รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

647 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

25 มี.ค. 61 : ในเขต 16 คน นอกเขต 64 คน
26 มี.ค. 61 : ในเขต 37 คน นอกเขต 153 คน
27 มี.ค. 61 : ในเขต 73 คน นอกเขต 223 คน
28 มี.ค. 61 : ในเขต 26 คน นอกเขต 55 คน

489 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

25 มี.ค. 61 : รร.เดิม 19 คน รร.อื่น 21 คน
26 มี.ค. 61 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 20 คน
27 มี.ค. 61 : รร.เดิม 370 คน รร.อื่น 21 คน
28 มี.ค. 61 : รร.เดิม 7 คน รร.อื่น 19 คน

1,136 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 จำนวน 647 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 489 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,136 คน

รายชื่อผู้สมัครทุกระดับชั้น (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล (ไทย) ลำดับสมัคร โรงเรียน วันที่สมัคร คะแนน O-NET ประเภท แผนการเรียน
1 เด็กหญิงกนิตฐา ทองภูธรณ์ 648 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
2 เด็กชายรัฐภูมิ เกิดพระจีน 646 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
3 เด็กหญิงบุษกร ปัตตังโข 645 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
4 เด็กชายธนดล สุขเกษม 644 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
5 เด็กชายทักษดนัย ป้องขวาเลา 643 พระกุมารร้อยเอ็ด 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
6 เด็กชายชนะชล ภูตเขต 642 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
7 เด็กหญิงสุจิตตา ราชมี 641 บ้านหนองไผ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
8 เด็กหญิงประภาพร บุญสวรรค์ 640 บ้านหนองไผ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
9 เด็กชายวัชรพงษ์ ปาสาวัน 639 บ้านหนองไผ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
10 เด็กหญิงชนันภรณ์ สังฆมณี 638 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
11 เด็กหญิงพัชดาภา ศรีโสภา 637 บ้านดู่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
12 เด็กชายชนพล นาเมืองรักษ์ 636 พระกุมารศึกษา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
13 เด็กชายภัทรพล ศรีเสนา 635 บ้านหนองไฮ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
14 เด็กหญิงชุตินันท์ ชาวสวน 634 บ้านดอนหัน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
15 เด็กหญิงณัฐณิชา วิถาทานัง 633 อนุบาลนครจัมปาศรี 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
16 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุดดา 632 บ้านหนองแสน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
17 เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร 631 บ้านหนองข่า 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
18 เด็กชายภีรภัทร์ ปาติสัตย์ 630 ราชประชานุเคราะห์ 18 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
19 เด็กหญิงสิทธิสินี แก้วจันทร์ 629 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
20 เด็กหญิงณัชชา แตงอ่อน 628 บ้านนาเลา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
21 เด็กชายอิสรภาพ พิลาวุฒิ 627 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
22 เด็กชายปฏิภาณ ทิมทอง 626 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
23 เด็กหญิงอภิรดี สีสดดี 625 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
24 เด็กหญิงณัฐฌา โพธิ์แกะ 624 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
25 เด็กหญิงชลธิชา วงค์อภัย 623 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
26 เด็กหญิงพัชรมัย ประเสริฐแก้ว 622 โคกใหญ่วิทยา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
27 เด็กชายศรสุธา มะสาทานัง 621 บ้านหนองกุง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
28 เด็กหญิงณิชาภัทร โทนรินทร์ 620 อนุบาลเอี่ยมสุข 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
29 เด็กหญิงลักษิกา หัตถกิจธาตรี 619 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
30 เด็กหญิงศศิธร ไชยมูล 618 บ้านกุดนาดีโนนลาน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
31 เด็กหญิงกชพรรณ บัณฑิตเสน 617 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
32 เด็กหญิงสุกัญญา แสนบุดดา 616 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
33 เด็กหญิงวนุติยา อาจแก้ว 615 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
34 เด็กชายคมกฤษณ์ ปะโสติยัง 614 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
35 เด็กชายศุภกฤต บินสลาม 613 บ้านประแหย่ง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
36 เด็กหญิงณัฐชกมล ช่วยสุข 612 บ้านประแหย่ง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
37 เด็กชายประกาศิต สดชื่น 611 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
38 เด็กหญิงนิตยา แสงราม 610 บ้านหนองข่า 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
39 เด็กชายกิตติวัตย์ ปั้นงาม 609 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
40 เด็กชายอธิราช จันทรตัง 608 วัดจรเข้ใหญ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
41 เด็กชายพงษ์ศิริ คำบุดดี 607 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
42 เด็กหญิงจิรัฐติกาล ชัยธานี 606 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
43 เด็กชายสุทธิศักดิ์ หัดที 605 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
44 เด็กหญิงธาริณีย์ มีสูนย์ 604 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
45 เด็กหญิงวชิราภรณ์ สระตังหมอง 603 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
46 เด็กชายกีรติ ทาสีแก้ว 602 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
47 เด็กหญิงสุธิดา มีหา 601 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
48 เด็กหญิงวรัญญา พิมชาด 600 บ้านชาดฝางหัวเรือ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
49 เด็กชายพิพัฒน์ ปะติตังโข 599 บ้านหัวงัว 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
50 เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตะโคตร 598 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
51 เด็กหญิงกัญวรา หิตายะ 597 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
52 เด็กชายจักรรินทร์ ลิ้วกระโทก 596 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
53 เด็กชายณัฐวุฒิ มัชปะโม 595 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
54 เด็กชายทศวี ดอนชัยสง 594 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
55 เด็กหญิงปัณชญา อินทรประเสริฐ 593 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
56 เด็กชายศุภกิตติ์ หงษาวงค์ 592 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
57 เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม 591 อนุบาลวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
58 เด็กหญิงสุมัชญา สงพงษ์ 590 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
59 เด็กหญิงกรนันท์ ทบแก้ว 589 บ้านหนองป้าน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
60 เด็กหญิงธิตาภรณ์ ปาปะเถ 588 บ้านไก่นา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
61 เด็กหญิงธนัญญา วิลัยเลิศ 587 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
62 เด็กหญิงวรัชยา พ่วงปิ่น 586 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
63 เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทร์อินทร์ 585 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
64 เด็กหญิงสวรรยา ดงเรืองศรี 584 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
65 เด็กชายวรยุทธ เปขานัง 583 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
66 เด็กชายฐปนัท พลกุล 582 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
67 เด็กชายบวรพจน์ ยาหลง 581 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
68 เด็กหญิงวราภรณ์ เสนามาตย์ 580 อนุบาลวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
69 เด็กชายภัทรดนัย ปัจจัยยัง 579 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
70 เด็กชายสุปวีร์ มะธุเสธ 578 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
71 เด็กชายคฑาวุฒิ รัตนนท์ 577 บ้านระกา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
72 เด็กหญิงสุชาวดี ปานชา 576 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
73 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญมาศ 575 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
74 เด็กชายกิตติภูมิ บัวบุญ 574 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
75 เด็กชายณัฐกรานต์ เพชรโรจน์ 573 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
76 เด็กหญิงนรรธพร อามาตย์พล 572 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
77 เด็กหญิงชนิสา นาหนองตู 571 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
78 เด็กหญิงไพลิน จตุฤทธิรณ 570 บ้านดงใหญ่ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
79 เด็กหญิงเจริญา มูลต้น 569 บ้านวังจานโนนสำราญ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
80 เด็กหญิงณัฐญาดา ชาอินทร์ 568 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
81 เด็กชายวิษณุ ปาปะโข 567 เมืองวาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
82 เด็กหญิงคัคณางค์ จันอุดทา 566 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
83 เด็กหญิงนภัสสร คำกองแก้ว 565 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
84 เด็กหญิงสุนิสา สีลาเลิศ 564 บ้านดงใหญ่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
85 เด็กชายสิทธิศักดิ์ พันธ์ไผ่ 563 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
86 เด็กหญิงสุทธิดา ชินะรา 562 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
87 เด็กหญิงปวีณา บุตรมาตร 561 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
88 เด็กหญิงณัฐนิชา ไชโยลา 560 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
89 เด็กหญิงกมลพร สืบสุนทร 559 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
90 เด็กหญิงกิ่งเพชร อินทร์เพ็ชร์ 558 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
91 เด็กชายนพรัตน์ หนูแก้ว 557 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
92 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปะติสา 556 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
93 เด็กหญิงนิศาชล คงสุริโย 555 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
94 เด็กหญิงปานตะวัน คำอาจ 554 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
95 เด็กหญิงกุศลสิริ คงแสนคำ 553 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
96 เด็กหญิงทิฆัมพร รักษาพล 552 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
97 เด็กหญิงชุรีวัลย์ ยืนยาว 551 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
98 เด็กชายวิกรม สมัคร 550 วรัญญาวิทย์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
99 เด็กชายประกาศิต ธนาเดชาวัฒนกุล 549 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
100 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ พลรักษา 548 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
101 เด็กหญิงกัลยกร ทอนมาตย์ 547 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
102 เด็กหญิงพีรสา คัดทะจันทร์ 546 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
103 เด็กหญิงชนกนันท์ แปลงมาลย์ 545 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
104 เด็กหญิงอริศรา เวชกามา 544 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
105 เด็กหญิงธัญชนก พันธวงษ์ 543 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
106 เด็กหญิงจารุวรรณ ปะสังคะเต 542 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
107 เด็กหญิงพรชิตา ประกอบสิม 541 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
108 เด็กหญิงไอรินทร์ ชะชิกุล 540 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
109 เด็กหญิงสุนิษา ชารีวรรณ 539 บ้านประแหย่ง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
110 เด็กชายปิยวัฒน์ ขายม 538 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
111 เด็กชายณภัทร สุคุณา 537 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
112 เด็กหญิงกุมากร อุปนันท์ 536 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
113 เด็กชายกฤษดา ศรีประดู่ 535 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
114 เด็กหญิงทิพาวรรณ สุปติ 534 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
115 เด็กหญิงอัจฉรา นามภักดิ์ 533 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
116 เด็กหญิงณัชชา ไชยสงคราม 532 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
117 เด็กชายปรัชญา โยธะราช 531 บ้านตำแย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
118 เด็กหญิงพิริยากร ปุยกวาง 530 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
119 เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนหงษา 529 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
120 เด็กหญิงศิรัญญา ยางโว 528 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
121 เด็กหญิงเมธาวี ผุยเตชะ 527 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
122 เด็กหญิงจุรัญรัตน์ โพธิ์ดี 526 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
123 เด็กหญิงกวินธิดา จันดี 525 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
124 เด็กหญิงนัทธมน ปองไป 524 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
125 เด็กชายปัฐยาวัฒน์ สิทธิสาร 523 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
126 เด็กหญิงมาติกา สุขรี 522 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
127 เด็กหญิงอรอุมา ไร่สงวน 521 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
128 เด็กหญิงวราพร ปะติตังโข 520 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
129 เด็กชายปิติพงษ์ เปียทอง 519 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
130 เด็กชายสุริยะ เณรสุวรรณ 518 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
131 เด็กชายศรัณย์ จันแทน 517 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
132 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองหล่อ 516 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
133 เด็กหญิงธีราพร ยานู 515 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
134 เด็กหญิงนัฐรุจา วิชาชาด 514 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
135 เด็กชายธราดล บุญเขื่อง 513 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
136 เด็กชายวรยุทธ ป้อมจาหยับ 512 บ้านโกทา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
137 เด็กชายธนโชค นามกุณี 511 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
138 เด็กชายชนากร อรรคแก้ว 510 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
139 เด็กหญิงสุกัลยา ภูศรีฤทธิ์ 509 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
140 เด็กชายวัชรพล ปธิรูปัง 508 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
141 เด็กชายธรรมรัฐ อรุณโน 507 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
142 เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนสีพัน 506 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
143 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญประกอบ 505 ชุมชนบ้านดงบัง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
144 เด็กหญิงธัญญารัตน์ เศษรินทร์ 504 บ้านหนองแต้ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
145 เด็กหญิงญารินดา ทิพชรา 503 บ้านเหล่ายูง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
146 เด็กชายสิทธิกร บุญศรี 502 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
147 เด็กชายกลการ สีหาพล 501 บ้านโนน 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
148 เด็กชายวรเมธ สีคราม 500 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
149 เด็กหญิงเนตรนภัส พลดร 499 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
150 เด็กหญิงชลธิชา ติดใจดี 498 บ้านหนองแต้ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
151 เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปัดตาปัดโต 497 บ้านดงยาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
152 เด็กหญิงลลิตา สุวรรณประชา 496 บ้านหวาย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
153 เด็กหญิงธัญรดา โคตรเวียง 495 บ้านหวาย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
154 เด็กชายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า 494 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
155 เด็กหญิงปณิตา นันทะคา 493 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
156 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีอรพิมพ์ 493 ชุมชุนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
157 เด็กหญิงรวิวรรณ วงษา 492 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
158 นางสาววรัชญา จัตุชัย 492 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
159 เด็กชายอรรคเดช ปุริตัง 491 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
160 นายครรชิต พลพิพัฒน์ 491 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
161 เด็กหญิงจิราวรรณ รชตะสมบูรณ์ 490 บ้านหนองข่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
162 นายเกื้อกูล ซาระ 490 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
163 เด็กชายพงษ์ธกรก์ วรรณศิลป์ 489 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
164 เด็กหญิงปวัณณา เท่าพิบูลย์ 488 บ้านแก่นเท่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
165 เด็กชายศิรสิทธิ์ กล้าสันเทียะ 487 บ้านแก่นเท่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
166 นางสาวอริสรา บุญประกอบ 487 บ้านเขวาทุ่ง 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
167 เด็กหญิงวรัญญา ปะมะระกา 486 บ้านวังจานโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
168 นางสาวพิชมญชุ์ บรรณศรี 486 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
169 เด็กหญิงอุษาณี อัยจักร์ 485 บ้านวังจานโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
170 นางสาวพัชราพร ปะกิระณะ 485 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
171 เด็กหญิงพรชิตา บาลโส 484 บ้านสนาม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
172 นางสาวตรีเนตร ชองพูล 484 งัวบาวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
173 เด็กหญิงจรรยารักษ์ พลเสนา 483 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
174 เด็กชายรัฐกรเกียรติ วิชาชัย 482 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
175 นางสาวสุภาภรณ์ สุตตะนา 482 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
176 เด็กชายสราญชล ฝาดสุนทร 481 บ้านแก่นเท่า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
177 นางสาวบัณฑิตา นาจำปา 481 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
178 เด็กชายกริชศักดิ์สิทธิ์ ภูปัญญา 480 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
179 นางสาวชัญชนา สิงหาราโท 480 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
180 เด็กชายชานนท์ จันทวะฤทธิ์ 479 บ้านโพธิ์ชัย 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
181 นางสาวธิญาดา ศิริพจน์ 479 นาข่าวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
182 เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ 478 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
183 นายชัยยศ วิเชียรรมย์ 478 บ้านสนาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
184 เด็กหญิงรัตติยากร ศรีพยอม 477 บ้านดู่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
185 นายภาณุพงศ์ โตปะคำ 477 บ้านสนาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
186 เด็กหญิงญดา นนตะสี 476 บ้านดู่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
187 นางสาวประภัสสร คำไลวงค์ 476 บ้านสนาม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
188 เด็กหญิงมานิตา สุวรรณ 475 บ้านดู่ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
189 นายกมล สีกาวี 475 บ้านโพธิ์ชัย 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
190 เด็กชายจักรพันธ์ แสงวาโท 474 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
191 นางสาวนันทิยา ใจดี 474 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
192 เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันอุทธา 473 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
193 เด็กชายภูชิชย์ บาริศรี 473 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
194 เด็กหญิงนิราตรี มะโนราช 472 บ้านหนองคูม่วง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
195 นางสาวทัศนีย์วรรณ ไปใกล้ 472 บ้านโนน 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
196 เด็กหญิงญดาพร ชำนาญจันทร์ 471 บ้านหนองคูม่วง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
197 นางสาวกัลยรัตน์ พรสมุทร 471 ขามป้อมวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
198 เด็กหญิงสุชัญญา อุลัยพงษ์ 470 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
199 นางสาวสุลีวัลย์ ปักเขตานัง 470 ขามป้อมวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
200 เด็กหญิงกรุณา โสภณพัฒนบัณฑิต 469 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
201 นางสาววนิดา จันโด 469 ราชประนุเคราะห์ 16 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
202 เด็กหญิงเกวลิน อุปกัง 468 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
203 นายธนากร ปักการะสัง 468 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
204 เด็กชายธีรภัทร คำพาพันธ์ 467 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
205 เด็กชายอภิมงคล วรรณปะเก 466 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
206 นางสาวเต็มศิริ แก้วศรัทธา 466 งัวบาวิทยาคม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
207 เด็กหญิงภาสินี รินทอง 465 บ้านชาดฝางหัวเรือ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
208 นายธนวัฒน์ กาฬเนตร์ 465 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
209 เด็กชายปรินทร ปักเขตานัง 464 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
210 นายมินรดา ปะโปตินัง 464 วาปีปทุม 28 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
211 เด็กหญิงนภาวรรณ ประจะเนย์ 463 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
212 นายสิรินนท์ ปริตวา 463 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
213 เด็กหญิงอินทิวา จันปัญญา 462 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
214 นายสันติยาธร นพพิบูลย์ 462 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
215 เด็กชายกิตติภูมิ ลีหล้าน้อย 461 อนุบาลเอี่ยมสุข 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
216 นางสาววิยดา เทพคำภา 461 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
217 เด็กชายธีระพงษ์ พลคุย 460 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
218 นายสันติ ปาปะสา 460 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
219 เด็กชายธวัชชัย ลาวัลย์ 459 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
220 นายวัชรินทร์ แสนคำ 459 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
221 เด็กหญิงศุภารัตน์ สามารถ 458 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
222 นายชุมพล หองษา 458 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
223 เด็กหญิงอภิญญา สุจจชารี 457 บ้านนาเลา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
224 นายกุลนันท์ ปาปะขำ 457 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
225 เด็กชายนันทพงศ์ อุปะโก 456 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
226 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเฮ้า 456 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
227 เด็กชายปภินวิทย์ อัถฐิปา 455 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
228 นางสาวประลัดดา ไชยหัง 455 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
229 เด็กชายอภิรักษ์ อ้วนมะโฮง 454 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
230 นายธีระพล พรไชยสงค์ 454 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
231 เด็กหญิงภัทรธิดา สิงห์วิสุทธิ์ 453 บ้านนาเลา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
232 นายชัยพล เดชรักษา 453 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
233 เด็กชายธนากร แก้วภา 452 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
234 นางสาวชลธิชา มะธิปิไข 452 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
235 เด็กชายอภิสิทธิ์ จุลวงษ์ 451 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
236 นายวาคิม จันทิชัย 451 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
237 เด็กชายอนุชา ปะมะโข 450 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
238 นายพัฒนศิริ น้อยวิมล 450 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
239 เด็กชายณัฐดนัย สืบเมืองซ้าย 449 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
240 นายชัยวัฒน์ โหว่ภักดี 449 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
241 เด็กชายวชิร วังตุ้น 448 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
242 นางสาวพิยดา ปะกิสังข์ 448 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
243 เด็กหญิงภัชนิดา นามมงคล 447 บ้านโนน 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
244 นายธนาธิป กกฝ้าย 447 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
245 เด็กชายคณาธิป ออกแม้น 446 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
246 นายมงคล มูลศรี 446 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
247 เด็กชายชณวิช คำภาบุตร 445 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
248 นายวีรพล กวางประชัน 445 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
249 เด็กชายธนวัฒน์ คุรุทานัง 444 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
250 นางสาวสุธิดา ประภาษา 444 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
251 เด็กชายธนา แสนเสนา 443 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
252 เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์คะนอง 443 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
253 เด็กชายวิวัฒน์ชัย มะลาศรี 442 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
254 นางสาวสิริวรรณ โพธิกะ 442 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
255 เด็กหญิงธนัชชา บาริศรี 441 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
256 นางสาวศศิลักษณ์ วิโรจนากร 441 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
257 เด็กชายพงศกร ปะรินทร 440 บ้านยางอิไลดอนก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
258 นายปฏิภัทธ์ พุทธาวัง 440 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
259 เด็กชายพรภวิษย์ ปะทัง 439 ดอนไชยวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
260 นางสาวอาภัสรา เบ้าสิงห์ 439 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
261 เด็กชายธนวรรธ ลินทอง 438 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
262 นายนิติพงษ์ สุ่มมาตย์ 438 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
263 เด็กหญิงนรินชญา จันสนิท 437 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
264 นายอทิเดช ราตีนู 437 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
265 เด็กชายอินทสอน พิมมะเสน 436 วัดเทวราชกุญชร 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
266 นายยศนนท์ พิมพ์น้อย 436 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
267 เด็กหญิงดาวเด่น แซ่เปีย 435 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
268 นายสหัศวรรษ แสงสวาท 435 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
269 เด็กชายสุทธิภัทร วันจันทร์ 434 บ้านหนองคูม่วง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
270 นายวุฒิพงษ์ ดาวงษ์ 434 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
271 เด็กชายปวุฒิกร วังดง 433 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
272 นางสาวธิดารัตน์ อามาตย์ 433 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
273 เด็กหญิงรัญชนา ฤทธิจันดี 432 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
274 นางสาวศิริลักษณ์ มะลาศรี 432 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
275 เด็กชายก้องฟ้า คะมาปะเต 431 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
276 นางสาวชุติตา คงคำสี 431 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
277 เด็กชายณรงค์ชัย ปาปะสา 430 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
278 นายภานุพงศ์ นพคุณ 430 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
279 เด็กหญิงพันวสา เสนามาตร 429 บ้านโนนเห็ดไค 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
280 นายภาณุมาศ จอมศรีกระยอม 429 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
281 เด็กหญิงนารีรัตน์ พิมพ์บาล 428 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
282 นางสาวจิรวรรณ นัดปะโม 428 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
283 เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมมา 427 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
284 นางสาวบุณฑริกา หนูวงษ์ 427 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
285 เด็กหญิงชลธิชา ดงตะวัน 426 วัดเกิดการอุดม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
286 นายธราดล สุทุม 426 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
287 เด็กชายเอกมงคล โยมรัมย์ 425 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
288 นางสาวเกศสิรีย์ ยอดจันทร์ 425 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
289 เด็กหญิงสุวนันท์ มูลศรี 424 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
290 นายมังกร วิเศษศรี 424 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
291 เด็กหญิงทิพย์อัปสร บุญด้วง 423 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
292 นางสาวชลธิชา เพชรสุกใส 423 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
293 เด็กชายพงศกร สุวาภักดิ์ 422 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
294 นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา 422 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
295 เด็กชายสหพัฒน์ แก้วสังข์ 421 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
296 นายอัครรัตนชัย แสนสนุก 421 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
297 เด็กหญิงนิภาภรณ์ สุคุณา 420 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
298 นายศุภกฤต สุนทะวงศ์ 420 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
299 เด็กหญิงเกศกนก คำสะไมล์ 419 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
300 นางสาววิลาวัณย์ คุ้มกุดลิง 419 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
301 เด็กหญิงณัฐสุดา ปะภาวะเต 418 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
302 นายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์ 418 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
303 เด็กหญิงจิราภา ใสงาม 417 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
304 นายเกษฎาพงษ์ ปาปะไมล์ 417 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
305 เด็กหญิงศุภลักษณ์ จักรนารายณ์ 416 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
306 นายวุฒิสิทธิ์ แสนบุญศิริ 416 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
307 เด็กชายกฤษฎา ชาวไพร 415 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
308 นางสาวนุศรา คำพันธ์ 415 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
309 เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา 414 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
310 นางสาวชมพูนุท วงษา 414 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
311 เด็กหญิงเวรุมาศ อุปมัย 413 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
312 นางสาวจันทิกา ไวมาตร 413 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
313 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภาพันธ์ 412 บ้านไก่นา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
314 นางสาวเบญจมาศ ดวงศรี 412 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
315 เด็กหญิงรดารัตน์ เขมะรัง 411 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
316 นายกฤษฎา ดาแสง 411 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
317 เด็กหญิงทาริกา ศิริภักดิ์ 410 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
318 นางสาวนริศรา ปะกิลาพัง 410 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
319 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมเสน 409 ราชประชานุเคราะห์ 17 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
320 นางสาวณัฐธิดา สมเด็จ 409 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
321 เด็กชายปวีณ อุปมัย 408 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
322 นางสาวธันยวาทินี ชินภักดี 408 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
323 เด็กชายพัชรพล ยศคำลือ 407 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
324 นายธีระพงษ์ วงศ์วัฒนวิบูลย์ 407 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
325 เด็กชายนุกิจ สุพรรณ์ 406 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
326 นายธีรภัทร บุญเสนา 406 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
327 เด็กชายภวัต ธาราวดี 405 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
328 นางสาวขวัญเนตร นนทสิงห์ 405 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
329 เด็กชายนันทพงศ์ สีหาบุญจันทร์ 404 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
330 นางสาวอชิรญาณ์ ฝ่ายคำมี 404 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
331 เด็กหญิงธาริดา ปัตโต 403 ราชประชานุเคราะห์ 17 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
332 นายสถาพร ปะกิระคะ 403 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
333 เด็กชายนรากร ปัตตานง 402 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
334 นายภูวดล สาสีดา 402 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
335 เด็กหญิงอัจฉรา บุญละคร 401 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
336 นายปฏิภาณ คำสมบัติ 401 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
337 เด็กชายจิรโชติ ดวงชะรา 400 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
338 นางสาวสุจิรา จันทศรี 400 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
339 เด็กชายสุธี ศิริเลี้ยง 399 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
340 นางสาวศิริกัญญา อยู่เย็น 399 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
341 เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทะรัง 398 บ้านก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
342 นายจุลจักร ปองตี 398 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
343 เด็กหญิงลินรัตน์ดา ดิษฐกระจันทร์ 397 บ้านก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
344 นางสาวสิริรัฐ จันทร์ภักดิ์ 397 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
345 เด็กหญิงกรนันท์ ฟอกกลาง 396 รุ่งอรุณวิทย์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
346 นายวุฒิชัย มาตตรา 396 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
347 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ฟอกกลาง 395 รุ่งอรุณวิทย์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
348 นายมงคล อามาตร 395 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
349 เด็กหญิงภัทราพร ศรีภูวงษ์ 394 บ้านดงยาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
350 นายจักรพงษ์ เกิดสีทอง 394 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
351 เด็กหญิงสุภาพร สอึ้งทอง 393 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
352 นายภาคภูมิ พืชผักหวาน 393 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
353 เด็กชายวงศกร ปัดตาลาคะ 392 บ้านดงยาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
354 เด็กหญิงทับทิม พึ่งกุล 392 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
355 เด็กชายอนุชา ปุเรโต 391 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
356 นางสาวชลิดา คุรุทานัง 391 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
357 เด็กหญิงพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์ 390 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
358 นายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง 390 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
359 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปองไป 389 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
360 นางสาวคณิศร ทมานนท์ 389 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
361 เด็กหญิงประดิภา ลาโพธิ์ 388 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
362 นางสาวกัญญาณี แสนวงษ์ 388 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
363 เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญรัมย์ 387 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
364 นางสาวกัญญาณัฐ คำโต 387 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
365 เด็กหญิงจันทิมา ปักกะสีลัง 386 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
366 นายกฤษณะ วาตรีบุญเรือง 386 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
367 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ปะกิระคัง 385 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
368 นายปรเมษฐ์ แสงโชติ 385 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
369 เด็กหญิงวิราศินี โพธิ์ชัยเลิศ 384 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
370 นางสาวบัณฑิตา พรมลี 384 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
371 เด็กหญิงเบญญทิพย์ จูมเกตุ 383 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
372 นายเทพกานต์ ประจะเนย์ 383 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
373 เด็กหญิงพึงพิศ สัตรู 382 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
374 นางสาวลินดา ไลออน 382 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
375 เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์ 381 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
376 นางสาวรัตนาวดี กวดนอก 381 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
377 เด็กชายวงศกร ศิลป์นอก 380 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
378 นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์ 380 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
379 เด็กชายสุวิจักษณ์ รัตนไพ 379 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
380 นางสาวชนิตา นันแก้ว 379 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
381 เด็กชายสิรวิชญ์ ขันตรี 378 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
382 นางสาวอภิรดา ปาปะแพ 378 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
383 เด็กชายปัณณทัต ชัยธานี 377 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
384 นางสาวอภัสรา สืบสุนทร 377 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
385 เด็กหญิงปนัสยา ราชชมภู 376 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
386 นายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา 376 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
387 เด็กชายจักริน ประวันนา 375 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
388 นายวัชราดล ทองภูธร 375 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
389 เด็กหญิงวรรนิษา ประพาน 374 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
390 นางสาวสุนิสา สีปัจฉิม 374 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
391 เด็กชายเก้าธันวา จ้อยนุแสง 373 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
392 นางสาวณัฐนิชา กลิ่นสุคนธ์ 373 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
393 เด็กหญิงภัทราพร บุตะกะ 372 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
394 นายสิทธิพร หันดี 372 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
395 เด็กหญิงอมิตา ประธรรมสาร 371 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
396 นายเกริกเกียรติ ปัดถามา 371 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
397 เด็กชายเมธากรณ์ กระเช่าทอง 370 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
398 นางสาวธนันญพัช บุ้งทอง 370 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
399 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชนะโม 369 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
400 นายพงศธร ทองพา 369 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
401 เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา 368 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
402 นายธนวัฒน์ มะลาไวย์ 368 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
403 เด็กชายจักรภัทร คำสมัย 367 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
404 นางสาวพิยะดา มาตราช 367 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
405 เด็กชายจักรวรรดิ์ สีพะเนาว์ 366 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
406 นายนราวิชญ์ เฮียงเฮี่ย 366 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
407 เด็กชายชัยยากูล เบ้าสิงห์ 365 ราชประชานุเคราะห์ 18 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
408 นายอดิศักดิ์ อาจเจริญ 365 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
409 เด็กชายศุภกิจ พิชิตชัยณรงค์ 364 บ้านโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
410 นางสาวสุวนันท์ หมั่นพุ่ม 364 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
411 เด็กหญิงพรมงคล ภู่โสภา 363 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
412 นางสาววิภาวีณี ไผ่ป้อง 363 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
413 เด็กหญิงปิยะพร ยะถา 362 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
414 นายธีรภัทร วงค์คำจันทร์ 362 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
415 เด็กหญิงอารยา ชาวพงษ์ 361 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
416 นายชลธาร อุดร 361 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
417 เด็กชายจีรภัทร ธุระสิทธิ์ 360 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
418 นายอติชาต ปิดสาโย 360 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
419 เด็กชายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์ 359 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
420 นายพิสิษฐ์ ปทุมวัน 359 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
421 เด็กชายยศวัจน์ เกตุเสนา 358 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
422 นางสาวพรรภษา ประทุมแสง 358 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
423 เด็กชายอภิชัย ชะปูแสน 357 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
424 นายธีรภัทร์ พลยางนอก 357 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
425 เด็กหญิงพุทธิตา ไปใกล้ 356 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
426 นายจิรวัฒน์ ชินอาด 356 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
427 เด็กหญิงอรปรียา ไชยลาด 355 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
428 นางสาวอัชฌา จงเทพ 355 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
429 เด็กหญิงสุจินดา คำสมัย 354 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
430 นางสาวณัฏฐา มูลพงษ์ 354 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
431 เด็กชายศุภกร ช่างปัน 353 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
432 นางสาวศรุตา น้อยศรี 353 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
433 เด็กชายชัชวาล ปะนันโต 352 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
434 นางสาววนัสนัน วรรณปัด 352 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
435 เด็กชายฐิติวัสส์ ประนัดเต 351 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
436 นางสาวนริศรา จันทพรม 351 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
437 เด็กชายนพกร ไทยวิจารณ์ 350 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
438 นายชนสรณ์ วรรณศรี 350 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
439 เด็กชายสุรนันท์ ชัยปราบ 349 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
440 นางสาวอาทิตยา ศรีโสภา 349 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
441 เด็กชายธันยา สิงมาดา 348 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
442 นางสาวธนวรรณ เฮียงเฮี่ย 348 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
443 เด็กชายณฐกร สืบสุนทร 347 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
444 นายชนะภัย คำน้อย 347 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
445 เด็กชายภูรินินทร์ อันแสน 346 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
446 นางสาวพัชฎาภา ทานิสุทธิ์ 346 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
447 เด็กหญิงปิยะวรรณ ปะกินังเต 345 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
448 นางสาวปิยธิดา คำสิงห์สัย 345 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
449 เด็กชายธรรม์ดนัย ปัทมาตร 344 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
450 นายอติคุณ ปิดสาโย 344 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
451 เด็กหญิงภัทรธิดา พรมกันหาชัย 343 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
452 Aณาทิป ภวภูตานนท์ 343 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
453 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สืบสุนทร 342 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
454 นางสาวอมรรัตน์ ปัญญาละ 342 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
455 เด็กชายบารเมษฐ์ บุญรอด 341 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
456 นางสาวพรธิดา อุ่นคำ 341 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
457 เด็กชายภัทรดนัย สระคำ 340 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
458 นางสาวณีรนุช ยามดี 340 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
459 เด็กชายธนวัฒน์ ดาวยันต์ 339 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
460 นางสาวชุตินันท์ ช่างปัน 339 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
461 เด็กหญิงหทัยชนก ภูวงค์ 338 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
462 นางสาวศิริลักษณ์ ตะชา 338 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
463 เด็กชายธรวิวัฒน์ ทับสมบัติ 337 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
464 นายปนุวัตน์ ปะกิระณา 337 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
465 เด็กชายต้นตระกูล กุลสวัสดิ์ 336 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
466 นายภราดร โพธิ์พัฒน์ 336 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
467 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ อุปนิตย์ 335 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
468 นางสาวพรไพลิน พลเสนา 335 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
469 เด็กหญิงสุรีวัลย์ ปาธิสัตย์ 334 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
470 นายพรพิพัฒน์ ปีติโกศล 334 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
471 เด็กชายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์ 333 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
472 นางสาวศศิธร พลกำแหง 333 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
473 เด็กหญิงพิชญา อินนวล 332 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
474 นางสาวจีรนันท์ อัยยะโก 332 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
475 เด็กชายณัฐภัทร พิจารณ์ 331 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
476 นายจักรพงษ์ ปัจจัย 331 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
477 เด็กชายธาราดล โยธะมาตย์ 330 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
478 นางสาวกนกวรรณ ปะเตชะกัง 330 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
479 เด็กชายพชร โนศรี 329 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
480 นายสุริยันต์ มาดาโต 329 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
481 เด็กชายสุรเกียรติ คำสมัย 328 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
482 นายภูริภัทร โสมทอง 328 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
483 เด็กชายธนพล จันทคาม 327 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
484 นางสาวฐิติพร โพธิ์จักร์ 327 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
485 เด็กหญิงอรวรรณ วิสูงเร 326 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
486 เด็กหญิงฉัตรกมล ส่วนบุญ 326 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
487 เด็กหญิงสุปรียา แสงกล้า 325 วัดหอมเกร็ด 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
488 นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์ 325 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
489 เด็กชายกนกพล ทับสุขา 324 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
490 นางสาวกมลพรรณ จิตโรภาส 324 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
491 เด็กชายศิริชัย ตะภา 323 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
492 นางสาวชาริณี พลฤทธิ์ 323 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
493 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ วรรณะบุตร 322 บ้านยางอิไลดอนก่อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
494 นางสาวจุฬารัตน์ ปักการะนัง 322 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
495 เด็กหญิงกชพร สุปะเม 321 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
496 นางสาวรัชนีกร กองบุตร 321 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
497 เด็กหญิงชลิตา ด้นกันเดช 320 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
498 นางสาวมัลลิกา บุญภักดี 320 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
499 เด็กหญิงปภาพินท์ ทอนโพธิ์ 319 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
500 นายธนบดี มีชัย 319 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
501 เด็กหญิงจริตจตา อนุสา 318 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
502 นางสาวเสาวภา เจียงยี่หว้า 318 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
503 เด็กชายณัฐพงศ์ ก้อนคำ 317 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
504 นายนาวี นนมุลตรี 317 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
505 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิริมนตรี 316 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
506 นางสาวโศรดา สมบูรณ์ 316 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
507 เด็กหญิงฑิตยา มาตรา 315 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
508 นางสาวภัทราพร แคนเภา 315 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
509 เด็กชายธนากร ปักกาเต 314 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
510 นางสาวปวีณา ชิณละวงศ์ 314 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
511 เด็กหญิงศศิธร ภาคเวหา 313 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
512 นายธีรภัทร อุดมเมฆ 313 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
513 เด็กหญิงธนสร มาฤทธิ์ 312 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
514 นางสาวชฎาพร ปะกิระนำ 312 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
515 เด็กชายชินวัฒน์ เรืองบุญ 311 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
516 นางสาวศศิณี ศรีบัวบาล 311 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
517 เด็กหญิงอรปรียา ปะนาโท 310 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
518 นายธนกร นามพุทธา 310 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
519 เด็กชายพงศพัศ ลาดนอก 309 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
520 นางสาวทัศนีย์ สังออน 309 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
521 เด็กหญิงฐิดาพร ประกอบเสริม 308 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
522 นางสาวณัฐริกา ยะถา 308 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
523 เด็กหญิงกานต์พิชชา ไกรสี 307 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
524 นายวัฒนา ปักกะสาตัง 307 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
525 เด็กหญิงกมลวรรณ พลร่ม 306 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
526 เด็กหญิงวรารัตน์ นนพิภักดิ์ 306 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
527 เด็กหญิงจิราวรรณ ดีนอก 305 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
528 นายจตุรวิทย์ ปักเขตานัง 305 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
529 เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม 304 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
530 นางสาวมินตรา สร้อยคำ 304 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
531 เด็กชายจิรทีปต์ ค้าสุกร 303 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
532 นางสาวธิติมา พลอ่อนสา 303 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
533 เด็กชายธีรัช ชุมสิงห์ 302 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
534 นายเทวฤทธิ์ มามี 302 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
535 เด็กชายเดชาวัต ศรีสุข 301 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
536 นางสาวกัญญารัตน์ โม้ทองศรี 301 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
537 เด็กหญิงอนัญญา มะธิปิไข 300 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
538 นายรัชชานนท์ สุธรรม 300 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
539 เด็กหญิงอรภิญญา พิจุลย์ 299 ราชประชานุเคราะห์ 15 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
540 นายธีรพัทร์ มณีทัพ 299 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
541 เด็กหญิงชลธิชา สาหลาด 298 บ้านหนองกุง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
542 นายกฤษดินทร์ นินทะราช 298 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
543 เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนามบุรี 297 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
544 นางสาววิภาดา สุวรรณวงศ์ 297 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
545 เด็กชายรุ่งรวิน ประนิล 296 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
546 นางสาวพัชรพร ปาปะทัง 296 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
547 เด็กหญิงปาลิตา ประนิล 295 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
548 นางสาวพรณภา บัวรัตน์ 295 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
549 เด็กชายศาสตรา บุบผา 294 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
550 นางสาวณัฐริกา ชาชำนาญ 294 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
551 เด็กหญิงบุณยาพร กว้างสนิท 293 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
552 นางสาวลลิตพรรณ นามสี 293 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
553 เด็กหญิงรัศมีประภา คำเรืองศรี 292 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
554 นายเจษฎาภรณ์ เยาวเสริฐ 292 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
555 เด็กหญิงอทิตยา ศรีกุลวงษ์ 291 วัดกรมธรรม์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
556 นายณรงฤทธิ์ เอกศิริ 291 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
557 เด็กชายวริศ อนันโท 290 บ้านโนนสำราญ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
558 นางสาวสุพิชชา รัตนแสง 290 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
559 เด็กชายจอมพล โพธิน 289 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
560 นางสาวมณฑิรา สุทุม 289 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
561 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาพล 288 บ้านหนองกุง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
562 นายธนันชัย ไปมา 288 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
563 เด็กหญิงอนันดา หมัดนะฮู 287 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
564 นางสาวชลธิชา สุขประทัง 287 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
565 เด็กหญิงพัชรีย์ อาระหัง 286 บ้านหัวงัว 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
566 นางสาวจิณณพัต จันทิชัย 286 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
567 เด็กหญิงฐิติชญา พรมโคตร 285 บ้านหนองกุง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
568 นายชินวัตร บุญโลก 285 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
569 เด็กหญิงพิพรรธน์ ปัตตายะโส 284 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
570 นางสาวสุพัตรา ปิสายะสา 284 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
571 เด็กหญิงกฤติกา ฤทธิ์วิชัย 283 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
572 นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต 283 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
573 เด็กหญิงทิพย์ฤทัย พรหล่อ 282 บ้านหนองบัวคู 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
574 นางสาวเกตุแก้ว ดอนขันธ์ 282 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
575 เด็กหญิงสุภาภรณ์ บริวาล 281 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
576 นางสาวมนต์นภา เวโสวา 281 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
577 เด็กชายพิชิตชัย กะตะศิลา 280 บ้านหนองระเวียง 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
578 นางสาวยลดา ทวีฤทธิ์ 280 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
579 เด็กหญิงนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล 279 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
580 นางสาวพรอุมา ประกอบแสง 279 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
581 เด็กหญิงอรปรียา คัดทะจันทร์ 278 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
582 นางสาวเบญญาภา นนเทศา 278 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
583 เด็กชายธนภัทร ไชยสุระ 277 บ้านหนองผือ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
584 นางสาวศรัญญา กะกุลนิตย์ 277 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
585 เด็กชายกฤษณ์ คำผา 276 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
586 นางสาวสุภาภรณ์ นันทริด 276 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
587 เด็กชายเมธิชัย ลามะให 275 เมืองวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
588 นางสาวมานิตา น้อยศรี 275 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
589 เด็กชายปราโมทย์ โยขุนทศ 274 บ้านหนองไฮ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
590 นางสาวปวีณา อุปมัย 274 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
591 เด็กชายสพล สุดนางาม 273 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
592 นายอิสระ ครองก่ำ 273 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
593 เด็กหญิงบัณฑิตา เทียงธรรม 272 พระกุมารศึกษา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
594 นายอภิรักษ์ ปาปะกัง 272 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
595 เด็กหญิงแพรวประกาย ปักโกทะสัง 271 อนุบาลวาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
596 นางสาวหฤทัย สุนนนาม 271 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
597 เด็กหญิงอัจริยา พิณทอง 270 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
598 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ 270 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
599 เด็กหญิงอิสราภรณ์ ลามี 269 บ้านดู่ฝายใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
600 นางสาวศศิธร โนแก้ว 269 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
601 เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า 268 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
602 นางสาวรินลดา เสตสิทธิ์ 268 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
603 เด็กหญิงภัทรกัปป์ สวาศรี 267 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
604 นางสาวนลินทิพย์ ธนะศรี 267 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
605 เด็กหญิงบัณฑิตา ปุลำพะเว 266 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
606 นางสาวจิรัชญา โปสันเทียะ 266 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
607 เด็กชายณภัทร ศิริโสม 265 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
608 นายกฤตภพ ศรีประย่า 265 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
609 เด็กชายพาทิศ โพนนอก 264 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
610 นางสาวสุปรียา ชนะพจน์ 264 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
611 เด็กหญิงสุรัสวดี ปองไป 263 บ้านประแหย่ง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
612 นางสาวสรัลพร ปาปะขัง 263 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
613 เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ 262 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
614 นางสาวสิริยากร สังเจิด 262 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
615 เด็กหญิงศิริประพา เทพศักดิ์ 261 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
616 นางสาวปิยมาลย์ ทะวะลัย 261 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
617 เด็กหญิงพิมพ์ภิชา แก้วอนันต์ 260 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
618 นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์ 260 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
619 เด็กหญิงณราวดี ชุมดี 259 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
620 นางสาวสิริยากร พันชาด 259 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
621 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหามาร 258 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
622 นางสาวศุภกาญ สังขะเพท 258 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
623 เด็กหญิงจิฑาภรณ์ เสนจันตะ 257 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
624 นางสาวณัฐวรรณ จันทวงศ์ 257 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
625 เด็กหญิงสวรรยา ปักเขตานัง 256 บ้านนาเลา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
626 นายอนุวัฒน์ พลนวน 256 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
627 เด็กชายธนดล ฤทธิสาร 255 บ้านโนนสำราญ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
628 นางสาววิภารัตน์ ปาสานัง 255 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
629 เด็กหญิงสุดารัตน์ สายจันดี 254 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
630 นางสาวเบญจมาศ ประนัดถานัง 254 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
631 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว นินทะราช 253 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
632 นายอนุศร รัดพรม 253 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
633 เด็กหญิงวสุนี นามบุรี 252 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
634 นางสาวสุพัฒนา มีหา 252 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
635 เด็กชายทีปกร โนดไธสง 251 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
636 นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง 251 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
637 เด็กหญิงสริตา วิถาทานัง 250 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
638 นางสาวเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง 250 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
639 เด็กหญิงนิธินาถ นามสิน 249 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
640 นางสาวเนตรดาว วรเท่า 249 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
641 เด็กหญิงชลลดา กัณหา 248 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
642 นางสาวจรัญญา ประจะเนย์ 248 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
643 เด็กหญิงบัณฑิตา สีอัคฮาต 247 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
644 นางสาวกัญญาณัฐ อันสุวรรณ 247 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
645 เด็กชายธนกร จันหนองหว้า 246 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
646 นางสาวกนกพร สุคันธรังษี 246 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
647 เด็กหญิงจิดาภา ปะโยธิน 245 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
648 นางสาวศศิกานต์ ปะนัดศรี 245 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
649 เด็กหญิงนริศรา โสภาพ 244 พยุหะวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
650 นางสาวน้ำผึ้ง พรมผุย 244 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
651 เด็กชายณัฐวุฒิ ปิดสายโส 243 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
652 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์ 243 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
653 เด็กชายณัฐกร หงษาวงค์ 242 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
654 นางสาวศิริลักษณ์ อันทะชัย 242 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
655 เด็กหญิงศศิธร รสหอม 241 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
656 นายปฏิภัฒณ์ ทิมทอง 241 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
657 เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีวิชา 240 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
658 นางสาวสุภาพร จันดำ 240 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
659 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ประกอบผล 239 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
660 นางสาวสุกัญญา สาระลัย 239 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
661 เด็กหญิงกมลชนก มานิมนต์ 238 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
662 เด็กหญิงมนัชญา จิตริต 238 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
663 เด็กหญิงปวัญญา กังขอนนอก 237 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
664 นางสาวนัยชนก เงินไธสง 237 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
665 เด็กชายยศพนธ์ แกมจินดา 236 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
666 นางสาวฐิติมา วรรณทอง 236 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
667 เด็กหญิงวาสนา ไวมุงคุณ 235 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
668 นางสาวกุลธิดา จันชา 235 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
669 เด็กหญิงสุภาวดี เคนคำจันทร์ 234 บ้านเสือโก้ก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
670 นางสาวสโรชา ปะเสระกัง 234 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
671 เด็กชายสรวิชญ์ เวียงภักดิ์ 233 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
672 นางสาววิจิตรา ดงอุทิศ 233 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
673 เด็กชายปุญญพัฒน์ กองปัดชา 232 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
674 นางสาววราพร พันธากุล 232 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
675 เด็กชายวริทธิ์นันท์ โพธิ์เทพา 231 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
676 นายปิยวัฒน์ ดีสงคราม 231 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
677 เด็กชายอภิรักษ์ ฉัตรศรี 230 บ้านแวงนครสังฆวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
678 นางสาวเบญจวรรณ จันทศร 230 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
679 เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์ 229 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
680 นางสาวญาลินดา ปาละโค 229 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
681 เด็กชายสุทธิรักษ์ ปักเขตานัง 228 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
682 นายธนพล นะทะศิริ 228 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
683 เด็กหญิงปฏิมาพร ไวจันทร์ 227 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
684 นายทวีวัฒน์ คำโคกกลาง 227 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
685 เด็กหญิงสุภาวดี อุทัยบาล 226 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
686 นางสาวอชิรญา สนุกล้ำ 226 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
687 เด็กหญิงสุภาวดี น้อยตาแสง 225 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
688 นางสาวสุพรรษา สีหาบุดโต 225 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
689 เด็กชายเมธี ภูมาศ 224 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
690 นางสาวธิดารัตน์ เข็มเอี่ยม 224 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
691 เด็กชายรัฐภูมิ ปักกุนนัน 223 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
692 นางสาวศรสวรรค์ วันไชย 223 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
693 เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูวงษ์ 222 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
694 นายรัฐนันท์ คำโคกกลาง 222 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
695 เด็กหญิงธีราภรณ์ ลิโป้ 221 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
696 นางสาวยุภาวดี สาดแล่น 221 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
697 เด็กชายธนกร ศรีบุญมา 220 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
698 นางสาวมุกระวี ศรีสุรักษ์ 220 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
699 เด็กชายธีรภัทร หาชื่น 219 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
700 นางสาวทัตพิชา ลาดนอก 219 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
701 เด็กชายทิวัตต์ จันละคร 218 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
702 นางสาวณัชชานันท์ ปทุมรุ่ง 218 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
703 เด็กชายนรธีร์ เรืองสินทรัพย์ 217 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
704 นางสาววณิชยา ราชมนตรี 217 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
705 เด็กชายกฤษฏา ประกำแหง 216 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
706 นางสาวอริสา อารพล 216 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
707 เด็กหญิงวรนงค์ ปัตโต 215 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
708 นายสุภาษิต พัฒนิบูลย์ 215 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
709 เด็กหญิงนิภาพรรณ ช่อขุนทด 214 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
710 นางสาวรจตนา เยื่องกระโทก 214 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
711 เด็กชายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์ 213 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
712 นางสาวณัชดาภ์ นนยะโส 213 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
713 เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน 212 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
714 นางสาวเกวลิน พลพิทักษ์ 212 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
715 เด็กหญิงศศิวรรณ วุฒิสารคุณ 211 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
716 นางสาวศศิวิมล เรืองพร 211 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
717 เด็กหญิงณัฐกฤตตา เซ่งลอยเลื่อน 210 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
718 นายณัฐนันท์ ปลาปัง 210 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
719 เด็กชายภาณุพงศ์ อันตระกูล 209 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
720 นางสาวสุภาวดี ชินคำ 209 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
721 เด็กชายวัธชัย แสนบุญมา 208 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
722 นางสาวรัตนา อัตเนย์ 208 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
723 เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท 207 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
724 นางสาวพัชราภรณ์ นามหาพิสม์ 207 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
725 เด็กหญิงจิรนันท์ จารุวงศ์ 206 วัดเลา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
726 นายวัชระ ชะชำ 206 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
727 เด็กชายอภินันท์ อารพล 205 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
728 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ 205 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
729 เด็กชายพงศธร เราป้อมวาปี 204 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
730 นางสาวชรัญธร ประธรรมสาร 204 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
731 เด็กหญิงณัฐริกา ภูมาศ 203 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
732 นางสาวจิราภา เนตะชาติ 203 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
733 เด็กชายปรเมศร์ บุญเกิด 202 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
734 นางสาวพิมพกา อัตเนย์ 202 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
735 เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวรัตน์ 201 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
736 นางสาววสุนันท์ แก้วหะวงศ์ 201 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
737 เด็กหญิงณัฐชยา พลวิเศษ 200 อนุบาลเอี่ยมสุข 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
738 นางสาวเจษฎาพร ผันอากาศ 200 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
739 เด็กหญิงพรรณกาญจณ์ จันทร์สมร 199 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
740 นางสาวอรัญญา หิตธิเดช 199 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
741 เด็กชายณัฐวุฒิ เปาทัน 198 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
742 นางสาวปณิตรา สิทธิภา 198 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
743 เด็กหญิงวริศรา เสนามาตย์ 197 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
744 นายนพัฒน์เกียรติ ประมาคะเต 197 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
745 เด็กชายนพรัตน์ ประกอบกุล 196 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
746 นางสาววรนุช บุษบา 196 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
747 เด็กหญิงศิวพร สร้อยศิริ 195 บ้านสระแก้วหนองคู 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
748 นายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ 195 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
749 เด็กหญิงอุทุมพร ศรีทอง 194 บ้านสระแก้วหนองคู 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
750 นายอภิสิทธิ์ มิมาชา 194 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
751 เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาปะกะ 193 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
752 นายอภิสิทธิ์ จิตริต 193 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
753 เด็กหญิงอารียา พะนะลาภ 192 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
754 นางสาวกุลณัฐ ปะมาระตา 192 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
755 เด็กชายเอกรักณ์ เจิมแสน 191 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
756 นางสาวศิริรัตน์ ไทยโส 191 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
757 เด็กหญิงปัณฑิตา ตะนัยศรี 190 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
758 นางสาวสุชัญญา สุริยขันธ์ 190 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
759 เด็กชายนันทิพัฒน์ ปาปะขา 189 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
760 เด็กหญิงศิวัชญา คำพันธ์ 189 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
761 เด็กหญิงพรหมพิริยะ รสสุคนธ์ 188 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
762 นางสาวญาณิศา ชุบสุวรรณ 188 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
763 เด็กหญิงพิยดา ไชยปัญหา 187 บ้านสระแก้วหนองคู 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
764 นางสาวอิสริยาภรณ์ สัมนิตย์ 187 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
765 เด็กหญิงณัฐริกา ประธรรมสาร 186 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
766 นางสาวสุภาวดี สารถี 186 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
767 เด็กชายพีรภัทร ปาปะเพ 185 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
768 นายปกรณ์วัทร์ ลิลากุด 185 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
769 เด็กชายพันกร เหลาชัย 184 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
770 นางสาวนราวัลย์ ครองสี 184 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
771 เด็กชายวรรณชาติ เฮียงเฮี่ย 183 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
772 นายธนพัทธ์ วันไชย 183 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
773 เด็กหญิงวริศรา บุตะกะ 182 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
774 นางสาวจันทร์จิรา ปะวะขัง 182 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
775 เด็กชายภัทรพล สัตะโส 181 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
776 นางสาวเพชรี ผลสง่า 181 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
777 เด็กชายปณภูมิ โสมทอง 180 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
778 นางสาวธนพร สมออ่อน 180 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
779 เด็กหญิงอรทัย บุญยะรัตน์ 179 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
780 นางสาวอินทิรา ปัดถามา 179 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
781 เด็กหญิงหทัยชนก ปะวะภูตะกัง 178 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
782 นายปวริศ อุบลบาล 178 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
783 เด็กชายอนุรัก ปาปะกัง 177 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
784 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังฆมณี 177 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
785 เด็กชายยศพัทธ์ พรหมบังเกิด 176 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
786 นางสาวนฤมล ปาปะเพ 176 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
787 เด็กชายสิริภูมิ สุพะกำ 175 อนุบาลวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
788 นางสาวชลลดา ปาสาใน 175 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
789 เด็กชายสุรสิทธิ์ การวิชัย 174 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
790 นางสาวจิรฐา ธราวุธ 174 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
791 เด็กหญิงวรัญญา ครองสิงห์ 173 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
792 นางสาวสไบทิพย์ เพชรอินทร์ 173 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
793 เด็กชายรัชชานนท์ เวียงโพนละออม 172 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
794 นางสาวธิติมา ขุนพินี 172 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
795 เด็กหญิงวิริวัลย์ เปสุยะ 171 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
796 นางสาวเกตวดี ผลสง่า 171 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
797 เด็กหญิงสุดารัตน์ ปักกะทานัง 170 เมืองวาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
798 นางสาวอนันตาย์ ศรีสอาด 170 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
799 เด็กชายอัจฉริยะ มุสิกา 169 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
800 นางสาวสุกัญญา มีแก้ว 169 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
801 เด็กชายวรวุฒิ มะลิวัลย์ 168 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
802 นายอภิรักษ์ มูลจันทร์ 168 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
803 เด็กชายอนุสรณ์ แสมศรี 167 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
804 นางสาวสุดารัตน์ กาฬเนตร์ 167 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
805 เด็กหญิงพัชรภรณ์ ปั้นทอง 166 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
806 นางสาวปวีณา ทานาม 166 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
807 เด็กหญิงจินดามณี เอกรักษา 165 บ้านเสือโก้ก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
808 นายบริรักษ์ บุพตา 165 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
809 เด็กหญิงศิลิลักษณ์ ปัดคำ 164 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
810 นางสาวตุลยาณีย์ บุญศิริ 164 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
811 เด็กหญิงโสภิตา แก้วโภคา 163 บ้านหนองผือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
812 นางสาวฑิตฐิตา คำนา 163 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
813 เด็กชายวายุ ศิริภักดิ์ 162 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
814 นางสาวจิรนันท์ สายแก้วดี 162 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
815 เด็กหญิงกุลธิดา ประนันโต 161 บ้านโสกยาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
816 นางสาวกมลา คุณโน 161 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
817 เด็กหญิงสุชาดา มะลาศรี 160 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
818 นางสาวพิราวรรณ สิงหาราโท 160 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
819 เด็กหญิงชลธิชา โคตรธาดา 159 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
820 นางสาววัชรมน ปัจจัยคา 159 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
821 เด็กหญิงกันทิมา มณีจันทร์ 158 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
822 นางสาวปิยพร ประมูลจะนัง 158 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
823 เด็กชายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า 157 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
824 นายพัสกร นียาดร 157 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
825 เด็กหญิงทิพามณี ปราณีตพลกรัง 156 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
826 นายนนทวัฒน์ วันเว 156 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
827 เด็กหญิงยศสิณี ค้าเจริญ 155 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
828 นางสาวพัชญาภรณ์ อนุสา 155 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
829 เด็กหญิงอันยมณี ค้าเจริญ 154 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
830 นางสาวชุติมา แคนวงษ์ 154 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
831 เด็กชายภานุวัฒน์ สีโท 153 บ้านโคกกลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
832 นางสาวเกวลี เรืองบุญ 153 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
833 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปฏิโยเก 152 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
834 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสังข์ 152 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
835 เด็กหญิงรติรัตน์ ประกอบนันท์ 151 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
836 นางสาวรัชนีกร กลิ่นขาว 151 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
837 เด็กหญิงสุนันทา สิงสี 150 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
838 นายจักรพันธ์ อินธิแสง 150 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
839 เด็กหญิงสุทธิดา ทัพวงค์ 149 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
840 นางสาววิชชุลดา สืบสุนทร 149 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
841 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ ประกอบกุล 148 บ้านหนองแสน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
842 นางสาวรัชฎาพร อุปมา 148 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
843 เด็กชายชัยวัฒน์ สุจจชารี 147 พระกุมารร้อยเอ็ด 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
844 นางสาวจิรนันท์ พลยุง 147 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
845 เด็กหญิงพลอยชมพู ครองสีธนนนท์ 146 บ้านมะแซวหนองโง้ง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
846 นางสาวสุชาวดี นนตะสี 146 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
847 เด็กชายจักรี สีแวงเขตร์ 145 ไพโรจน์วิชชาลัย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
848 นางสาวจิดาภา สุ่มมาตย์ 145 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
849 เด็กหญิงปิยะฉัตร กองฮามสี 144 บ้านหนองหว้า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
850 นางสาวกัลยพัชร ปะวะโข 144 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
851 เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริสำราญ 143 บ้านหนองหว้า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
852 นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ 143 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
853 เด็กหญิงธาราทิพย์ ฝางขันธ์ 142 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
854 นางสาวรชยา วาตรีบุญเรือง 142 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
855 เด็กชายชลชาติ เศษวิสัย 141 ราชประชานุเคราะห์ 17 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
856 นางสาวขวัญชีวา ดาแพง 141 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
857 เด็กชายเกรียงไกร ยังเกิดผล 140 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงน้อย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
858 นางสาวชรินรัตน์ พิเมย 140 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
859 เด็กชายณัฐพล โคตรชาลี 139 บ้านโนนเขวาหนองแสง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
860 นางสาวอรทัย ประพลแสน 139 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
861 เด็กชายพัชรพงศ์ ปิดสายะ 138 บ้านโคกกลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
862 นางสาวนิรัชพร ชัยยุทธ 138 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
863 เด็กชายภูผา สุปะโค 137 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
864 นางสาวกิ่งกาญจน์ มูลสมบัติ 137 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
865 เด็กหญิงสุจาริณี พันหนองแสน 136 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
866 นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส 136 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
867 เด็กหญิงศิรินันท์ อ่อนตา 135 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
868 นางสาวปิยดา พุดลา 135 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
869 เด็กหญิงพิชญาภา ปะวะเข 134 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
870 นางสาวเบญจมาศ นวลไธสง 134 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
871 เด็กหญิงสุพิชชา ศิริสำราญ 133 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
872 นางสาวพรนัชชา มัดถาปะตัง 133 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
873 เด็กหญิงธัญชนก ดงเทียมศรี 132 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
874 เด็กหญิงมุทิตา เส็งนา 132 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
875 เด็กหญิงธิดารัตน์ หนันคำจร 131 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
876 นางสาวดลยา นินทราช 131 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
877 เด็กชายไพโรจน์ บุญโรจน์ 130 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
878 นางสาวจิระนันท์ จูมเกตุ 130 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
879 เด็กชายศุภจิตร บุญโรจน์ 129 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
880 นางสาวภัทรวรินทร์ สุจจะชารี 129 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
881 เด็กชายเดโช ทัพวิชัย 128 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
882 นายพงศภัค ยุซิ 128 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
883 เด็กชายธีรภัทร ใจซื่อ 127 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
884 นางสาวธารทิพย์ กมุทรัตน์ 127 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
885 เด็กชายวรินทร แสงวิเชียร 126 บ้านโคกไร่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
886 นางสาวมนปริยา ขันตรี 126 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
887 เด็กหญิงอมรเนตร ชัยอินทร์ 125 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
888 นางสาวปานทิพย์ รัตนฐานู 125 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
889 เด็กชายกฤติพงศ์ นามสมบัติ 124 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
890 นางสาวฐิติภา จันทศร 124 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
891 เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธ์ชา 123 บ้านป่าดวน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
892 นางสาวปราริฉัตร มลาศรี 123 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
893 เด็กชายทองพิทักษ์ ไหลหาโคตร 122 ชุมชนบ้านงัวบา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
894 นางสาวจุฑาภรณ์ คุณหงษ์ 122 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
895 เด็กหญิงวาทินี สุวรรณภิญญา 121 บ้านขามป้อม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
896 เด็กหญิงศิวพร ครองสาดี 121 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
897 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปักกะเต 120 บ้านขามป้อม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
898 นางสาวธิดารัตน์ นามไห 120 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
899 เด็กชายณัฐพล กุลไธสง 119 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
900 นายสหรัฐ ไฝจันทึก 119 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
901 เด็กหญิงปรณัฐ คงสัตย์ 118 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
902 นางสาววรนุช หนูแก้ว 118 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
903 เด็กหญิงชนม์ชนก มงคล 117 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
904 นางสาวนิลาวรรณ ดาวยันต์ 117 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
905 เด็กหญิงสิริญากร สุพัฒน์มงคล 116 บ้านขามป้อม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
906 นางสาวกุลนรี ครองศรี 116 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
907 เด็กหญิงณัฐชา ไหลหาโคตร 115 อนุบาลบางกรวย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
908 นางสาวนิตชิตา ชมชา 115 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
909 เด็กหญิงสรินยา บาริศรี 114 ชุมชนบ้านงัวบา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
910 นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง 114 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
911 เด็กหญิงนภาวีร์ ศรีพวงเพิศ 113 อนุบาลมหาสารคาม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
912 นายคงคา สุคุณา 113 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
913 เด็กหญิงธิดารัตน์ มาตย์วังแสง 112 ชุมชนบ้านงัวบา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
914 นางสาวปริศนา จันทิชัย 112 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น)
915 เด็กชายภูวดล บัวบุญ 111 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
916 นางสาวบุณฑริกา หนูวงษ์ 111 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
917 เด็กชายปิยวัฒน์ รักชาติ 110 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
918 นายภานุพงศ์ นพคุณ 110 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
919 เด็กหญิงธิติพร ศรีหาอินทร์ 109 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
920 นายอัมรินทร์ ฮาดภักดี 109 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
921 เด็กหญิงบุษกร ปะมาตา 108 บ้านโคกเต่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
922 นางสาวกุศลิน โหลี 108 ดู่น้อยประชาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
923 เด็กชายวสุพล สระแก้ว 107 ชุมชนวัดหนองค้อ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
924 นายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์ 107 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
925 เด็กหญิงวิลาสิณี เรียกกลาง 106 บ้านหนองป้าน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
926 นางสาววิลาวัณย์ คุ้มกุดลิง 106 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
927 เด็กชายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา 105 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
928 นายธนาธิป กกฝ้าย 105 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
929 เด็กหญิงณัฎฐณิชา อักษรพิมพ์ 104 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
930 นายชัยพล เดชรักษา 104 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
931 เด็กหญิงณัฐณิชา ทุมะลา 103 บ้านหนองป้าน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
932 นายชวนากร มั่งมี 103 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
933 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เศษรินทร์ 102 บ้านหนองป้าน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
934 นางสาวพิชญาดา ศรมณี 102 นาข่าวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
935 เด็กชายศุภวิชญ์ เหลา 101 บ้านไก่นา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
936 นางสาวพรไพริน พิชหอม 101 นาข่าวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
937 เด็กหญิงพีรดา เทพเลียน 100 บ้านโคกเต่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
938 นางสาวตวงพร พิมพ์พันธุ์ 100 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
939 เด็กหญิงพิชาพัชร์ บางบำเนตร 99 บ้านโคกเต่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
940 นางสาวสุนิสา ปะโมทานัง 99 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
941 เด็กชายพีรวิชญ์ ปรีฉันท์ 98 พระกุมารศึกษา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
942 นายทีระภัทร ไวยมงคุล 98 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
943 เด็กหญิงสุพิชญา อินทลี 97 พระกุมารมหาสารคาม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
944 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเฮ้า 97 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
945 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต มิ่งสันเทียะ 96 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
946 นายธราดล โสดาปัดชา 96 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
947 เด็กหญิงพุทธชาติ ปะเกาทัน 95 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
948 นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา 95 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
949 เด็กหญิงเขมิกา รัตนวงศ์สวัสดิ์ 94 บ้านนาข่า 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
950 นางสาวรัตนาวดี กวดนอก 94 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
951 เด็กชายนชวนนท์ กองบุตร 93 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
952 นางสาวสุธิดา ประภาษา 93 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
953 เด็กหญิงพิมลพรรณ บุตตะกะ 92 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
954 นางสาวรจนา ปัตโต 92 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
955 เด็กหญิงจณิสตา บุตรกาศ 91 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
956 นายภานุมาศ จอมศรีกระยอม 91 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
957 เด็กหญิงพิชญาภา ประกอบแสง 90 บ้านโคกกลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
958 นางสาวตรีนุช ขันทะวงษ์ 90 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
959 เด็กหญิงนิรชร คำชุ่ม 89 บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
960 นายจีรพงษ์ ปิ่นประยูร 89 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
961 เด็กหญิงมลชนก ไชยอินทร์ 88 บ้านบอนใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
962 นางสาวรจรินทร์ ประวัติศิษย์ 88 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
963 เด็กชายพีรภัทร ไปวันเสาร์ 87 บ้านหนองกุง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
964 นางสาวฐิติพร ไชยรถ 87 บ้านหนองหว้า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
965 เด็กหญิงศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ 86 บ้านหนองกุง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
966 นางสาวอรทัย มุงคุณ 86 บ้านหนองหว้า 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
967 เด็กหญิงเสาวณี ประสีระวิเส 85 บ้านมะแซวหนองโง้ง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
968 นายเทวราช มาตคำมี 85 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
969 เด็กหญิงอภิสรา ลุนศรี 84 บ้านแคน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
970 นางสาวเยาวภา มะปะรัง 84 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
971 เด็กหญิงพิกุล ชัยปะปา 83 บ้านดงใหญ่ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
972 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์รินทร์ยอง 83 หัวเรือวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
973 เด็กหญิงอุไรพร แสนวัง 82 เทศบาลสวนสนุก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
974 นางสาวพรรณอร กงพะลี 82 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
975 เด็กหญิงธิดารัตน์ สนิทไทย 81 ราชประชานุเคราะห์ 16 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
976 นางสาวปภาวรินทร์ โคตรบรรเทา 81 นาข่าวิทยาคม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
977 เด็กชายปภังกร จรรยารุ่งทวี 80 บ้านโกทา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
978 นายวรวุฒิ ราชแก้ว 80 ประชาพัฒนา 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
979 เด็กหญิงปวีณ์ภาธิดา วาลมูลตรี 79 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
980 นายอทิเดช ราตีนู 79 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
981 เด็กชายวุฒิกร สุภะกำ 78 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
982 นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์พยัคฆ์ 78 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
983 เด็กชายภูวนารถ บุญนิ่ม 77 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
984 เด็กชายณัฐกิตติ์ อินทรศิลา 77 นาดูนประชาสรรพ์ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
985 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกษรชื่น 76 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
986 นายยศนนท์ พิมพ์น้อย 76 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
987 เด็กหญิงรัชนีกร บัวสนิท 75 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
988 นายกฤชณัฏฐ์ ปักกะทานัง 75 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
989 เด็กหญิงดากานดา ศุภการนิมิต 74 วัดราษฎร์บำรุง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
990 นายศราวุธ สนิทไทย 74 ราชประชานุเคราะห์ 16 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) ศิลป์ทั่วไป
991 เด็กหญิงกนกากร แสนยากุล 73 วัดป่านาเชือก 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
992 นายปริญญา มั่งมี 73 วาปีปทุม 27 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
993 เด็กชายวัชร ปาปะโพธิ์ 72 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
994 นายชุมพล หองษา 72 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
995 เด็กชายณัฐวุฒิ อารมณ์สวะ 71 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
996 นางสาวอติมาพร วงรักษา 71 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
997 เด็กชายสิทธิชัย ศรีกลม 70 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
998 นางสาวชุติกาญจน์ ยอดบุญมา 70 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
999 เด็กชายนครินทร์ กิ่งวิชิต 69 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1000 นางสาวอริศรา ทำนานอก 69 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1001 เด็กชายพลกร ประธรรมสาร 68 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1002 เด็กหญิงเฟื่องลดา สารพันธ์ 68 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1003 เด็กหญิงสุวิมล สิงห์คะนอง 67 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1004 นางสาวอาทิตยา ผายแก้ว 67 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1005 เด็กหญิงอารยา เอกศิริ 66 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1006 นางสาวพิยดา ปะกิสังข์ 66 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1007 เด็กหญิงนันทอร มุมทอง 65 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1008 นางสาวสิริวรรณ โพธิกะ 65 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1009 เด็กหญิงศรัณย์พร มาดาโต 64 ชุมชนประทาย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1010 นางสาวเกศสิรีย์ ยอดจันทร์ 64 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1011 เด็กหญิงอาทิตยา ไชยธานี 63 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1012 นางสาววิยดา เทพคำภา 63 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1013 เด็กหญิงอรนลิน บัวบาน 62 เมืองวาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1014 นางสาวธิดารัตน์ อามาตย์ 62 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1015 เด็กชายชิษณุชา ชัยจันดา 61 วัดบางเตย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1016 นางสาวชลธิชา เพชรสุกใส 61 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1017 เด็กชายพงศภัค นามสมบูรณ์ 60 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1018 นายรชต สารมาตย์ 60 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1019 เด็กหญิงฟ้าใส ชุบสุวรรณ 59 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1020 นางสาวชนิตกานต์ บุญละคร 59 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1021 เด็กหญิงมลฤดี จันทิชัย 58 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1022 นางสาวศิรภัสสร ดาราช 58 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1023 เด็กหญิงจิตรดา บาคาล 57 ราชประชานุเคราะห์ 17 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1024 นางสาวบุษบา รองชัยภูมิ 57 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1025 เด็กชายสุรินทร์ กิลี 56 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1026 นางสาวจริยา วาลมูลตรี 56 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1027 เด็กหญิงอัมพร พลตรี 55 ราชประชานุเคราะห์ 17 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1028 นางสาวสุจิตรา ดงไมตรี 55 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1029 เด็กชายปัญจพล อริวัน 54 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1030 นายจิรพงศ์ ประเศรษฐา 54 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1031 เด็กชายธนายศ บุญล้ำ 53 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1032 นางสาวสุภาวดี อ่อนสา 53 ยโสธรพิทยาคม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1033 เด็กหญิงอรปรียา จันทะปะทัง 52 มารีย์วิทยา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1034 นางสาวมริษา แผงบุดดา 52 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1035 เด็กหญิงศุภลักษณ์ มูลณี 51 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1036 นางสาวปรางค์ทอง ชาวพงษ์ 51 บ้านโคกสีทองหลาง 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1037 เด็กหญิงมัณฑนา จันวงษา 50 อนุบาลนครจัมปาศรี 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1038 นายพัฒนวัฒน์ สุทธิ 50 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1039 เด็กชายวิชาญ พุฒพันธ์ 49 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1040 นางสาวจีระพัฒน์ คงเป็นนิจ 49 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น)
1041 เด็กชายทักษ์ดนัย ปทุมพร 48 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1042 นางสาวปานตะวัน ชูใส 48 นาดูนประชาสรรพ์ 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น)
1043 เด็กชายวชิรวิทย์ ไปเจอะ 47 การกุศลวัดบ้านก่อ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1044 นายกุลนันท์ ปาปะขำ 47 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1045 เด็กชายธันวา แก้วธานี 46 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1046 นางสาวสุมิธตา หงษ์ทอง 46 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1047 เด็กชายธนกฤต ชินชาด 45 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1048 นางสาวธันยธรณ์ บุญสอน 45 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1049 เด็กหญิงปิยฉัตร ปาปะไพร 44 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1050 นายอิทธิเดช โคตรแก้ว 44 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1051 เด็กหญิงวิไลวรรณ ชัยบุรี 43 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1052 นางสาววิรัณภัทร์ ธนสินบวรศักดิ์ 43 โพธิสารพิทยากร 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1053 เด็กชายวีรภัทร จีวรรณ 42 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1054 นางสาวศิริลักษณ์ มะลาศรี 42 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1055 เด็กชายรัฐภูมิ บุดดีคง 41 บ้านหัวดง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1056 นายภูวดล เองวานิช 41 วาปีปทุม 26 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1057 เด็กชายอดิเทพ โคตรแก้ว 40 บ้านมะแซวหนองโง้ง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1058 นายชัยวัฒน์ โหว่ภักดี 40 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1059 เด็กหญิงชนิสรา หิตายะโส 39 ราชวินิต 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1060 นายสันติ ปาปะสา 39 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1061 เด็กหญิงนันท์นภัส ชินภักดี 38 บ้านนาข่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1062 นางสาวนัฐกานต์ ชัยอินทร์ศูนย์ 38 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1063 เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทรศิลา 37 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1064 นางสาวสุชัญญา โพโสภา 37 พระกุมารร้อยเอ็ด 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1065 เด็กชายตะวัน พลคำมาก 36 บ้านดงใหญ่ 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1066 นายขจรศักดิ์ ประธาน 36 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1067 เด็กหญิงพิมวรรณ สืบสำราญ 35 บ้านหนองเหล่า 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1068 นางสาวศศิกานต์ โยตำแย 35 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1069 เด็กชายวิรุณ กวดนอก 34 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1070 นางสาวนารีรัตน์ สุนทะวงศ์ 34 บ้านโพธิ์ชัย 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1071 นายณัฐวุฒิ ปาสาจะ 33 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1072 เด็กหญิงสุกัญญา ปฏิโยเก 33 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1073 นายธราดล สุทุม 32 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1074 เด็กหญิงธัญรดา พันธ์จันทร์ 32 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1075 นายสิทธิพงศ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร 31 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1076 เด็กชายภานุวิชญ์ จันทรจำนง 31 บ้านแคน 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1077 นายมงคล มูลศรี 30 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1078 เด็กชายธนกร บุญสูตร 30 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1079 นางสาวรัชฏาภรณ์ สวัสดิผล 29 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1080 เด็กหญิงเขมินทรา ตะโพธิ์ 29 ชุมชนบ้านงัวบา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1081 นางสาวธันยาภัทร์ โสระวงค์ธีรกุล 28 พระกุมารศึกษา 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนอื่น) วิทย์-คณิต
1082 เด็กชายพิเชษฐ์ ขามแสนเทียะ 28 บ้านจอกขวาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (ในเขต)
1083 นายปฏิภัทธ์ พุทธาวัง 27 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1084 เด็กหญิงทักษอร ผากาเกตุ 27 บ้านโคกกลาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1085 นายนิติพงษ์ สุ่มมาตย์ 26 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) วิทย์-คณิต
1086 เด็กหญิงนิราวัลย์ โทอะรัญ 26 ราชประชานุเคราะห์ 16 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)
1087 นายธีรภัทร ศิริสิมะ 25 วาปีปทุม 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ศิลป์ทั่วไป
1088 เด็กหญิงปิยาภรณ์ โภคาแสง 25 บ้านโคกกลาง 25 มีนาคม 2561 ชั้น ม.1 (นอกเขต)