241 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
408 เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีวิชา 240 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
409 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ประกอบผล 239 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
410 เด็กหญิงกมลชนก มานิมนต์ 238 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
411 เด็กหญิงปวัญญา กังขอนนอก 237 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
412 เด็กชายยศพนธ์ แกมจินดา 236 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
413 เด็กหญิงวาสนา ไวมุงคุณ 235 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
414 เด็กหญิงสุภาวดี เคนคำจันทร์ 234 บ้านเสือโก้ก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
415 เด็กชายสรวิชญ์ เวียงภักดิ์ 233 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
416 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองปัดชา 232 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
417 เด็กชายวริทธิ์นันท์ โพธิ์เทพา 231 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
418 เด็กชายอภิรักษ์ ฉัตรศรี 230 บ้านแวงนครสังฆวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
419 เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์ 229 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
420 เด็กชายสุทธิรักษ์ ปักเขตานัง 228 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
421 เด็กหญิงปฏิมาพร ไวจันทร์ 227 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
422 เด็กหญิงสุภาวดี อุทัยบาล 226 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
423 เด็กหญิงสุภาวดี น้อยตาแสง 225 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
424 เด็กชายเมธี ภูมาศ 224 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
425 เด็กชายรัฐภูมิ ปักกุนนัน 223 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
426 เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูวงษ์ 222 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
427 เด็กหญิงธีราภรณ์ ลิโป้ 221 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
428 เด็กชายธนกร ศรีบุญมา 220 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
429 เด็กชายธีรภัทร หาชื่น 219 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
430 เด็กชายทิวัตต์ จันละคร 218 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
431 เด็กชายนรธีร์ เรืองสินทรัพย์ 217 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
432 เด็กชายกฤษฏา ประกำแหง 216 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
433 เด็กหญิงวรนงค์ ปัตโต 215 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
434 เด็กหญิงนิภาพรรณ ช่อขุนทด 214 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
435 เด็กชายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์ 213 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
436 เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน 212 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
437 เด็กหญิงศศิวรรณ วุฒิสารคุณ 211 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
438 เด็กหญิงณัฐกฤตตา เซ่งลอยเลื่อน 210 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
439 เด็กชายภาณุพงศ์ อันตระกูล 209 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
440 เด็กชายวัธชัย แสนบุญมา 208 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
441 เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท 207 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
442 เด็กหญิงจิรนันท์ จารุวงศ์ 206 วัดเลา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
443 เด็กชายอภินันท์ อารพล 205 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
444 เด็กชายพงศธร เราป้อมวาปี 204 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
445 เด็กหญิงณัฐริกา ภูมาศ 203 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
446 เด็กชายปรเมศร์ บุญเกิด 202 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
447 เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวรัตน์ 201 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
448 เด็กหญิงณัฐชยา พลวิเศษ 200 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
449 เด็กหญิงพรรณกาญจณ์ จันทร์สมร 199 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
450 เด็กชายณัฐวุฒิ เปาทัน 198 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
451 เด็กหญิงวริศรา เสนามาตย์ 197 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
452 เด็กชายนพรัตน์ ประกอบกุล 196 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
453 เด็กหญิงศิวพร สร้อยศิริ 195 บ้านสระแก้วหนองคู 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
454 เด็กหญิงอุทุมพร ศรีทอง 194 บ้านสระแก้วหนองคู 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
455 เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาปะกะ 193 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
456 เด็กหญิงอารียา พะนะลาภ 192 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
457 เด็กชายเอกรักณ์ เจิมแสน 191 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
458 เด็กหญิงปัณฑิตา ตะนัยศรี 190 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
459 เด็กชายนันทิพัฒน์ ปาปะขา 189 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
460 เด็กหญิงพรหมพิริยะ รสสุคนธ์ 188 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
461 เด็กหญิงพิยดา ไชยปัญหา 187 บ้านสระแก้วหนองคู 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
462 เด็กหญิงณัฐริกา ประธรรมสาร 186 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
463 เด็กชายพีรภัทร ปาปะเพ 185 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
464 เด็กชายพันกร เหลาชัย 184 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
465 เด็กชายวรรณชาติ เฮียงเฮี่ย 183 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
466 เด็กหญิงวริศรา บุตะกะ 182 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
467 เด็กชายภัทรพล สัตะโส 181 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
468 เด็กชายปณภูมิ โสมทอง 180 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
469 เด็กหญิงอรทัย บุญยะรัตน์ 179 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
470 เด็กหญิงหทัยชนก ปะวะภูตะกัง 178 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
471 เด็กชายอนุรัก ปาปะกัง 177 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
472 เด็กชายยศพัทธ์ พรหมบังเกิด 176 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
473 เด็กชายสิริภูมิ สุพะกำ 175 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
474 เด็กชายสุรสิทธิ์ การวิชัย 174 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
475 เด็กหญิงวรัญญา ครองสิงห์ 173 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
476 เด็กชายรัชชานนท์ เวียงโพนละออม 172 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
477 เด็กหญิงวิริวัลย์ เปสุยะ 171 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
478 เด็กหญิงสุดารัตน์ ปักกะทานัง 170 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
479 เด็กชายอัจฉริยะ มุสิกา 169 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
480 เด็กชายวรวุฒิ มะลิวัลย์ 168 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
481 เด็กชายอนุสรณ์ แสมศรี 167 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
482 เด็กหญิงพัชรภรณ์ ปั้นทอง 166 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
483 เด็กหญิงจินดามณี เอกรักษา 165 บ้านเสือโก้ก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
484 เด็กหญิงศิลิลักษณ์ ปัดคำ 164 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
485 เด็กหญิงโสภิตา แก้วโภคา 163 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
486 เด็กชายวายุ ศิริภักดิ์ 162 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
487 เด็กหญิงกุลธิดา ประนันโต 161 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
488 เด็กหญิงสุชาดา มะลาศรี 160 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
489 เด็กหญิงชลธิชา โคตรธาดา 159 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
490 เด็กหญิงกันทิมา มณีจันทร์ 158 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
491 เด็กชายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า 157 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
492 เด็กหญิงทิพามณี ปราณีตพลกรัง 156 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
493 เด็กหญิงยศสิณี ค้าเจริญ 155 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
494 เด็กหญิงอันยมณี ค้าเจริญ 154 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
495 เด็กชายภานุวัฒน์ สีโท 153 บ้านโคกกลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
496 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปฏิโยเก 152 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
497 เด็กหญิงรติรัตน์ ประกอบนันท์ 151 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
498 เด็กหญิงสุนันทา สิงสี 150 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
499 เด็กหญิงสุทธิดา ทัพวงค์ 149 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
500 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ ประกอบกุล 148 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
501 เด็กชายชัยวัฒน์ สุจจชารี 147 พระกุมารร้อยเอ็ด 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
502 เด็กหญิงพลอยชมพู ครองสีธนนนท์ 146 บ้านมะแซวหนองโง้ง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
503 เด็กชายจักรี สีแวงเขตร์ 145 ไพโรจน์วิชชาลัย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
504 เด็กหญิงปิยะฉัตร กองฮามสี 144 บ้านหนองหว้า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
505 เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริสำราญ 143 บ้านหนองหว้า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
506 เด็กหญิงธาราทิพย์ ฝางขันธ์ 142 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
507 เด็กชายชลชาติ เศษวิสัย 141 ราชประชานุเคราะห์ 17 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
508 เด็กชายเกรียงไกร ยังเกิดผล 140 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงน้อย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
509 เด็กชายณัฐพล โคตรชาลี 139 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
510 เด็กชายพัชรพงศ์ ปิดสายะ 138 บ้านโคกกลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
511 เด็กชายภูผา สุปะโค 137 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
512 เด็กหญิงสุจาริณี พันหนองแสน 136 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
513 เด็กหญิงศิรินันท์ อ่อนตา 135 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
514 เด็กหญิงพิชญาภา ปะวะเข 134 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
515 เด็กหญิงสุพิชชา ศิริสำราญ 133 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
516 เด็กหญิงธัญชนก ดงเทียมศรี 132 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
517 เด็กหญิงธิดารัตน์ หนันคำจร 131 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
518 เด็กชายไพโรจน์ บุญโรจน์ 130 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
519 เด็กชายศุภจิตร บุญโรจน์ 129 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
520 เด็กชายเดโช ทัพวิชัย 128 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
521 เด็กชายธีรภัทร ใจซื่อ 127 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
522 เด็กชายวรินทร แสงวิเชียร 126 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
523 เด็กหญิงอมรเนตร ชัยอินทร์ 125 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
524 เด็กชายกฤติพงศ์ นามสมบัติ 124 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
525 เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธ์ชา 123 บ้านป่าดวน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
526 เด็กชายทองพิทักษ์ ไหลหาโคตร 122 ชุมชนบ้านงัวบา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
527 เด็กหญิงวาทินี สุวรรณภิญญา 121 บ้านขามป้อม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
528 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปักกะเต 120 บ้านขามป้อม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
529 เด็กชายณัฐพล กุลไธสง 119 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
530 เด็กหญิงปรณัฐ คงสัตย์ 118 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
531 เด็กหญิงชนม์ชนก มงคล 117 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
532 เด็กหญิงสิริญากร สุพัฒน์มงคล 116 บ้านขามป้อม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
533 เด็กหญิงณัฐชา ไหลหาโคตร 115 อนุบาลบางกรวย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
534 เด็กหญิงสรินยา บาริศรี 114 ชุมชนบ้านงัวบา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
535 เด็กหญิงนภาวีร์ ศรีพวงเพิศ 113 อนุบาลมหาสารคาม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
536 เด็กหญิงธิดารัตน์ มาตย์วังแสง 112 ชุมชนบ้านงัวบา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
537 เด็กชายภูวดล บัวบุญ 111 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
538 เด็กชายปิยวัฒน์ รักชาติ 110 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
539 เด็กหญิงธิติพร ศรีหาอินทร์ 109 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
540 เด็กหญิงบุษกร ปะมาตา 108 บ้านโคกเต่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
541 เด็กชายวสุพล สระแก้ว 107 ชุมชนวัดหนองค้อ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
542 เด็กหญิงวิลาสิณี เรียกกลาง 106 บ้านหนองป้าน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
543 เด็กชายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา 105 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
544 เด็กหญิงณัฎฐณิชา อักษรพิมพ์ 104 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
545 เด็กหญิงณัฐณิชา ทุมะลา 103 บ้านหนองป้าน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
546 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เศษรินทร์ 102 บ้านหนองป้าน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
547 เด็กชายศุภวิชญ์ เหลา 101 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
548 เด็กหญิงพีรดา เทพเลียน 100 บ้านโคกเต่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
549 เด็กหญิงพิชาพัชร์ บางบำเนตร 99 บ้านโคกเต่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
550 เด็กชายพีรวิชญ์ ปรีฉันท์ 98 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
551 เด็กหญิงสุพิชญา อินทลี 97 พระกุมารมหาสารคาม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
552 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต มิ่งสันเทียะ 96 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
553 เด็กหญิงพุทธชาติ ปะเกาทัน 95 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
554 เด็กหญิงเขมิกา รัตนวงศ์สวัสดิ์ 94 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
555 เด็กชายนชวนนท์ กองบุตร 93 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
556 เด็กหญิงพิมลพรรณ บุตตะกะ 92 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
557 เด็กหญิงจณิสตา บุตรกาศ 91 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
558 เด็กหญิงพิชญาภา ประกอบแสง 90 บ้านโคกกลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
559 เด็กหญิงนิรชร คำชุ่ม 89 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
560 เด็กหญิงมลชนก ไชยอินทร์ 88 บ้านบอนใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
561 เด็กชายพีรภัทร ไปวันเสาร์ 87 บ้านหนองกุง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
562 เด็กหญิงศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ 86 บ้านหนองกุง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
563 เด็กหญิงเสาวณี ประสีระวิเส 85 บ้านมะแซวหนองโง้ง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
564 เด็กหญิงอภิสรา ลุนศรี 84 บ้านแคน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
565 เด็กหญิงพิกุล ชัยปะปา 83 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
566 เด็กหญิงอุไรพร แสนวัง 82 เทศบาลสวนสนุก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
567 เด็กหญิงธิดารัตน์ สนิทไทย 81 ราชประชานุเคราะห์ 16 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
568 เด็กชายปภังกร จรรยารุ่งทวี 80 บ้านโกทา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
569 เด็กหญิงปวีณ์ภาธิดา วาลมูลตรี 79 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
570 เด็กชายวุฒิกร สุภะกำ 78 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
571 เด็กชายภูวนารถ บุญนิ่ม 77 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
572 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกษรชื่น 76 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
573 เด็กหญิงรัชนีกร บัวสนิท 75 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
574 เด็กหญิงดากานดา ศุภการนิมิต 74 วัดราษฎร์บำรุง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
575 เด็กหญิงกนกากร แสนยากุล 73 วัดป่านาเชือก 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
576 เด็กชายวัชร ปาปะโพธิ์ 72 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
577 เด็กชายณัฐวุฒิ อารมณ์สวะ 71 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
578 เด็กชายสิทธิชัย ศรีกลม 70 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
579 เด็กชายนครินทร์ กิ่งวิชิต 69 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
580 เด็กชายพลกร ประธรรมสาร 68 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
581 เด็กหญิงสุวิมล สิงห์คะนอง 67 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
582 เด็กหญิงอารยา เอกศิริ 66 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
583 เด็กหญิงนันทอร มุมทอง 65 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
584 เด็กหญิงศรัณย์พร มาดาโต 64 ชุมชนประทาย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
585 เด็กหญิงอาทิตยา ไชยธานี 63 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
586 เด็กหญิงอรนลิน บัวบาน 62 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
587 เด็กชายชิษณุชา ชัยจันดา 61 วัดบางเตย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
588 เด็กชายพงศภัค นามสมบูรณ์ 60 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
589 เด็กหญิงฟ้าใส ชุบสุวรรณ 59 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
590 เด็กหญิงมลฤดี จันทิชัย 58 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
591 เด็กหญิงจิตรดา บาคาล 57 ราชประชานุเคราะห์ 17 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
592 เด็กชายสุรินทร์ กิลี 56 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
593 เด็กหญิงอัมพร พลตรี 55 ราชประชานุเคราะห์ 17 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
594 เด็กชายปัญจพล อริวัน 54 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
595 เด็กชายธนายศ บุญล้ำ 53 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
596 เด็กหญิงอรปรียา จันทะปะทัง 52 มารีย์วิทยา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
597 เด็กหญิงศุภลักษณ์ มูลณี 51 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
598 เด็กหญิงมัณฑนา จันวงษา 50 อนุบาลนครจัมปาศรี 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
599 เด็กชายวิชาญ พุฒพันธ์ 49 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
600 เด็กชายทักษ์ดนัย ปทุมพร 48 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
601 เด็กชายวชิรวิทย์ ไปเจอะ 47 การกุศลวัดบ้านก่อ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
602 เด็กชายธันวา แก้วธานี 46 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
603 เด็กชายธนกฤต ชินชาด 45 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
604 เด็กหญิงปิยฉัตร ปาปะไพร 44 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
605 เด็กหญิงวิไลวรรณ ชัยบุรี 43 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
606 เด็กชายวีรภัทร จีวรรณ 42 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
607 เด็กชายรัฐภูมิ บุดดีคง 41 บ้านหัวดง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
608 เด็กชายอดิเทพ โคตรแก้ว 40 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
609 เด็กหญิงชนิสรา หิตายะโส 39 ราชวินิต 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
610 เด็กหญิงนันท์นภัส ชินภักดี 38 บ้านนาข่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
611 เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทรศิลา 37 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
612 เด็กชายตะวัน พลคำมาก 36 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
613 เด็กหญิงพิมวรรณ สืบสำราญ 35 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
614 เด็กชายวิรุณ กวดนอก 34 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
615 เด็กหญิงสุกัญญา ปฏิโยเก 33 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
616 เด็กหญิงธัญรดา พันธ์จันทร์ 32 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
617 เด็กชายภานุวิชญ์ จันทรจำนง 31 บ้านแคน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
618 เด็กชายธนกร บุญสูตร 30 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
619 เด็กหญิงเขมินทรา ตะโพธิ์ 29 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
620 เด็กชายพิเชษฐ์ ขามแสนเทียะ 28 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
621 เด็กหญิงทักษอร ผากาเกตุ 27 บ้านโคกกลาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
622 เด็กหญิงนิราวัลย์ โทอะรัญ 26 ราชประชานุเคราะห์ 16 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
623 เด็กหญิงปิยาภรณ์ โภคาแสง 25 บ้านโคกกลาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
624 เด็กชายแทนกาย กุยวาปี 24 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
625 เด็กชายทยาวัต โกสีย์ 23 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
626 เด็กหญิงชญานิศ ประจุดทะเก 22 บ้านขามป้อม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
627 เด็กชายธีราวุฒิ บุญศรี 21 บ้านประแหย่ง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
628 เด็กชายโกสิทธิ์ อุปโก 20 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
629 เด็กหญิงศุมินตา ปิยะชาด 19 บ้านชาดฝางหัวเรือ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
630 เด็กหญิงนภามาศ พันพานิชย์ 18 บ้านชาดฝางหัวเรือ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
631 เด็กชายดุลญาฤทธิ์ มาเจริญ 17 บ้านโคกกลาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
632 เด็กหญิงนิทรากร กองแก้ว 16 บ้านโนนท่อน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
633 เด็กหญิงสุชาดา ศาลางาม 15 บ้านโนนท่อน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
634 เด็กหญิงปริญาภรณ์ พิลาเท่า 14 บ้านแก่นเท่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
635 เด็กชายพลกร ยุพานิชย์ 13 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
636 เด็กหญิงภควดี บุตตะกะ 12 บ้านแก่นเท่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
637 เด็กหญิงวิสสุตา จันทะคัด 11 บ้านแคน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
638 เด็กหญิงพรณิภา โสภาวรรณ 10 บ้านแก่นเท่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
639 เด็กหญิงอารียา โดเคน 9 บ้านแก่นเท่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
640 เด็กชายก้องกิดากร พุทธรรม 8 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
641 เด็กชายคณิศร ศรีวรรณะ 7 บ้านหนองไฮ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
642 เด็กชายอิศเรศ ปัตตานี 6 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
643 เด็กหญิงปวิตา ภักดีทา 5 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
644 เด็กหญิงจิราทิพย์ โปสันเทียะ 4 บ้านเครือซูด 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
645 เด็กชายธนภัทร บุพเต 3 บ้านเครือซูด 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
646 เด็กหญิงอินทิรา กาหลง 2 อนุบาลเอี่ยมสุข 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
647 เด็กชายธนสิทธิ์ ภูมิสถาน 1 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)